Tải bản đầy đủ

Thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở việt nam


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1
Chương 1: Lý luận chung về sở hữu nhà nước và quyền của chủ sở hữu nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở VN

6

1.1.Khái quát chung về sở hữu nhà nước

6

1.1.1.Khái niệm sở hữu, sở hữu

nhà nước, quyền nhà nước

6

1.1.2.Đặcđiểm của chủ sở hữu nhà nước.

1.1.3. Yêu cầu cơ bản đối với pháp luật quy định nội dung

14
quyền chủ sở hữu nhà

nước

13

1.2.Kháiniệm,các loại doanh nghiệp nhà nước ,.

15

1.3. Quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiep
nhà nước ở VN

17

CHƯƠNG II: Thực trạng pháp luật về quyền của chủ sở hữu nhà nước đối
với doanh nghiep nhà nước ở VN
21
2.1. Những quy định pháp luật về quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với
doanh nghiep nhà nước ở VN

21

2.2. Những hạn chế của pháp luật hiện hành về quyền của chủ sở hữu nhà
nước đối với doanh nghiep nhà nước ở VN

46

CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện quyền của chủ sở hữu
nhà nước đối với doanh nghiep nhà nước ở VN

56

3.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về quyền của chủ sở hữu nhà
nước đối với doanh nghiep nhà nước ở VN

56
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền của chủ sở hữu nhà
nước đối với doanh nghiep nhà nước ở VN
56
3.2.1. Hoàn thiện quy định về kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động
của doanh nghiệp nhà nước

57

3.2.2. Hoàn thiện quy định về tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước
(TCTĐT &KDVNN)

59

3.2.3. . Hoàn thiện quy định về tổ chức, sắp xếp lại DNNN

65

3.2.4. Đổi mới vấn đề nhân sự quản lý, điều hành DNNN

KẾT LUẬN

77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

78
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×