Tải bản đầy đủ

Ved vejen

TheProjectGutenbergEBookofVedvejen,byHermanBang
ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwithalmostno
restrictionswhatsoever.Youmaycopyit,giveitawayorre-useitunderthe
termsoftheProjectGutenbergLicenseincludedwiththiseBookoronlineat
www.gutenberg.net
Title:Vedvejen
Author:HermanBang
ReleaseDate:August13,2004[EBook#13175]
Language:Danish
***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKVEDVEJEN***

ProducedbySteenandHeidiChristensenandDistributedProofreadersEurope


HERMANBANG.
VEDVEJEN

Kjøbenhavn
1886I
StationsforstanderenskiftedeFrakketilToget.—SatantillidtForslagiTiden,
sagdehanogstrakteArmene.HanhavdeblundetsaasmaatoverRegnskaberne.
HanfiktændtenCigarstumpoggikudpaaPerronen.Naarhangiksaadanopog
ned,stramiTøjet,ogHænderneibeggeJakkelommerne,saa'manLøjtnanten
endnu.OgsaapaaBenene,dehavdebeholdtRundingenfraKavalleriet.
Fem-seksBønderkarlevarkommetogstodogskrævedeienKlumpmidtvejsud
forStationsbygningen;StationskarlenslæbteGodsetfrem,enenliggrønmalet
Kasse,dersaa'udsom'denvartabtvedKantenafVejen.
PræstensgarderhøjeDatterrevPerronlaagenopogkomind.
StationsforstanderenslogHælenesammenoghilste.
-HvadvilFrøkenenidag,sagdehan.NaarStationsforstanderenvar"paa
Perronen"konverseredehanisammeTone,somhanhavdeanvendtpaa
KlubballerneiNæstvedigamleDagevedKavalleriet.
-Gaa,sagdePræstensDatter.HunhavdenogleunderligedaskendeGestus,naar
huntalte;ligesomdetvarhendesMeningstadigatslaaden,somhuntaltemed.
-ForrestenkommerFrøkenAbelhjem.
-Allerede—fraByen?
-Ja—a.
-Ogdererstadigingenting,derblinker?Stationsforstanderenspilledemedhøjre
HaandsFingreiLuften,ogPræstefrøkenenlo.


-DerharDeFamilien,sagdehun.Jegbetakkedemigogløbfradem….
StationsforstanderenhilstepaaFamilienAbel,Enkefruenoghendesældste,
Louise.DevarledsagetafFrøkenJensen.Enkefruensaa'resigneretud.
-Ja,sagdehun,jegskalhenteminIda-Yngst.
EnkefruAbelhentedeafvekslendesinLouiseogsinIda-Yngst.Louiseom
ForaaretogIda-YngstomHøsten.
DetilbragtehverGangseksUgerhosenTanteiKøbenhavn."MinSøster
Etatsraadinden",sagdeFruAbel.Etatsraadindenboedepaaenfjerde
SaloglevedeafatmaleStorke,derstodpaaétBen,paa
Terrakottasager.FruAbelsendtealtidDøtreneafmedallegode
Ønsker.
HunhavdenusendtdemafitiAar.
-HvadforBreveharviikkefaaetdenneGangfraIda-Yngst.
-Ja,deBreve,sagdeFrøkenJensen.
-Menbedreatha'esineKyllingerhjemme,sagdeFruAbelogsaa'ømtpaa
Louise-Ældst.FruAbelmaattetørreØjnenevedTanken.
DeMaaneder,devarhjemme,tilbragteEnkefruensKyllingermedatskændesog


synyBesætningpaagamleKjoler.TilModerentaltedealdrig.
-HvordanskuldemanholdedetudidenneAfkrog,ommanikkehavde
Familielivet,sagdeEnkefruen….
FrøkenJensennikkede.
DerblevHundeglamhennevedKro-Omdrejningen,ogenVognrulledefrem.
-DeterKiærs,sagdePræstefrøkenen.Hva'ska'de?Hungikhenover
PerronentilLaagen.
-Ja—ProprietærKiærkomudafVognen—detmaaDenoksige—ligger
MadsenikkederogfaarTyfusmidtidenværsteTid,saamanmaasørge


forStedfortrædertelegrafisk—ogsaaFa'envéd,hva'manfaarfor
Skrab…Hankommernu….
ProprietærKiærkomindpaaPerronen.
-Landbohøjskoleharhanda—omdetku'hjælpe—ogdetmedbedste
Karakter…Naa—go'Morgen—Bai.StationsforstanderenfikHaandslag
…Erdergi'etno'neOmgangenedehosJer?…OgKonen?….
-Jo—Tak…SaaDehenterForvalteridag….
-Ja—væmmeligHistorie—ogjustidenværsteTid….
-Naa—etnytMandfolktilEgnen,sigerPræstefrøkenenogranglermed
Armene,somomhunpaaForhaandgavhaménpaaØret.Medlille
Stations-Bentzenbli'rdetsaahalvsyvende….
Enkefruenerfebrilsk.Hunhavdesagtdethjemme:Louise-Ældstmaatteikke
gaaudmeddeBrunelsstøvler.
Louise-Ældst'sSkønhederFødderne…SmalleAristokratfødder….
Oghunhavdesagtdet….
FrøkenLouisevarindeiVentesalenogsatteSlør.FrøknerneAbelgjordei
udskaaretBrystmedPibekraver,StenkulsperlerogSlør.
BaigikomadKøkkenetforatmeldesinKoneForvalteren…Præstefrøkenen
sadogdingledepaadengrønmaledeKasse.HuntogUhretopogsaa'paa
Klokken:
-Gud,hvordetMandfolkgørsigkostbar,sagdehun.
FrøkenJensensagde:Ja—TogetsynesatværeikkesaafaaMinutterforsinket.
FrøkenJensentalteubeskriveligkorrekt,navnlignaarhuntaltemedPræstens
Datter.HunsatteikkePrispaaPræstensDatter.
-DeterikkeTonenmellemmineElevere,sagdehuntilEnkefruen.
FrøkenJensenvarikkesaasikkeridefremmedeOrd.


-Men—dérerjodendejligeKone.PræstefrøkenensatteopfraKisten
ogfóroverPerronenmodFruBai,dervarkommetudpaaStentrappen.
NaarPrææstefrøkenenhilstehjertelig,saa'detudsometvoldeligt
Overfald.
FruBaismiledestilleoglodsigkysse.
-Gudforbarmesig,sagdePræstefrøkenen,faarviikkeuventendesenny
HanetilGaarden.Dererhan!
DehørteStøjenafTogetderbortefraogdenstærkeKlapren,naardetgikover
Aabroen.LangsomtkomdetvuggendeogpustendefremoverEngen.
PræstefrøkenenogFruBaiblevstaaendepaaTrappen.Frøkenenholdt
FruBatomLivet.
-DererIdaAbel,sagdePræstefrøkenen,JegkenderhendepaaSløret.
EtbordeauxfarvetSlørstodudafetVindu.
Togetholdt,ogDøreblevslaaetopogi.FruAbelskregsine"Goddag"saahøjt,
atalleNabokupeernesRejsendekomtilVinduerne.
Ida-YngstklemtearrigtModerensArm—hunstodendnupaaTrinet:
-DererenHerremedToget—hertil—
-Hvemerhan?DetgiksomKæpiHjul.
Ida-Yngstvarnede.DervarHerren…Enblondskægget,højstsindig
Herre,somfikHatæskeogFuteralerudafenRøgkupé.
-OgTante—TanteMi,skregEnkefruen.
-HolddinMund,sagdeIda-Yngststilleogarrigt.HvorerLouise?
LouisesprangompaaStentrappenforanFruBaiogPræstefrøkenensaabarnligt,
somomhunhavdehaftsin"Skønhed"iKnapstøvler.
NedenforTrappenpræsenteredeForvalterensigforHr.Kiær.
-Ja,SatantilHistorie—dérliggerMadsen—idenværsteTid…Naa,vivilhaabe


detbedste…Hr.KiærslogdennyeForvalterpaaSkulderen.
-Gudhjælpeos,sagdePræstefrøkenen.EthøjstalmindeligtHusdyr.
Dengrønmaledevarinde,ogFællesmejeri-Spandenevarhevetudaf
Godsvognen.Togetbegyndteatgaa,daenBondeskregfraetVindu.
HanhavdeingenBillet.
Togføreren,ensmækkerYngling,stramsomenHusarideelegante
Nederdele,gavBaitoFingreogsprangoppaaTrinet.
BondenblevvedatskrigeogskændesmedKonduktøren,derhangpaa
Brædtet.
OgalleAnsigterpaaPerronensaa'etØjeblikefterToget,somrulledebort….
-Hm,detvardet,sagdePræstefrøkenen.HungikindiGangenmedFru
Bai.
-MinForvalter,Hr.Huus,sagdeHr.KiærudmodBai,somgikforbi.Detrestod
lidtstille.
Louise-ÆldstogIda-Yngstfandtendelighinandenogbegyndteatkyssesvildt
midtiDøren.
-AaGud,sagdeEnkefruen,deharjoikkesethinandeniseksUger….
-Deerheldig,Hr.Huus,sagdeBaiiKlubbalstonen:Detræfferstraks
StedetsDamer…MineDamer,tørjegpræsentere?
FrøknerneAbelhørteopatkyssessompaaKommando.
-FrøknerneAbel,sagdeHr.Bai:Hr.Huus.
-Ja,jegharsaamændhentetminYngste—fraKøbenhavn,sagdeEnkefruen
umotiveret.
-FruAbel,sagdeHr.Bai.
Hr.Huusbukkede.


-FrøkenLinde—detvarPræstefrøkenen—Hr.Huus.
Præstefrøkenennikkede.
-OgminKone,sagdeHr.Bai.
Hr.HuussagdeetParOrd,ogdegikalleindforatfaaTøjet.
ProprietærKiærrulledeafmedForvalteren.Deandregik.Dadekomudpaa
Vejen,havdedeglemtFrøkenJensen.
HunstodogdrømteindepaaPerronen,lænettilenSignalpæl.
-FrøkenJensen,skregPræstefrøkenenfraVejen.
FrøkenJensenfórop.FrøkenJensenblevaltidtungsindig,naarhunsaa'en
Jernbane.Hunkundeikketaaleatse"nogetdragebort".
-VirkeligetnetMenneske,sagdeFruAbelhennepaaVejen.
-MegetalmindeligForvalter,sagdePræstefrøkenen,hungikmedFruBaiunder
Armen.NetteHænderhavdehan.
DetoKyllingergikbagestogskændtes.
-Hej,FrøkenJensen,hvorDeta'erFart,sagdePræstefrøkenen.Frøkenensprang
somenGedmellemVejpytternelangtforude.Hunvistestærktsinejomfruelige
BenpaaGrundafEfteraarsvæden.
DegiklangsdenlilleStumpSkov.VedVejdrejningensagdeFruBai
Farvel.
-Aa,hvordendejligeKoneserlilleognussetudidetstoreSjal,sagde
Præstefrøkenenoglangedesigfremoverhendeigen.
-Farvel….
-Fa'a'a'rvel….
-HuntaberikkeVejretafdet,hunskalha'sagt,sagdeIda-Yngst.


Præstefrøkenenfløjtede.
-Nej—dérerKapellanen,sagdeFruAbel…GodAften,Hr.Pastor…
GodAften….
KapellanentogtilHatten.Manmaattedoghilsepaadentilbagekomne,sagde
han.
-Naa,Frøken.—OgBefindendet!
-Tak,sagdeFrøkenAbel.
-OgDeharfaaetenKonkurrent,Hr.Pastor,sagdeFruAbel.
-Saa?Hvor?
-KiærhentedesinnyForvalter—rigtigettiltalendeMenneske.Ikke
FrøkenLinde?
-Aaja….
-Prima,FrøkenLinde?
-F.F.,sagdePræstefrøkenen.
PræstefrøkenenogKapellanentaltealtidiJargonnaardevarsammenmed
Fremmede,ogsagdealdrigetfornuftigtOrd.DeloadderesegneDumheder,saa
devarligevedatspringeiLuften.
PræstefrøkenengikaldrigmeriKirke,naarKapellanenprædikede,sidenhunen
SøndagnærhavdefaaethamtilatleunderFadervorpaaPrædikestolen.
-FrøkenJensenstritteraf,somhunhavdetændteRaketteretvist
Sted,sagdeKapellanen.
FrøkenJensenvarstadigforude.
-Naa,Andersen—FrøkenLindeskruplo—nuerDeholbergsk.
DekomtilPræstegaarden,somvardenførsteGaardiLandsbyen,og
PræstefrøkenenogKapellanensagdeFarvelvedHavelaagen.


-Farvel,FrøkenJensen,raabteFrøkenLindehenadVejen.Derblevsvaretmed
etPip.
-Hvordanvarhan?sagdeKapellanenindeiHaven.Tonenblevherenhelanden.
-VorHerrebevares,sagdeFrøkenLinde,enmegetnetLandbruger.
TavsegikdevedSidenafhinandennedgennemHaven.
-Hm,sagdeFrøkenIda—FamilienAbelnaaedeFrøkenJensen,derstodog
ventedepaaettørtSted—#den#lidervinokpaa,athanvarkommetforatsige
Goddagtilmig….
Degiklidt.SaasagdeFrøkenJensen:
-DergivessaamangeSlagsMennesker.
-Ja,sagdeFruAbel.
-JegsætterikkePrispaaatværesammenmeddenFamilie,sagdeFrøken
Jensen…jeggaarhelstafVejen.
FrøkenJensenvargaaet"afVejen"iotteDage:SidenPastorenhavdesagtde
Ord….
-FruAbel—sagdeFrøkenJensen…Hva'harenenligKvinde?Jegsagdedettil
Pastoren:Hr.Pastor,sagdejeg,De#interesserer#DemforFriskolen…derfor
senderForældrenederesBørniFriskole.
-Oghvadsvaredehanmig,FruAbel?
-JegtalerikkemeremedPastorLindeomLegatsagen…DehariSogneraadet
tagetdethalveLegatframitInstitut(FrøkenJensenudtalte"tot")—#jeg#vil
blivevedatgøreminPligt—selvomdeta'erdensidsteHalvdelmed.Jegtaler
ikkemermedPastorLindeomLegatsagen—
DetreDamervarbøjedeomaddenlilleVej,derførteoptil
"Gaarden",engammelhvidBygningmedtoLænger.
EnkefruAbelboedeiLængentilhøjre,FrøkenJensensInstitutlaatilvenstre.


-Atmanhardembeggeigen,sagdeEnkefruen.DetogAfskediGaarden.
-Uf,sagdeIda-Yngst,dadevarindenforDøren,hvorsaa'Iudved
Banen—saamanmaatteskammesig….
-Jeggadvidst,hvordanmanskuldeseud,sagdeLouise-Ældst,somløsteSlør
foranSpejlet,naar#du#harKlæderne.
EnkefruentogSlæberpaa.DervaringenBundihendesStøvler.
FrøkenJensenfiklangtomlængeNøglenopafLommenogfiksiglukketind.
IndeiStuengøedeMoppenetPargnavneBjæfmodsinFrøkenogblevliggende
isinKurv.
FrøkenJensentogTøjetafogsattesigtilatgrædeienKrog.
HungrædhverGang,hunvaralene,sidenPastorLindehavdesagtsine
Ord.
-DeinteressererDemforSkolen,Hr.Pastor,havdehunsagt,derforsender
ForældrenederesBørniFriskolen.
-JegskalsigeDem,FrøkenJensen,hvorforForældrenesenderderes
BørniFriskolen,fordiFrøkenSørensenkansineTing,dethavde
Pastorensvaret.
FrøkenJensenhavdekunbetroet"Ordene"tilKrokonen:
-OghvadkanenenligKvinde,MadamMadsen?havdehunsagt—Kvindens
enesteVærnerTaarer….
FrøkenJensensadoggrædisinKrog.Detbegyndteatblivemørkt,ogtilsidst
rejstehunsigoggikudiKøkkenet.
HuntændteenlillePetroleumskogerogsatteVandovertilTheen.Hunlagdeen
DugoverHjørnetafKøkkenbordetogsatteBrødogSmørfremforandenenlige
Tallerken.
Menaltmenshungjordedet,faldthunlangeStunderhenigenogtænktepaany
paaPræstensOrd.


MoppenvarfulgtudefterhendeoghavdelagtsigpaaenPudeforansintomme
Madtallerken.
FrøkenJensentogTallerkenenogfyldtedenmedFranskbrød,blødtopidet
varmeVand.
MoppenfikTallerkenennedforansigogbegyndteatfortæreFoderetuden
næstenatrøresig.
FrøkenJensenhavdetændtetensomtLys.HundraksinThemed
Rugbrødssmørrebrødtil—hunskarStykketmedKnivenisirligesmaa
Firkanter.
NaarhunhavdedrukketThe,gikFrøkenJenseniSeng.HunbarMoppeni
ArmenoglagdedenvedFodendenpaaDynen.Saahentedehun
SkoleprotokollenoglagdedenpaaBordetvedSengen.
HunlaasedeDørenogsaa'eftermedLysetrundtialleKrogeogindunder
Sengen.
SaaklædtehunsigafogredtesineFletningerudoghængtedemoppaa
Spejlet.
MoppensovalleredeogsnorkedepaaDynen.
FrøkenJensensovikkegodt,sidenPastorLindehavdesagt—deOrd.
*****
FruBaigiktilbageadVejenmodStationen.HunaabnedeLaagenoggikindpaa
Perronen.Dervargansketomt,saastille,atmanhørtedetoTelegraftraadesurre.
FruBaisattesigpaaBænkenudenforDørenmedHænderneiSkødetogsaa'ud
overMarkerne.Hunhavdeletvedsaadanatblivesiddende,FruBai,hvorder
varenStolellerenBænkelleretTrappetrin.
Hunsaa'udoverMarkerne,destoreStykkerPløjejordoglængerborte
Engene.Himlenvarhøjoglyseblaa.DervarsletintetHvilepunktfor
ØjneneudenAnnekskirken.Densaa'manmeddensTakkerogTaarnetder
yderstudeoverdenfladeMark.


FruBaifrøsogrejstesig.HungikhenmodHavehækkenogsaa'indoverden,
aabnedeLaagenoggikind.HavenvarentrekantetStrimmellangsBanen;
forrestvarderKøkkenhave,idenbagesteSpidsvarderenPlænemednogle
højstammedeRoserforanLysthusetunderHylden.
Hunsaa'efterRoserne;dervaretParKnopperendnu.Dehavdesaamænd
blomstrettrofastiaar—heleTiden.
Mennumaattedesnartdækkestil….
HvorBladenealleredefaldt.MendervarhelleringenLæfornogenting….
FruBaigikudafHavenigenoglangsPerronenindidenlilleGaardbag
Plankeværket.HunkaldtepaaPigen,hunvildegiveDuerneKorn.
HunfikKornetienLerskaal,oghunbegyndteatkaldepaaDuerneogatsprede
KornetudpaaStenene.
HunholdtsaamegetafDuer.DethavdehungjortligefraBarn.
DerhavdeværetsaafuldtafdemhjemmeidenstoreKøbstadsgaard…
HvordehavdesværmetomDueslagetderligeoverVærkstedsporten….
DetvarsommanhørteenKurrenogMurrenblotmantænktepaaGaarden
derhjemme.
Den#gamle#Gaard—forsiden,daFaderendøde,solgtedebaade
Værkstedogaltogflyttede.
DuernefløjnedomFruBaiognippedeKorneneop.
-Marie,sagdeFruBai,sedog,hvordenspættedeerarrig.
MariekomfremiKøkkendørenogtalteomDuerne.FruBaitømteSkaalenud.
NogleStykkerskalnuslagtestilBai'sL'hombre,sagdehun.
HungikopadTrappen:Hvordetblivertidligtmørktnu,sagdehunoggikind.
IStuenvarderSkumringoglunt,naarmankomudefra.FruBaisattesigved
Klaveretogspillede.


HunspilledealdrigudeniMørkningen,altiddesammetre-fireMelodier,
sentimentaleSmaasange,somhunspilledeslæbendeoglangsomt,ganskemed
sammeForedrag,saadeallekomtilatlignehinanden.
NaarhunsadogspilledeidenmørkeStue,tænkteFruBainæstenaltidpaasit
Hjem.DehavdeværetmangeSøskende,ogdervaraltidsaamegenAfveksling
derhjemme.
Hunvardenyngsteafdemalle.DaFaderenendnulevede,varhunsaalille,at
hunomMiddagenknapenGangkundenaaoptilTallerkenen.
FaderensadiSofaeniSkjorteærmer,ogdestodrundtomBordet,alle
Børnene,oglangedetil.
-RetJer,Unger,sagdeFaderen.
HansadogludedemedsinbredeRygogArmenelangtudpaaBordet.
Moderengiktilogfra,hentedeogbragte….
UdeiKøkkenetspistealleDrengenepaaVærkstedetveddetlangeBord.
Defnisteogskændtes,saadethørtesgennemDøren,ogmedétrøgdesammen,
saamantroedeHusetskuldestyrteom:
-Hva'mudrerIom?FaderenraabteogslogiBordetindeiStuen.
UdeiKøkkenetblevderganskestille—ensagteRagenbareafenenkelt,som
søgtenogetopunderBordetefterFægtningen.
-Himmelhunde,sagdeFaderen.
EfterMiddagsovhansinTimeiSofaen.HanvaagnedepaaKlokkeslet:
-NuerderveltænktudførligtoverStatensBedste,sagdehanogfik
Kaffen,førhangikpaaVærkstedet.
-DaFaderendøde,blevdetjoheltanderledes.KatinkakomiInstitutmedbaade
KonsulLassonsogBorgmesterensFanny.
OghunblevogsaabedttilKonsulens….


DeandreSøskendekomalleud.HunblevenehosModeren.
DeAarvarKatinkasbedste,déridenlilleBy,hvorhunkendtealle,ogalle
kendtehende.OmEftermiddagensadModerenoghuniStuen,hvervedsit
VindupaaForhøjningen,hvorModerenhavdedetVindumed"Spejlet";Katinka
broderede"fransk"ellerlæste.
SolenfaldtilyseStribergennemBlomsterneiVinduerneudoverdethvide
Gulv….
KatinkalæstemangeRomanerfraLejebibliotheket,omfornemmeFolk,og
ogsaaDigte,somhunskrevindienBog….
-Tinka,sagdeModeren:DerkommerIdaLevy.Ej,huneridengule
Hat….
Tinkasaa'op:HunskaltilSpil,sagdehun.
IdaLevygikforbi,ogderblevkiggetognikketigenogspurgtmed
Fingrene,omdekomtil"Halvti'et"….
-Deterdoggræsseligt,hvorIdaLevygaarskævtpaasineHæle,sagde
Tinka,hunsaa'efterhende.
DetharhunfrasinModer,sagdeModeren.
Degaarforbi,énefterén,GodsforvalterenogdetoLøjtnanter,og
FuldmægtigenogDoktoren.Ogdehilser,Ogoppenikkerdeogsigeret
ParOrdomhver.
Devéd,hvorhvergaarhenoghvadhanskalder.
DekenderhverDragtoghverBlomstpaaenHat.OgdegørhverDagdesamme
BemærkningeromdesammeTing.
MinnaHelmsgaarforbiognikker.
-Saa'duMinnaHelms,sigerModeren.
-Ja.OgKatinkaserefterhendeogskærerGrimassermodSolen:


-HunkundesnarttrængetilennyKaabe,siger
-Stakler—hvorskuldedefaa'etfra?ModerenseriSpejlet…Ja—sølleser'en
ud,sigerhun.Jegtrorosse,deku'kanteden.MendeternoksomFruNoessi'er
—lidtharFruHelmsoglidtta'erhunsiga'et….
-NaardogFuldmægtigengjordeAlvorafdet,sagdeTinka.
Klokkenblevfem,ogdeungePigerhentedehinandentilTur,ogtoogtogikde
opognedadGadenogmødtesogsamledesigiKlyngeogloogsnakkedeog
skiltes….
MenomAftenen,efterThe,tilHalvti-TogetvarMødrenemed,ogdetgikmere
stilletil,udadStationsvejen.
-Katinka,sagdeModerenogvendtesig,hungikforanmedFruLevy:Hr.
Bai…Saaharhanfriiaften….
Hr.Baikomforbioghilste.OgKatinkanikkedeogblevrød.For
VenindernedrilledehendealtidmedHr.Bai….
-SaaskalhanindogspilleKegler,sagdeFruLevy.
OmSøndagengikdeiKirketilHøjmesse.AllevariStadsen,ogdesang,saadet
lødunderHvælvingerne,mensSolenstodindgennemdestoreKorvinduer….
ThoraBergvarsaaslematsiddevedSidenafiKirken.
HunsadheleTiden,mensPræstenvarpaaPrædikestolen,ogsagde:
"Saa,duGamle",ogknebiArmen….
JaThoraBergførteantilGalskaber.
OmAftenenfløjderenRegnafSmuldogSmaastenoppaaTinkas
Ruder….
OgdehørteetSpektakelogenLatternedadheleGaden.
-DeterThora,dergaarfraSelskab,sagdeTinka.Deharværethos
Borgmesterens.


ThorasattehjemgennemGadensomdenvildeJagt,fulgtafalledeungeHerrer.
HeleByenfikLovathøre,naarThoraBerggikhjemfraSelskab.
KatinkaholdtmestafThoraBerg.Hunbeundredehendeogfulgtehendealtid
medØjnene,naardevarsammen.TyveGangeomDagensagdehunhjemme:
-DetharThorasagt….
Egenligomgaaes,gjordedeikkemeget.MenomEftermiddagen,naarde
spadserede,ellerudeiPavillonenvedAbonnementet—tilKoncerternenaar
Militæretspillede,hverandenOnsdag—taltedesammen.Tinkablevaltid
ganskerødiHovedet,naardemødtes….
IPavillonenvardetogsaaførsteGang,hunhavdegjortBekendtskabmedBai…
HanhavdestraksdenførsteAftendansetmestmedhende.
OgnaardeløbpaaSkøjter,bødhanhendealtidoptilatløbe.Detvarsomde
fløj,ognæstensomhanbarhende…Hankomogsaahjemme.
AlleVenindernedrilledehende,oghunfikhamaltid,naarde"skrevSedler"og
"Engikud"ognaarderblev"tænktpaanoget"…DetvaraltidBai,ogsaablev
derenLatter.
OghjemmetalteModerenaltidomham.
SaakomForlovelsestiden,oghunhavdealtidEnatgaamed,iKirkenom
Søndagen,ogomVinteren,naardervarSkuespillere,iTheatretogaltid…Og
daBaifikStilling,komdentravleTidmedUdstyrogIndretningogaltdet…
VenindernehjalphendemeddemangeNavne,dervaratsy,ogalt,hvadder
skuldesømmes….
DetvarSommerdage,ogdesadoppeiLysthusetallesammen.Symaskinengik,
denlagdeSøm,ogdenfæstedeEnde.
OgdedrilledehendeogloogpludseligfórdeopogfløjudiHavenogrendte
PlænenrundtunderStøjogLatter,vildesomenFlokFøl….
Tinkavardenstillesteafdem.
DervarenHviskenmedVeninderneialleKrogeogSysammenkomsterhos


Levys,hvordesyededetTæppe,TinkaskuldestaaBrudpaaforan
Alteret—ogSangøvelsertilSalmernedeskuldesyngeiKoret….
SaakomDagenogVielsenidenpyntedeKirke—denvarsaafuld,Ansigtved
Ansigt.OppevedOrgeletstodalledeungePiger.Tinkanikkedeopogtakkede
oggrædigen.HunhavdegrædtheleTidensomenVandhane.
OgsaakomdeherovertilStilheden.
IBegyndelsenafsitÆgteskabvarTinkaskræmtogaltidængstelig,somom
nogenvildeoverfaldehende.
Dervarsaameget,somhunikkehavdetænktsig,ogBaivarsaavoldsomi
meget,hunmestbareledvedogtaalte,skræmtogusikkersomhunvar….
Hunvarogsaasaaganskefremmedogkendtesletingen….
SidenkomderenTid,hvorhunblevmeremodtagelig,mestsaadanlad
efterhængende,somdetlaaihendesNatur.
HunsadindehossinMandiKontoretmedsitHækletøj,oghunsaa'paaham,
somhansadbøjetoversitBord—Haaret,derkrøllede,faldtlidtnedoverhendes
Pande.
HunrejstesigoggikhentilhamoglagdeArmenomhansHalsogvildehelst
blivestaaendesaadanindtilham,stille—længeværesaadannærvedham:
-MinPige,jegskriverjo,sagdeBai.
HunbøjedesinNakkehentilhansMundoghankyssededen.
-Maajegsaaskrive,sagdehan,ogkyssedehendeenGangendnu.
-Skriveper,sagdehunoggikfraham.
Aaretgik.KatinkagledindiLivetmedTogene,derkomoggik,ogEgnens
Folk,somrejsteogkomhjemigen;ogdebragtenytogspurgtenyt.
DefikOmgangmeddeFolk,Egnenhavde.MestBai'sL'hombre,hvor
FruernefulgtemedhverandenGang.


SaavarderHundenogDuerneogHaven.OgforrestenvarFruBaiikkeafde
bevægelige.Hunfikaldrigsaamegetgjort,atTidenfaldthendelang.Hunvar
længeomhverenkeltTing;Baikaldtehende:"Kommerimorgen".
Børnfikdejoikke.
DaKatinkasModerdøde,fikdeArvenudbetalt.ForenetoMenneskeratvære
saddeiVelstandoghavdealtiRigelighed.
Baiholdtafatspisegodt,oghantogfraAalborgmegenoggodVin.
Hanlagdesignogetud,oghangikrundtisinMagelighed,mens
AssistentengjordedetmesteArbejde."Løjtnanten"lagdehankunan
udenDøre.
EtBarnhavdehanoppeiByen.
-ForSatan,sagdehantilKiær,dervarUngkarl…manerjodoggammel
Kavallerist…OgPigenvarsaakælensomenSpurveunge….
PigenkomtilAalborgefterSkaden.BarnetblevoppeiLandsbyen,hvordetvar
iPleje.
SaadangikTiden.
Læsesomfør,dahunvarungPige,gjordeKatinkaikkemer.Bøgernevarjodog
detbareDigt.
IsinSekretærhavdeFruBaienstorPapæskemedmangevisneBlomster,
SmaabaandogFlorsdikkedarermedDeviserafGuldpapirsbogstaver.Det
varhendesgamleKotillonserindringerfraKlubbenog"sidste
Abonnement"iPavillonen,naarderblevdanset.
DettoghunaltsammenoftefremomVinteraftnerogordnededetomigenog
søgteatmindes,hvemderhavdegivethendedetoghvemdet.
Hunfandtdetudaltsammen,oghunskrevHerrensNavnbagpaahver
Kotillonsorden.
BaisadogdraksinToddyvedBordet.


-DetgamleSkrab,sagdehan.
-Laddetligge,Bai,sagdehun…naarjegnuharordnetdet.
OghunskrevviderepaasineHerrenavne.
HunlæsteogsaaundertidenisingamlePoesibogdeVers,hundenGanghavde
skrevetaf.
IdenøversteSkuffeunderSølvskabetiSekretærenlaahendes
BrudeslørogdenvisnedeKransafMyrter.
Dettoghunogsaaopogglattedeudoglagdedetsammenigen….
OghunsadhalveTimeroverdenudtrukneSkuffeogtogsigingentingtil,
saadansomdetvarhendesVane.
EnGangimellemglattedehunbaremedHænderneoverSløret….
Detvarbegyndtatbliveganskegult,Brudesløret.
MenTidengikogsaa.DetvartiAarsidenallerede….
Ja—hunvarsnartengammelKone.HunvarfyldttoogtrediveAar….
…GodtlidtevarBaispaaEgnen.KendteforgodeoggæstfrieFolk,hvor
KaffekandensnartkomoverIlden,naarnogenBekendtvarpaaStationen.
BaivarengodSelskabsbroder;ogpaaStationenhavdehanOrdeni
Tingene,omhanjustikkeselvvarsaagrummeivrigiTøjet.
Fruenvarlidtstilleafsig,mendetgjordealtidgodtatsehendesmildeAnsigt.
Hunsaa'udsomenungPige,naarhunsadmellemFruernetildestore
L'hombrer.
-MenderskuldeværeetParBørn,sagdeFruLinde,naarhunomAftenen
travedehjemfraBaismedPastoren…DevelhavendeFolk—somhavdeRaadtil
det.DeterSyndogSkam,atdeskalsiddedérensommehen….
-GudgiverLiveftersinVilje,minPige,sagdePræsten.


-Ja,GudsViljeske,sagdeFruen.
PræstenshavdehafttiBørn.
DesyvhavdeHerrengemtsomSmaa.
GamlePastormindedesdesyvhverGang,dervarBørnatbegravei
Sognet.
*****
FruBaihavdehørtopatspille.Hunsadogtænktepaa,athunegenligskulde
staaopogtændeLampen.MensaaraabtehunpaaPigen,athunkundetænde,og
blevsiddende.
MariekomindmedLampen.HunlagdeDugpaaogdækkedetilThe.
-HvaderKlokken?sagdeFruBai.
-Otte-Togetermeldt,sagdeMarie.
-Detharjegsletikkehørt….
FruBaitognogetomsigoggikud:ErTogetder?sagdehuni
Kontoret.
-Straks,sagdeBai.HanstodvedTelegrafbordet.
-ErderDepesche?
-Ja.
-Tilhvem?
-Aa,opiByen….
-SaaskalAnejoafsted….
FruBaigikudpaaPerronen.HunholdtsaamegetafatseTogenekommeoggaa
iMørke.


Lyden,førstlangtborte,ogsaaDrønet,naarTogetgikoverAabroen,ogdet
storeLys,derløbfrem,ogendeligdentunge,vraltendeMasse,dersnoedesigud
afNattenogblevtildetydeligeVogne,derholdtforhendesØjnemed
KonduktørerneogdenoplystePostvognogKupeerne….
NaardetsaavarborteigenogBrusethendøet,laaaltingtyst,ligesomdobbelt
stille.
StationskarlenslukkedeLygterne,førstdenenepaaPerronen,saadenover
Døren.
DervarikkeandetendLysetfradetoVinduer,tosmalleLysbroerudidetstore
Mørke.
FruBaigikind.
DedrakThe,ogBailæstebagefterBladenetilenToddyellerto.Bailæstekun
Regeringspressen.Hanholdtselv"Nationaltidende"oglæsteKiærs"Dagblad",
somhantogudafPosten.
HanslogiBordet,saaToddyglassetklirrede,naarModstandernefik"de
vældigsteoverNæbbet".OgundertidenlæstehanenkelteSætningerhøjtoglo
imellem.
FruBaihørtestilletil,huninteresseredesigikkeforPolitik.
DesudenhavdehunenOverganghvorhunvarsværtsøvnigomAftenen.
-SaaerdetvelpaaTiden,sagdeBai.
HanrejstesigogfikenHaandlygtetændt.HangiksinRundeforatseomaltvar
lukketogSporetstodrigtigttilNattoget.
-DukangaaiSeng,Marie,sagdeFruBaiudtilKøkkenet.Hunvækkede
Marie,dersovsiddendepaaTræstolen.
-GodnatFrue,sagdehunsøvndrukken.
-Godnat.
FruBaiflyttedeBlomsterneiStuenfraVindueskarmennedpaaGulvet.


DérstoddeomNattenienRække.
Baikomtilbage.
-Detbli'rkoldttilNatten,sagdehan.
-Jegtænktedet—forRoserne…jegsaa'tildemidag.
-Ja,sagdehan,demaadækkesnu.
BaibegyndteatklædesigafindeiSovekamret.Dørenstodaaben.
HanholdtmegetafatgaalængefremogtilbageomAftenen.Fra
SovekamrettilStuenistærktNegligé.
-DetTrampedyr,sagdehan.Marietraadtehaardtioppepaa
Loftskamret.
FruBailagdehvideStykkeroverMøblerneoglaasedeindtilKontoret.
-Kanjegslukke,sagdehun.
OghunslukkedeLampen.
HunkomindiSovekamret,sattesigforanSpejletogløstesitHaarop.
BaivariUnderbukserogbadomenSaks.
-Pokkersaadubli'rmager,sagdehan.
KatinkalagdeFrisérkaabenomsig.
BaikomiSengoglaaogsnakkede.HunsvaredepaasinstilleMaadesomaltid;
dervarbestandigenganskelillePavsefarOrdenekom.
Dehavdetietlidt.
-Hm,ganskenetMenneske—hva'?
-Ja—saadanatsetil….


-Hva'sagdeAgnesLinde?….
-Ogsaa,athanvarganskenet.
-Hm—skrapMund,detPigebarnhar.
-Og—Fa'envéd,hva'forenL'hombrehanspiller….
LidteftersovBai.
NaarBaisov,aandedehanstærktgennemNæsen.
NuvarFruBaivanttildet.
HunblevsiddendenogetforanSpejlet.HuntogFrisérkaabenbortogsaa'paasin
Hals.
-Jahunvarvirkeligblevenmager.
DetvarsidenhunhavdehaftdenHosteiForaaret.
FruBaislukkedeLyseneoglagdesignediSengenvedSidenafHr.
Bai.


II
DetvardekorteDage.
SaastridRegnog#saa#matSnesjap.MenaltidgraaHimmelogVæde.
SelvFrøkenJensensbedsteEleverkomiTræskooverMarkernetil
Skolen.
PaaStationenvarPerronenenSø.DesidsteSmaabladefraHavehækkenkomud
atsejle.DryppendekomTogene,Konduktørerneløbomformummedeivaade
Kapper.Lille-BentzensprangmedPosttaskerneunderParaplyen.
KiærsSædvognehavdeVoksdugspresenninger,ogKuskenesadi
Regnkapper.
ForvalterHuuskørteselvdenførsteVogntilStationen.Dervarnokatgøremed
FragtogKlarering.
-DererdefraKiærs,sagdeBaiindtilsinKone.
ForvalterHuusplejedeatkommeenhalvTimesTidafRegnfrakkenogfaaen
KopKaffetillivshosBais.
MedensFruBaigiktilogfraogdækkedetilKaffen,rumsteredeHuusog
KarlenepaaPerronenogladedeSækkeneiGodsvognene.Katinkasaa'demløbe
forbiVinduerne.Desaa'saavældigeudideresOlietøj.
MariePigesværmedeforHuusoggikaltidogtalteomhamvedsit
Arbejde.
HunblevaldrigfærdigmedhansFortrin.Ogdetsidstevaraltid:
-OgsaadanenRøsthanhar….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×