Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.1: Giám sát phương tiện vận chuyển du lịch đảm bảo điệu kiện vận hành an toàn và sạch sẽ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

TOS4.1. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GIÁM SÁT PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN DU LỊCH ĐẢM
BẢO ĐIỆU KIỆN VẬN HÀNH AN TOÀN VÀ SẠCH SẼ

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để giám sát và duy trì phương tiện vận chuyển vận hành
an toàn và sạch sẽ.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Giám sát việc vận hành phƣơng tiện vận chuyển an toàn
P1.

Giám sát việc vận hành phương tiện vận chuyển an toàn, bao gồm việc kiểm tra hệ thống, hiệu quả và an
toàn tất cả các chức năng của phương tiện

P2.

Giám sát điều kiện giao thông và đường xá, khi cần thiết

P3.


Thực hiện và quản lý hiệu quả tình các huống nguy hiểm

E2. Giám sát việc bảo dƣỡng phƣơng tiện vận chuyển của đơn vị
P4.

Tiến hành kiểm tra phương tiện thường xuyên

P5.

Xây dựng quy trình bảo dưỡng phương tiện của đơn vị

P6.

Thường xuyên tiến hành phân tích đánh giá nhu cầu nâng cấp phương tiện

YÊU CẦU KIẾN THỨC
K1.

Giải thích cách thức thực hiện chỉ dẫn vận hành phương tiện của nhà sản xuất và của công ty điều hành du
lịch

K2.

Mô tả cách thức tuân thủ qui định và hướng dẫn an toàn

K3.

Giải thích cách thức thực hiện việc kiểm tra trước chuyến đi

K4.

Liệt kê và mô tả tài liệu giấy tờ và giấy phép của phương tiện

K5.

Giải thích cách hỗ trợ khách hàng lên xuống phương tiện vận chuyển để giảm thiểu rủi ro và chấn thương

K6.

Giải thích cách thức thông báo về các quy trình an toàn và khẩn cấp trên phương tiện vận chuyểnK7.

Mô tả cách ngồi của hành khách, như thắt dây an toàn trước khi phương tiện di chuyển

K8.

Giải thích cách chú ý đến phương tiện vận chuyển và môi trường xung quanh

K9.

Mô tả cách điều chỉnh việc vận hành phương tiện phù hợp với tình trạng giao thông, ví dụ như trong điều kiện
thời tiết xấu

K10.

Giải thích cách giảm thiểu sự mất tập trung, như yêu cầu hành khách không đi lại trên phương tiện

K11.

Giải thích cách đưa ra các phương án thay thế cho những hành khách không muốn tham gia vào các hoạt
động theo chương trình

K12.

Mô tả cách thức trả lời các câu hỏi theo nhóm hoặc xoay vòng trong nhóm

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI
1.

Thông báo trên phương tiệnvận chuyển:


2.

3.

Địa điểm và mục đích của việc dừng xe lại, thời gian hiện tại, thời gian xuất phát, điểm dừng tiếp theo, thời
gian đến, quy trình rời phương tiện, cảnh báo an toàn khi rời phương tiện và tại điểm dừng

Chương trình du lịch có thể bao gồm:


Chương trình xây dựng theo yêu cầuChương trình độc lập được xây dựng sẵn, chương trình có đón tiếp và chương trình có người đi kèmCác sự kiện đặc biệt và các chương trình du lịch chuyên biệt

Đội nhóm có thể bao gồm:


Đồng nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý lữ hành và hãng du lịch nước ngoàiKỹ thuật phục hồi phương tiện an toàn và chính xác từ các điều kiện bất lợi như:

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam
o

Đường cát

o

Đường bùn lầy

o

Vùng núi đá

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Đánh giá thực hiện công việc phải bao gồm:
1.

Đánh giá ít nhất một báo cáo về chương trình du lịch hoặc hoạt động trên thực tế hoặc được mô phỏng liên
quan đến vận hành phương tiện và giám sát việc bảo dưỡng

2.

Đánh giá tài liệu chứng minh về hệ thống bảo dưỡng phương tiện vận chuyển hiện đang được các công ty
điều hành du lịch sử dụng để quản lý việc vận chuyển hành khách

3.

Đánh giá ít nhất một ví dụ hoặc trường hợp hoặc những tương tác với những người làm việc về bảo dưỡng
và vận hành phương tiện

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Phương pháp đánh giá phù hợp có thể bao gồm:


Quan sát công việc thực hành của học viênCác bài tập thực hành phản ánh việc áp dụng giám sát vận hành và bảo dưỡng phương tiện vận chuyển tại
nơi làm việcKiểm tra vấn đáp và/ hoặc kiểm tra viếtBáo cáo của bên thứ ba do giám sát viên thực hiệnCác công việc và dự án được giao

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Nhân viên điều hành du lịch, Nhân viên đại lý lữ hành, Tư vấn viên du lịch, Thông tin viên du lịch, Các nhân viên trợ
lý hoặc Phó bộ phận.
SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN
D2.TTO.CL4.13

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×