Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 736-2006

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________________

 10TCN                           TIÊU CHUẨN NGÀNH
10 TCN 736­2006

SỮA TƯƠI­XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CHLORAMPHENICOL
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ


                                                                                                                         10 TCN 736­2006

Hà Nội  ­ 2006
TIÊU CHUẨN NGÀNH                                                                               10 TCN 736­2006

SỮA TƯƠI­XÁC ĐỊNH  DƯ LƯỢNG CHLORAMPHENICOL
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ
(freshmilk ­ determination of Chloramphenicol)
(Ban hành kèm theo Quyết định số              QĐ/BNN­KHCN
ngày        tháng  6  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

Qui trình này áp dụng để xác định dư lượng Chloramphenicol trong sữa tươi; 
Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với sữa tươi là: 0,1 àg/kg (ppb).
2. Giải thích thuật ngữ
Dư  lượng Chloramphenicol trong sữa tươi: Lượng Chloramphenicol còn tồn dư  trong 
sữa tươi chưa biến đổi thành dạng khác.
3. Nguyên tắc
Chloramphenicol được chiết ra từ  mẫu bằng dung môi thích hợp, sau đó được làm 
sạch và đưa vào phân tích sắc ký.Chloramphenicol được  phát hiện và định lượng trên hệ 
thống LC/MS .
4. Hoá chất và thuốc thử
Hoá chất và thuốc thử phải đạt tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho sắc ký.
4.1. Ethyl acetate 
4.2. Methanol 
4.3. Axit formic 
4.4. Hexan 
4.5. Acetonitril 
4.6. Cột chiết pha rắn C18: Varian Mega – BE (1g, 6ml); PRS: Bond­Elut LRC­PRS  
500 mg.
4.7. Màng lọc syringe (0,2 m, PTFE) 
4.8. Chloramphenicol (CAP) 99,5% .
5. Thiết bị, dụng cụ:

2


                                                                                                                         10 TCN 736­2006
5.1. Hệ  thống máy sắc ký lỏng khối phổ  đa cấp LC/MSn; máy tính và phần mềm 
phân tích.
           5.2. Ống ly tâm polypropylene 59 ml có nắp
5.3. Ống thuỷ tinh 30ml có nắp;
5.4. Ống polypropylen 5ml có nắp;
5.5. Bình định mức 25ml, 50ml, 100ml, 200ml và 1000ml;
5.6. Pipet (thuỷ tinh) 2ml, 5ml, 20ml, 25ml;
5.7. Pipet tự động 100  l, 250 l ; 1000 l;
5.8. Máy ly tâm lạnh, tốc độ 6000 vòng/phút;
5.9. Cân phân tích kỹ thuật 200g có độ chính xác đến 0,1 mg;
5.10. Bơm chân không 0,4 bar ,12w;
5.11. Máy cô quay chân không;
5.12. Máy đo pH có độ chính xác đến 0.01;
5.13. Hút dung môi tự động 5 ml, 30 ml, 50 ml


6.  Lấy mẫu và bảo quản mẫu: 
­ Lấy mẫu theo TCVN 5531:1991.
­ Mẫu được bảo quản ở –200C. Mẫu phải được giải đông trước khi phân tích  

 
7. Cách tiến hành

7.1. Xây dựng đường chuẩn:
­ Dung dịch chuẩn gốc 100  g/ml: Cân 10mg chuẩn CAP (99,5%) vào bình định mức 
10 ml. Hoà tan và định mức bằng methanol. Dung dịch chuẩn gốc  có nồng độ 1000  g/ml. 
Tiếp tục pha loãng 10 lần trong methanol được dung dịch chuẩn có nồng độ  100   g/ml. 
Dung dịch chuẩn được bảo quản trong 1 tháng.
­ Dung dịch chuẩn trung gian 1  g/ml: Lấy 500  l dung dịch gốc nồng độ  100  g/ml 
vào bình định mức 50 ml. Hoà tan và định mức bằng dung dịch axit focmic 0,1%. 
­ Dung dịch chuẩn làm việc: Pha dãy chuẩn dung dịch làm việc như sau:
Dung dịch 
chuẩn trung 
gian ( l )
1000
400
200
100

Dung dịch 
axit focmic 
0,1%( l )
4000
4600
4800
4900

Nồng độ dung dịch 
chuẩn làm việc (ng/ l)
0,2
0,08
0,04
0,02

Bơm các dung dịch có nồng độ 0; 0,02; 0,04; 0,08; 0,2 ng/ l lên hệ thống LC/MSn và 
lập đường chuẩn.

3


                                                                                                                         10 TCN 736­2006
7.2. Chiết tách: 
­ Lấy chính xác 10ml sữa tươi  vào ống ly tâm 59 ml.  Cho tiếp 20 ml ethyl acetate, lắc  
mạnh trong 1 phút rồi ly tâm  ở  4000 vòng/phút trong 5 phút. Tiếp theo chuyển lớp ethyl 
acetate bằng pippet sang bình quả lê 100 ml.
­ Lập lại bước trên lần 2.
­ Cho bay hơi tới khô bằng hệ thống cô quay chân không ở  50oC. Sau đó cho vào bình 
30 ml cất, lắc 5 giây rồi siêu âm đuổi khí trong 2 phút.
7.3. Làm sạch:
­ Chuyển dung dịch vào ống ly tâm 30 ml. Tráng bình bằng 5 ml Hexan.
­ Lắc đều ống ly tâm trong 30 giây rồi ly tâm ở 4000 vòng/phút trong 3 phút. Loại bỏ 
lớp Hexan phía trên. 
­ Lập lại bước trên lần 2.
­   Chuyển   dung   dịch   lên   cột   SPE   để   loại   bỏ   lớp   chất   lỏng,   điều   chỉnh  tốc   độ   2 
giọt/giây. Tráng cột lần 1 bằng 1 ml nước cất, lần 2 bằng 2 ml nước cất. Để khô cột trong  
1 phút. 
­ Rửa giải bằng 4 ml methanol.
­ Cho bay hơi tới khô bằng cô quay chân không ở 50 oC. Hoà tan cặn bằng 250  l axit 
focmic 0,1%.
­ Lọc qua màng lọc syringe 0,2 m trước khi đưa lên máy.
 
7.4. Phân tích sắc kí:
Mẫu sau khi chiết tách, làm sạch được bơm 100  l lên máy LC/MSn . 
Nhiệt độ interface: 2750 C
Áp suất khí Nitơ: 6 – 35 psi ( 0.414­2.414KPa)
Phân cực ion: Không phân cực (­)
Tốc độ dòng : 250  l/phút
Chạy Gradient:
Thời gian (phút)
0 – 5
6 – 18
20 ­ 22

Acetonitril (%)
2
20
90

Axit Focmic (%)
98
80
10

 
Trong đó: CAP được quét phổ ở các bước sau:
Bước 1: (­) MS m/z 300 – 350
Bước 2 : (­) MS2 m/z 321,2 Acetonitril 24%
Bước 3: (­) MS2 m/z 323,2 Acetonitril 24%
8. Tính toán và biểu thị kết quả

4


                                                                                                                         10 TCN 736­2006
8.1 Xử lý kết quả thu được: Dựa trên cơ sở so sánh  phổ khối của mẫu phân tích và phổ 
khối của các chất chuẩn để  định tính . Phân tích định lượng theo phương pháp đường  
chuẩn.
8.2 Kết quả  được tính: theo phương pháp đường chuẩn. Lượng Chloramphenicol được  
xác định  theo công thức:

X

AVH 2V2
H 1V1 P

Trong đó:
A là nồng độ chất chuẩn, tính bằng miligam trên mililit;
V là thể tích chất chuẩn bơm vào máy, tính bằng microlit;
H2 là diện tích píc của mẫu;
V2 là thể tích cuối cùng của mẫu, tính bằng microlit;
H1 là diện tích của pic chuẩn;
V1 là thể tích bơm vào máy, tính bằng microlit;
P là lượng cân mẫu, tính bằng lít;  
8.3 Biểu thị kết quả:  g/l đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
9.Tài liệu tham khảo:
Tài liệu làm căn cứ chính để xây dựng tiêu chuẩn: 
­ LIB No. 4281 Volume 18.No.5, May 2002 (Mỹ)
­ Agilent technologies, Inc, 2003 (Mỹ).
­ Chloramphenicol identification by liquid chromatography tandem  mass­spectroetry­
AFSSA­FOUGERES.

       KT. BỘ TRƯỞNG
          THỨ TRƯỞNG

                                                                                                     Bùi Bá Bổng

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×