Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 890-2006

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 10TCN                TIÊU CHUẨN NGÀNH
10 TCN 890­2006

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM
VACXIN PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN NHƯỢC ĐỘC


         10 TCN 890­2006

Hà Nội  ­ 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH                                                                  10 TCN 890­
2006

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM 
VACXIN PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN NHƯỢC ĐỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ­BNN­KHCN
ngày       tháng  12  năm  2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông  
thôn)


Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin nhược độc chế từ các chủng  
vi khuẩn Salmonella cholerae suis dạng đông khô.
1. Mẫu: 
Theo 10 TCN 160 – 92 “Vacxin thú y ­ Quy trình lấy mẫu và sử  dụng mẫu trong  
kiểm nghiệm”.
2. Kiểm tra thuần khiết:
2.1. Theo 10 TCN 161­92 “Vacxin thú y ­ Quy trình kiểm tra thuần khiết”.
2.2. Vacxin được kiểm tra trên các môi trường đặc biệt Mac Conkey, Kligler Iron  
Agar (KIA), ủ 370C trong 72 giờ, chỉ có vi khuẩn Salmonella cholerae suis. Có ngưng kết  
với Acriflavin 1/5000 (Phản ứng lên bông). 
3. Kiểm tra an toàn:
3.1. Phương pháp trọng tài:
Tiêm vào dưới da hoặc xoang bụng cho 3 lợn cai sữa (mẫn cảm, chưa tiêm vacxin 
phó thương hàn lợn) trọng lượng 20 – 30kg/con, mỗi con 10 liều vacxin quy định. Tất cả 
lợn phải khoẻ mạnh sau thời gian 7 – 10 ngày theo dõi.

2


         10 TCN 890­2006
3.2. Phương pháp thay thế:
Tiêm dưới da cho ít nhất 5 chuột lang có trọng lượng 350 – 400g/con, mỗi con 2 
liều vacxin quy định. Tất cả chuột phải khoẻ mạnh sau thời gian 7 – 10 ngày theo dõi.
4. Kiểm tra hiệu lực:
Vacxin được kiểm tra theo 1 trong các phương pháp sau:
4.1. Phương pháp đếm số vi trùng:
Dùng phương pháp đếm số  vi trùng trên đĩa thạch Brain Heart Agar (BHA). Số 
lượng vi trùng phải không thấp hơn 2,5 x 109 đơn vị khuẩn lạc (CFU) trong 1 liều 
Vacxin.   Nếu   số   lượng   vi   trùng   không   đạt   2,5   x   10 9CFU/liều   thì   vacxin   được   kiểm 
nghiệm trên động vật. 
4.2. Phương pháp trọng tài:
5 chuột lang trọng lượng 350 – 400g/con, mỗi con được tiêm 1/5 liều vacxin ghi  
trên nhãn (0,5 x 109CFU) vào dưới da. 21 ngày sau khi tiêm vacxin, 5 chuột miễn dịch 
cùng với 2 chuột đối chứng được thử  thách với chủng phó thương hàn lợn cường độc  
tương ứng với liều 1MLD vào dưới da. Trong 3 tuần theo dõi, chuột đối chứng phải chết  
hết trong khi đó chuột miễn dịch phải sống ít nhất 3 con.
  

CFU: Colony Form Unit – Đơn vị khuẩn lạc
MLD: Minimum Lethal Dose ­ Liều nhỏ nhất gây chết hết động vật thí nghiệm. 
KT. BỘ TRƯỞNG
          THỨ TRƯỞNG

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×