Tải bản đầy đủ

KIEM TRA HOC KI i lịch sử 10

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

Câu
1

2

3

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Nội dung
a. Hãy cho biết các hình trên là những nhân vật nào?
b. So sánh sự khác nhau về chính trị của các quốc gia cổ đại
phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây.
a. Hình trên là những nhân vật :
-Hình A: Pharaong Tutankhamon của Ai Cập cổ đại
-Hình B: Periclet người đứng đầu thành bang Aten của Hi Lạp cổ

đại
b. Sự khác nhau về chính trị của các quốc gia cổ đại phương
Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây
+Phương Đông cổ đại: Chế độ chuyên chế cổ đại do vua đứng đầu
có quyền tôi thượng vô hạn. Vua dựa vào quý tộc và tôn giáo để bắt
mọi người phải phục tùng, có bộ máy quan lại giúp việc.
+Phương Tây cổ đại: chế độ dân chủ cổ đại, không có vua, có Đại
hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước; Hội đồng 500 có
vai trò như quốc hội…
Vì sao nói thời kì Gúpta là thời kì định hình và phát triển của văn
hóa truyền thống Ân Độ? Những yếu tố nào của văn hóa truyền
thống Ấn Độ ảnh hưởng đến Việt Nam?
a.Thời kì Gúpta là thời kì định hình và phát triển của văn hóa
truyền thống Ân Độ vì:
-Tôn giáo:
+Phật giáo tiếp tục được truyền bá mạnh mẽ ra toàn lãnh thổ…
+Đạo Hin du ra đời và phát triển…
-Chữ viết : chữ Phạn là phương tiện để truyền tải , truyền bá văn
học, văn hóa Ấn Độ…
Thời Gúp – ta đã có những công trình kiến trúc, điêu khắc, những
tác phẩm văn học tuyệt vời làm nền cho văn hóa truyền thống Ân
Độ
b.Những yếu tố của văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng đến
Việt Nam :
-Tôn giáo: đạo Phật , đạo Hindu
-Chữ viết: trên cơ sở chữ Phạn, người Khơme đã sáng tạo ra chữ
viết riêng của mình .
-Văn học, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc…
Trình bày nguyên nhân ra đời và vai trò của thành thị trung đại ở
Tây Âu.
a. Nguyên nhân ra đời :

Điểm
3.0

0.5
0.5

1.0


1.0

4.0

0.5
0.5
1.0
1.0

0.5
0.25
0.25
3.0


+ Từ thế kỷ XI ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế
hàng hóa.
+ Thị trường buôn bán tự do…
+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa…
+ Thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông nơi có đông người qua
lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị…
b. Vai trò của thành thị:
+ Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho kinh
tế hàng hóa phát triển.
+ Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phân quyền. Đặc biệt mang lại
không khí tự do cho xã hội phong kiến Tây Âu.
........Hết.........

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×