Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 1464:1974

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 1464­74
GỖ XẺ
GIA CÔNG CHỐNG MỤC BỀ MẶT
1. Tiêu chuẩn này qui định những quy tắc về gia công chống mục bề mặt cho gỗ xẻ.
2. Công việc làm sạch gỗ và cắt xén phải tiến hành trước khi tẩm.
3. Gỗ xẻ phải được gia công chống mục bề mặt chậm nhất là 48 giờ sau khi xẻ.
4. Phải dùng những loại thuốc chống mục nhập của nước ngoài hoặc do ta sản xuất như Cl5C6ONa, LN2 để chống 
mục cho bề mặt gỗ xẻ.
5. Khi pha thuốc chống mục, không được dùng loại nước đã bị nhiễm bẩn do các xí nghiệp hóa chất thải ra.
6. Nồng độ thuốc trong dung dịch phải theo đúng quy định của từng loại thuốc như:
­ loại Cl5C6ONa: có nồng độ là 5%.
­ loại LN2: có nồng độ là 8%.
7. Trong quá trình sản xuất, nồng độ thuốc phải được kiểm tra bằng tỉ trọng kế.
8. Phải đảm bảo cho thuốc chống mục ngấm vào tất cả các mặt của gỗ xẻ. Khi ngâm cả bó thì thời gian ngâm cả 
bó trong dung dịch thuốc chống mục phải ít nhất là 20 giây.
9. Gỗ sau khi gia công chống mục bề mặt xong, phải hong ngoài không khí dưới mái che không muộn quá 2 ngày.
10. Gỗ xẻ sau khi tẩm thuốc chống mục không được ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của gỗ.
11. Gỗ xẻ đã qua gia công chống mục, sau khi kiểm tra mà vẫn còn nấm bệnh, phải xem như là chưa chống mục.
12. Những quy tắc an toàn lao động trong khi ngâm tẩm phải theo đúng những quy định của từng loại thuốc.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×