Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-6:1997 - EN 71-6:1994

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6238-6:1997
EN 71-6:1994
AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM - YÊU CẦU VỀ BIỂU TƯỢNG CẢNH BÁO TUỔI TRẺ EM KHÔNG
ĐƯỢC SỬ DỤNG
Safety of toys - Graphical symbol for age warning labelling
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về việc sử dụng và thiết kế biểu tượng cảnh báo tuổi trên
đồ chơi không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đồ chơi có chức năng, kích thước, đặc trưng, tính chất
hoặc các căn cứ khác rõ ràng là không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi.
Mục đích của biểu tượng là để báo cho người lớn biết đồ chơi có thể nguy hiểm cho trẻ em dưới
3 tuổi.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 6238-1:1997 (EN 71-1 : 1988) An toàn đồ chơi trẻ em - Yêu cầu cơ lý.
3. Sử dụng và thiết kế biểu tượng
Cảnh báo về tuổi phải được niêm yết ở điểm bán sản phẩm.
Cảnh báo về tuổi, bằng biểu tượng hay bằng chữ viết, phải có hoặc trên đồ chơi hoặc trên bao
gói bán lẻ của nó.
Chú thích - Để làm cho người tiêu dùng quen dần với biểu tượng qui định trong tiêu chuẩn này,
cả biểu tượng cảnh báo tuổi cũng như lời cảnh báo bằng chữ viết phải được đặt kế bên nhau

trong giai đoạn chuyển tiếp là ba năm.
Chỉ dẫn về những nguy hiểm đặc biệt phải được ghi ngay trên đồ chơi, bao gói hoặc trong các
hướng dẫn sử dụng (xem TCVN 6238-1:1997 (EN 71-1:1988)]
Thiết kế biểu tượng phải như hình 1.
Chi tiết của thiết kế như sau:
- vòng tròn và vạch chéo màu đỏ;
- nền màu trắng;
- độ tuổi và nét phác bộ mặt màu đen;
- biểu tượng phải có đường kính ít nhất 10 mm và tỷ lệ giữa các phần khác nhau của nó phải
như qui định ở hình 1;
- độ tuổi mà đồ chơi không thích hợp phải biểu thị bằng tuổi, có nghĩa là 0 - 3.


Hình 1 - Biểu tượng báo hiệu tuổi
Dưới biểu tượng phải ghi lời cảnh báo:
“Không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×