Tải bản đầy đủ

Mất ổn định của dầm đàn dẻo nằm trên nền đàn hồi pasternak

12356789
7 3
5
3

 !#$%&'()*!+!,-

3
567
3


.%- )/&'(

12+&&3+&&45+6

789+#2+&):3;<7 #=+>;?@+A7
1B++C+#=+&DEF3GH1+3I

JKL+.M+&N)GO


&=+QE>RSTR


1234567896
3 4
3

 !#$%&'()*!+!,-

3 456

3


.%- )/&'(

01+&&2+&&34+5

678+#1+&)92:;6 #<+=:>?+@6
0A++B+#<+&CDE2FG0+2H
+!I,
J)/,'(
),KLM !I,J)/,'(.NOO,PQ
6RST
JUVWWXY
Z[\+.]+&^)F_
+!%,b !cd e,fg,'(JFh+!KLi #j,H%M
&<+kD=XVYX


012312
4 05678
4
9
99
9
 !"#$%&'
9
( )*+,-
.,/,.&01

(
9
2 34*5167(
8 9:7;<=>7?<@A;;B;6C;:DE
F

9 GHIJ

 )KL'


M

( N-
.,/,,#OP1I,1QR
S

2 N#O"#$T"U


S

2
9 /.VRS

2
 W.1Q&5XK.VY

2
( Z[
5\


Y

2
2 )%6]0.R,1QR9

J ^+,_
49M

` aR516-
.
(
b c:8d<8n
(
9 N-
.%L_op.

2
(
 ^+5HI

2
(
( q/!-r._op.
J
(
2 ^&11s]*
`
(
J N-
.%L%.o1]

`
(
` aR516-
.(
(`
n tubx
2
9 ^V%.HI

(M
2
 y-r._op.

(S
2
( yz$HIz$VQo#129


010 23456789

8
0111111111111111111111111111111111 0
 

1 4345678 1111111111111111111111111111111111 00
1 !8
8
"#89$64"3%4
&'1111111111111111111111111111 0


01234563372389!"# $%& ' (


)*%)+,-
.
/
)0121#3145 67
8
/
9:#3110: 67;<7"=
>
?
@A#BC# %& ' ;=;D E%F-#, /G
?
@A#BC# %& ' ;=;D E%)+,- /G
? / H0I EB+A#B6<A#BC# ; "J5;! ?.
? ? H0I E# <KL* E%)+,- ?.
? ( H0I EMN<2!& J%OP7"QMRSTU ?

? 8 H0I EMN<=;DC%K;<# J7"QMRSTU ?

? > H0I EV"<=;DC%K;<# J7" ?0

1234567
89

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×