Tải bản đầy đủ

Đề thi thử lần 3

GROUP SINH HOC 4.0
THẦY NGUYỄN DUY KHÁNH

ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 LẦN 3
Môn: Sinh học
Ngày: 07/02/2020
Thời gian: 60 phút

Câu 1: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ kiểu hình khác các phép lai còn lại?
A. AA x aa
B. Aa x AA.
C. AA x AA
D. Aa x aa.
Câu 2: Cá heo và cá voi thực hiện sự trao đổi khí qua:
A.Mang
B. Da
C. Phế nang

D. Túi khí

Câu 3: Có các loại môi trường sống cơ bản là:

A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường khí quyển, môi trường sinh vật.
B. môi trường khí quyển, môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn.
C. môi trường đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật.
D. môi trường trên mặt đất, môi trường khí quyển, môi trường nước, môi trường sinh vật.
Câu 4: Nếu tần số hoán vị giữa 2 gen là 20% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là:
A. 30%.
B. 20%
C. 10%.
D. 40%.
Câu 5: Trong quần xã sinh vật kiểu quan hệ hợp tác giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia
không có lợi cũng không có hại là quan hệ:
A.Vật kí sinh – vật chủ
B. Hội sinh
C.Ức chế cảm nhiễm
D.Cộng sinh
Câu 6: Đơn phân cấu tạo nên ADN là:
A.Axit amin
B. Guanin

C.Nucleoxom

D.Nucleotit

Câu 7: Quá trình nào sau đây hình thành mARN:
A. Phiên mã
B. Dịch mã
C. Nguyên phân

D. Giảm phân

Câu 8: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1
ruồi đực mắt trắng?
A. XaXa x XAY.
B. XAXa x XaY.
C. XAXa x XAY.
D. XAXA x XaY.
Câu 9: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn
(Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
Phép lai thuận


Phép lai nghịch
P: ♀ Cây lá đốm x ♂ Cây lá xanh
F1: 100% cây lá đốm

P: ♀ Cây lá xanh x ♂ Cây lá đốm
F1 : 100% cây lá xanh

Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai nghịch thụ phấn cho cây F1 ở phép lai thuận thì theo lý
thuyết, thu được F2 gồm:
 Trang 1

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/


A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
C. 100% số cây lá xanh.

B. 100% số cây lá đốm.
D. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.

Câu 10: Một phân tử mRNA dài 2040 A° với tỷ lệ A, G, U, X lần lượt 20%, 15%, 40%, 25%. Một nhà
khoa học sử dụng mRNA này làm khuôn tổng hợp đoạn DNA có chiều dài bằng phân tử mRNA
trên.Theo lý thuyết, số lượng Nucleotit mỗi loại cần cung cấp là:
A. A=720, G=480, U=480, X= 720.
B. A=U= 720, G=X=480.
C. A=X=480, G=U=720.
D. A=G= 720, U=X=480.
Câu 11: Hóa chất gây ra đột biến 5-BU gây ra đột biến gì, trải qua bao nhiêu giai đoạn?
A. Đột biến gen A-T thành G-X, 3 giai đoạn.
B.Đột biến gen G-X thành A-T, 2 giai đoạn.
C. Đột biến mât đoạn, 1 giai đoạn.
D. biến lặp đoạn, vô cực giai đoạn
Câu 12: Cây tầm gửi sống trên cây bưởi, sán lá gan sống trong ống tiêu hoá của chó, mèo. Các
sinh vật đó có loại môi trường sống là:
A. môi trường sinh vật.
B. môi trường đất.
C. môi trường nước.
D. môi trường trên cạn.
Câu 13: Có bao nhiêu phát biểu đúng về sự trao đổi khí ở động vật trên cạn?
- Trong quá trình phát triển, động vật đã di chuyển từ môi trường nước lên cạn.
- Để thích nghi cao độ với môi trường sống, động vật đã hoàn thiện cơ quan hô hấp và họat động hô hấp.
- Trong quá trình phát triển, động vật đã tiến hóa từ hô hấp bằng phổi đến hô hấp bằng mang.
- Trong quá trình phát triển, động vật đã tiến hóa từ hô hấp bằng O2 đến hô hấp bằng CO2.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 14: Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do:
1 - Lượng nước thừa trong tế bào thoát ra.
2 – Có sự bão hòa hơi nước trong không khí.
3 – Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá.
4 - Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ giọt ở
mép lá.
A. 1, 2
B. 1, 3
C. 2, 3
D. 2, 4
Câu 15: Nói về mã di truyền, có bao nhiêu phát biểu không đúng:
(1). Mã di truyền được đọc trên mRNA theo chiều 5’-3’
(2). Mã di truyền ở ít loài là mã không gối
(3). Một số ít bộ ba mã hóa đồng thời 2 axit amin
(4). Mã di truyền có tính thoái hóa
(5). Sự thay thế một Nuclotide loại này bằng Nuclotide loại khác ở vị trí thứ hai trong bộ ba có thể dẫn
đến thay đổi axit amin này bằng axit amin khác.
(6). Mã di truyền có tính thoái hóa phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới
A. 1
B. 6
C.5
D. 4
Câu 16: Những thành tựu nào sau đây có ứng dụng công nghệ tế bào
(1). Tạo giống nho cho quả to không có hạt
(2). Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin người
(3). Tạo giống cừu sản sinh protein huyết thanh của người trong sữa
 Trang 2

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/


(4). Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao
(5). Tạo giống cây trồng lưỡng bội có KG đồng hợp về tất cả các gen
A. (1), (2), (3)
B. (1), (4), (5)
C. (2), (3), (4)

D. (2), (4), (5)

Câu 17: Đặc điểm nào của lá giúp cây tăng khả năng hấp thụ ánh sáng?
A. Tổng diện tích bề mặt lớn.
B. Hệ thống gân lá dày.
C. Lớp cutin dày.
D. Nhiều khí khổng.
Câu 18: Ở gà, alen D quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen d quy định lông đen, gen này nằm
trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Cho hai giống gà (P): X dXd x XDY giao phối với nhau thu
được F1. Theo lý thuyết, các gà con F1 sẽ có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ
A. 1 gà trống lông đen : 1 gà mái lông xám.
B. 1 gà trống lông xám : 1 gà mái lông đen. C. 3
gà trống lông xám : 1 gà mái lông đen.
D. 3 gà trống lông đen : 1 gà mái lông xám.
Câu 19: Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào không thuộc hiện tượng thường biến?
A. Các cây hoa cẩm tú cầu biểu hiện màu sắc hoa giữa tím và đỏ tùy thuộc độ pH của đất.
B. Bệnh phêninkêtô niệu nếu phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng có thể giúp trẻ phát triển bình
thường.
C. Người bị bạch tạng có da trắng do alen đột biến gây ra.
D. Lá cây rau mác có dạng dài, mềm mại khi được trồng dưới nước.
Câu 20: Cánh của chim và cánh của dơi là các cơ quan:
A. Tương đồng
B. Tương tự
C. Thoái hóa

D. Đồng dạng

Câu 21: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực sợi siêu xoắn có
đường kính:
A. 11 nm
B.30 nm
C.300nm
D.700nm
Câu 22: Cơ thể thực vật có bộ NST 2n=16. Trên mỗi NST, xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình
giảm phân, Cơ thể này đã xảy ra hoán vị gen ở tất cả các cặp NST, nhưng ở mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị
gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tại các cặp đang xét. Theo lý thuyết, số giao tử tối đa về các gen đang xét
được tạo ra là:
A. 2048
B. 3072
C.2304
D. 4096
Câu 23: Theo học thuyết tiến hóa của Đac uyn cơ chế nào sau đây là cơ chế hình thành các đặc
điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật :
A. Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt
động
B. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thào các biến dị có hại dưới tác động của CLTN
C. Sự thay đổi của ngoại cảnh thường xuyên không đồng nhất dẫn đến sự biến đổi dần dần và liên tục
của loài
D. Sự tích lũy các biến dị xuất hiện trong quá trình sinh sản ở từng cá thể riêng lẻ và theo những hướng
không xác định
Câu 24: Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy
định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến trong quá trình giảm phân.
Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình ở F1 có thể là
 Trang 3

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/


A. 3 : 3 : 1 : 1.

B. 1 : 2 : 1.

C. 19 : 19 : 1 : 1.

D. 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 25: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ,phát biểu nào sau đây đúng :
A. Trong quá trình nhân đôi AND cả 2 mạch mới đều được tổng hợp liên tục
B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nucleotit tự do
C. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các codon trên mARN thành trình tự các axitamin trong chuỗi
polypeptit
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim AND polimeraza
Câu 26: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B
quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai gen này cùng nằm
trên một cặp
AB
AB
NST thường. Thực hiện phép lai giữa 2 dòng ruồi giấm (P): x
thu được F1 có tổng kiểu hình thân
ab
ab
xám, cánh dài với thân đen, cánh dài là
A. 75%.
B. 100%
C. 50%.
D. Tùy tần số hoán vị gen.
Câu 27: Codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau :
5’AAA 3’ : lys
5’UUU 3’ hoặc 5’UUX 3’ : Phe
5’XXX 3’ : Pro
5’XUU 3’ hoặc 5’XUX 3’ : Leu
5’GGG 3’ : Gly
5’UXU 3’ : Ser
Một đoạn gen sau đột biến điểm đã mang thông tin mã hóa chuỗi Polipeptit có trình tự axit amin: ProGly- Lys- Phe. Biết đột biến làm thay thế một Nucleotit loại Adenin trên mạch gốc bằng Guanin. Trình
tự Nucleotit của gen trước khi đột biến có thể là:
A.3’ XXX GAG TTT AAA 5’
B.3’ GAG XXX TTT AAA 5’
C.5’ GAG XXX GGG AAA3’
D.5’ GAG TTT XXX AAA 3’
Câu 28: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cần tập trung vào mấy biện pháp ?
(1). Xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế rác thải
(2). Quản lí chặt chẽ các chất gây nguy hiểm
(3). Khai thác triệt để rừng đầu nguồn
(4). Giáo dục để nâng cao ý thức của con người về ô nhiễm môi trường
(5). Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản
A.2
B.3
C.4

D.5

Câu 29: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân ly độc lập quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội
hoàn toàn. Cho 2 cây (P) có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F 1.
Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai về F1?
A. Có thể có tỷ lệ kiểu hình là 1 : 1.
B. Có thể có tỷ lệ kiểu hình là 1 : 1 : 1 : 1.
C. Có thể có tỷ lệ kiểu hình là 3 : 1.
D. Có thể chỉ có 1 loại kiểu hình
Câu 30: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi
trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?
A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế
B. Gen điều hòa R có hoạt động phiên mã và dịch mã để tổng hợp protein ức chế
C. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon lac và tiến hành phiên mã
D. Các gen cấu trúc Z,Y,A phiên mã tạo ra các phân tử mARn tương ứng.
Câu 31: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất bò sát phát sinh ở đại nào sau đây:
 Trang 4

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/


A. Đại Tân sinh

B. Đại Trung sinh

C. Đại cổ sinh

D. Đại nguyên sinh

Câu 32: Cho biết ở Việt Nam, cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 25 - 35°C, khi nhiệt độ
xuống dưới 2°c và cao hơn 44°c cá bị chết. Cá rô phi phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 20 - 35°c, khi
nhiệt độ xuống dưới 5,6°c và cao hơn 42°c cá bị chết. Cho các nhận định sau đây:
(1). So với cá chép, cá rô phi được xem là loài hẹp nhiệt hơn.
(2). Khoảng thuận lợi của cá chép hẹp hon cá rô phi nên vùng phân bố của cá chép thường hẹp hơn.
(3). Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của hai loài cá này có thể thay đôi theo điều kiện môi trường.
(4). Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của hai loài cá này có thể thay đổi theo giai đoạn phát triển hoặc trạng
thái sinh lí của các cơ thể
(5). Mỗi loài cá này đều có hai khoảng chống chịu về nhiệt độ
(6). Khi nhiệt độ xuống dưới 2°C thì cá rô phi sẽ bị chết
Có bao nhiêu nhận định trên là đúng :
A.1
B.2
C.3
D.4
Câu 33: Một đoạn DNA có trình tự Nuclotide như sau
-5’ … XAU AAG AAU XUU GX… 3’ –
Biết bộ ba mã hóa với axit amin tương ứng là:
AAG: Lizin, XUU: Losin AAU: Asparagin, XAU: Histidin, XAG: Glutamine.
Biết rằng đột biến thay thế Nuclotide xảy ra trong gen làm cho Nucleotit thứ 3 là U của
mRNA được thay thế bằng
G: -5’ … XAG* AAG AAU XUU GX…3’Trình tự axit amin của chuỗi Polipeptit được tổng hợp từ đoạn mRNA bị biến đổi trên là
A– Phenylalanine- Lizin- Asparagin- Lizin
B– Threonine- Lizin- Asparagin- LosinC– Glutamine- Lizin- Asparagin- Losin
D– Tirozine- Losin- Asparagin- LizinCâu 34: Cho các bệnh,tật và hội chứng ở người :
1) bệnh bạch tạng
2) bệnh pheninketo niệu
4) bệnh mù màu
5) bệnh máu khó đông
7) hội chứng claiphento
8) hội chứng 3X
10) bệnh động kinh
11) hội chứng Đao
Cho các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng :
1. Có 8 trường hợp biểu hiện ở cả nam và nữ
2. Có 5 trường hợp có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học
3. Có 7 trường hợp do ĐB gen gây nên
4. Có 3 trường hợp là ĐB thể ba
A. 1
B. 2
C. 3

3) bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm
6) bệnh ung thư máu ác tính
9) hội chứng tớcno
12) Tật có túm lông ở vành tai

D. 4

Câu 35: Phân tử AND vùng nhân ở vi khuẩn E.Coli được đánh dấu bằng N15 ở cả 2 mạch đơn. Nếu
chuyển E.Coli này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi trong số các phân tử
AND có bao nhiêu phân tử AND chứa hoàn toàn N14?
A. 16
B. 10
C. 14
D. 12
Câu 36: Trong một ao người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá : mè trắm ,mè hoa, trắm cỏ, trắm đen,
trôi, chép…
A. Một loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau
B. Tận dụng được các nguồn thức ăn là các động vật nổi và tảo
 Trang 5

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/


C. Tận dụng được các nguồn thức ăn là các loài động vật đáy
D. Tạo sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao
Câu 37:
Hình vẽ bên mô tả mức phản ứng của 2 kiểu
gen khác nhau (hai cây a và b lần lượt từ trái
qua phải) của loài cỏ thi (Achillea millefolium) so với độ
cao mực nước biển.
Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:
I. Kiểu hình của những cây a và b ở những vị trí độ cao
khác nhau so với mặt nước biển (30, 1400, 3050 m) là do
sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
II. Ở cây a, kiểu gen có khuynh hướng biểu hiện cây thấp ở những vị trí trung bình so với mặt nước biển.
III. Ở cây b, kiểu gen có khuynh hướng biểu hiện cây cao ở những vị trí thấp so với mặt nước biển.
IV. Ở cây a, khi trồng ở điều kiện độ cao 1400 m thì biểu hiện chiều cao cây xấp xỉ 13 cm – đây chắc
chắn là kiểu hình thấp nhất mà của loài cỏ thi (Achillea millefolium) biểu hiện.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38 : Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai gen này cùng nằm trên
một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen
này nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Thực hiện phép lai giữa 2 cá thể ruồi giấm
Ab

(P): ABXDXd x XDY thu được F1 . Trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ ở F1, số ruồi
ab
aB
đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỷ lệ 16%. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.
II. Khoảng cách giữa gen A và B là 32%.
III. F1 có ruồi mang 2 tính trạng trội trong 3 tính trạng là 50%.
IV. Nếu cho ruồi cái (P) đem lai phân tích thì thu được đời con có số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt trắng ở
Fa là 17%.
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Bài 39: Một quần thể động vật giao phối màu sắc cánh do 1 gen gồm 5 alen nằm trên NST thường
quy định . Trong đó alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2,alen A3, alen A4 và alen
A5; alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3,A4 và alen A5 ; alen A3 quy định cánh
tím trội hoàn toàn so với alen A4 và alen A5 ; alen A4 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen
A5 quy định cánh trắng .Một quần thể đang ở trạng thái CBDT có 51% con cánh đen 13% con cánh
xám 20% con cánh tím 12% con cánh vàng 4% con cánh trắng .Biết không xảy ra ĐB.Hãy xác định số
phát biểu đúng:
I. Tần số alen A1,A2,A3,A4,A5 lần lượt là 0,3 ;0,1 ;0,2 ;0,2 ;0,2
II. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể đen sau đó cho các cá thể còn lại
III. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ
thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/841
IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám và cánh đen sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu
nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh tím thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/9
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người
 Trang 6

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/


1. Bệnh này do gen lặn nằm trên NST giới tính X
2. Xác suất để cặp vợ chồng 12,13 sinh ra 1 con gái bị bệnh là 12,5%
3. Xác suất để cặp vợ chồng 12,13 sinh ra 1 con gái bị bệnh và 1 con trai bị bệnh là 1,5625%
4. Trong phả hệ xác định ít nhất 10 người có KG chắc chắn
A. 1
B. 2
C. 3

 Trang 7

D. 4

Link group: https://www.facebook.com/groups/2256548717806640/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×