Tải bản đầy đủ

Hình thành doanh nghiệp spin off để thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại viện nghiên cứu da giầy, bộ công thương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----------------------------------------------------

NGUYỄN NHƯ THANH

HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SPIN-OFF
ĐỂ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI
VIỆN NGHIÊN CỨU DA-GIẦY, BỘ CÔNG THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hà Nội-2018


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
-----------------------------------------------------


NGUYỄN NHƯ THANH

HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SPIN-OFF ĐỂ
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI
VIỆN NGHIÊN CỨU DA-GIẦY, BỘ CÔNG THƯƠNG

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ
Mã số: 60340412

Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hữu Xuyên

Hà Nội-2019


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ................................................................................................................6
1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 6
2. Tổng quan nghiên cứu ........................................................................................ 7
2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước .................................................................... 7
2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước................................................................... 10
3. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 13
3.1 Mục tiêu chung ............................................................................................... 13
3.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................. 13
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................................13
5. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 14
5.1 Phương pháp tiếp cận .................................................................................... 14
5.2 Phương pháp thu thập thông tin .................................................................... 14
5.4 Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 15
5.5 Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................... 15
6. Những đóng góp cơ bản của đề tài................................................................... 16
7. Kết cấu đề tài .................................................................................................... 16
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP SPIN-OFF ĐỂ
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................17
1.1. Doanh nghiệp spin-off................................................................................... 17
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp spin-off ............................................................... 17
1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp spin-off trong thương mại hóa kết quả nghiên
cứu ........................................................................................................................ 19
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành doanh nghiệp spin-off để
thương mại hóa kết quả nghiên cứu ..................................................................... 24


1


1.2. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu............................................................. 28
1.2.1. Khái niệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu ......................................... 28
1.2.2. Ảnh hưởng của thương mại hóa kết quả nghiên cứu tới sự phát triển của
tổ chức khoa học và công nghệ ............................................................................ 31
1.3. Nguyên tắc hình thành và các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành doanh
nghiệp spin-off để thương mại hóa kết quả nghiên cứu....................................... 33
1.3.1. Nguyên tắc hình thành doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa kết quả
nghiên cứu ............................................................................................................ 33
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành doanh nghiệp spin-off để
thương mại hóa kết quả nghiên cứu ..................................................................... 36
1.4. Kinh nghiệm hình thành doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa kết quả
nghiên cứu và bài học cho Viện Nghiên cứu Da-Giầy ........................................ 42
1.4.1. Kinh nghiệm của một số tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam....... 42
1.4.2. Bài học cho Viện Nghiên cứu Da-Giầy...................................................... 46
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU VÀ NHU CẦU HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP SPIN-OFF
TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU DA-GIẦY ................................................................48
2.1. Tổng quan thực trạng hình thành và phát triển doanh nghiệp spin-off tại một
số Viện nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................................... 48
2.1.1. Quá trình hình thành .................................................................................. 48
2.1.2. Các loại hình doanh nghiệp spin-off .......................................................... 50
2.1.3. Các nội dung về hình thành doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa kết
quả nghiên cứu. .................................................................................................... 52
2.2. Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và nhu cầu hình thành doanh
nghiệp spin-off tại Viên Nghiên cứu Da-Giầy ..................................................... 56
2


2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viên Nghiên cứu Da-Giầy .......... 56
2.2.2. Phân tích thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Viên Nghiên
cứu Da-Giầy ......................................................................................................... 62
2.2.3. Thực trạng nhu cầu thành lập doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa
kết quả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Da-Giầy ............................................... 67
2.3. Đánh giá thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và nhu cầu hình
thành doanh nghiệp spin-off tại Viên Nghiên cứu Da-Giầy ................................ 69
2.3.1. Những kết quả đã đạt được ........................................................................ 69
2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục ................................................................... 70
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên ....................................................... 72
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP SPIN-OFF ĐỂ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI
VIỆN NGHIÊN CỨU DA-GIẦY ........................................................................76
3.1. Quan điểm và mục tiêu hình thành doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa
kết quả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Da-Giầy ............................................... 76
3.1.1. Quan điểm hình thành ................................................................................ 76
3.1.2. Mục tiêu hình thành ................................................................................... 77
3.2. Các giải pháp hình thành doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa kết quả
nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu da giầy.............................................................. 79
3.2.1. Hoàn thiện các điều kiện để hình thành doanh nghiệp spin-off ................ 79
3.2.2. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ............................................... 80
3.2.3. Gắn kết quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu .. 82
3.2.4. Hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng cho việc hình thành và phát triển
doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa kết quả nghiên cứu............................ 83
3.2.5. Các giải pháp khác..................................................................................... 87
3


3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp................................................................... 90
3.3.1. Từ phía Chính phủ, Bộ Công Thương........................................................ 90
3.3.2. Từ phía Viện Nghiên cứu Da-Giầy ............................................................ 91
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................................93
1. Kết luận ............................................................................................................ 93
2. Khuyến nghị ..................................................................................................... 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................94
Tài liệu tiếng việt.................................................................................................. 94
Tài liệu nước ngoài............................................................................................... 99

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×