Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.6: Lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ giải trí và hướng dẫn tại điểm

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

TGS2.6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LẬP KẾ HOẠCH VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ GIẢI TRÍ
VÀ HƢỚNG DẪN TẠI ĐIỂM

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này này mô tả các năng lực cần thiết để cung cấp dịch vụ giải trí tại chỗ trong quá trình
hướng dẫn
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Kế hoạch vui chơi giải trí
P1.

Xác định các tiêu chí tạo ra sự thành công của các hoạt động vui chơi giải trí đã được lên kế hoạch và các
phương pháp thu thập thông tin phản hồi của khách du lịch, sau đó phối hợp với những người có liên quan

P2.

Thiết kế các hoạt động giải trí đã được lựa chọn và lên kế hoạch cho phù hợp với địa điểm tổ chức

P3.


Lên kế hoạch trang trí địa điểm tổ chức, đảm bảo yếu tố an toàn và có đủ không gian thực hiện các hoạt
động vui chơi giải trí

E2. Thực hiện hoạt động vui chơi, giải trí
P4.

Thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí theo kế hoạch

P5.

Điều chỉnh hoạt động của sự kiện để đáp ứng phản hồi của khán giả

YÊU CẦU KIẾN THỨC
K1.

Giải thích các yếu tố quan trọng để xem xét khi lựa chọn và sắp xếp nội dung của sự kiện phù hợp với yêu
cầu của khách

K2.

Giải thích tầm quan trọng của việc để lại ấn tượng tích cực trong lòng khách du lịch vào lúc kết thúc sự kiện

K3.

Xác định các tiêu chí để tự đánh giá việc thực hiện của mình và sử dụng các tiêu chí này làm cơ sở để thay
đổi cho các sự kiện tương lai

K4.

Xác định các tiêu chí ảnh hưởng đối với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định cụ thế của công ty liên quan đến việc
cung cấp các hoạt động vui chơi giải trí tại điểm tham quan của nhân viên

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI

1. Nhu cầu và kỳ vọng có thể bao gồm:


Đối tượng khách dự định




Tổ chức

2. Yêu cầu địa điểm có thể bao gồm:


Vị trí và khả năng tiếp cận



Loại địa điểm



Các tiện nghi tại điểm



Sức chứa các địa điểm



Các tiện nghi cho khách hàng



Y tế và an toàn



Chi phí

3. Các nguồn lực có thể bao gồm:


Ngân sách



Thiết bị và vật liệu



Nhân lực, tài liệu quảng bá và các kênh thông tin

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Đánh giá thực hiện công việc phải bao gồm:
1.

Lên kế hoạch cho ít nhất hai hoạt động giải trí tại điểm tham quan

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam
2.

Có ít nhất ba báo cáo về hoạt động giải trí tại điểm tham quan

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Phương pháp đánh giá phù hợp có thể bao gồm:


Thành viên của Hội đồng Đánh giá đặt câu hỏi để kiểm tra bề rộng kiến thức của cá nhân và khả năng trả
lời những câu hỏi của họ



Đánh giá danh sách các hình thức giải trí do các cá nhân chuẩn bị



Thông qua các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp để đánh giá cách thu thập thông tin phản hồi và biên soạn
các phân tích để cải thiện hoạt động



Thông qua các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp để đánh giá các khía cạnh của kiến thức chuyên môn

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Thuyết minh viên di sản, Thuyết minh viên du lịch, Hướng dẫn viên du lịch, Trưởng đoàn
SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN
D2.TTG.CL3.03

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×