Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TOS4.6: Giám sát việc tham gia hội chợ và triển lãm du lịch

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

TOS4.6. TÊN ĐƠ

VỊ

Ă G LỰC: GIÁM SÁT VIỆC THAM GIA HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM
DU LỊCH

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực c n có ể ể giám sát việc tham gia các hội chợ và triển lãm du
lịch.
THÀNH PHẦ

ỰC HIỆN

E1. Lập kế hoạch và tổ chức việc tham gia các hội chợ và triển lãm du lịch
P1.

Lập kế hoạch và lên thời gian biểu cho việc tham gia hội chợ theo kế hoạch phát triển thị trường hoặc theo hệ
thống khác của ơn vị


P2.

Xác ịnh, phân tích và tích hợp thông tin thị trường liên quan vào trong

P3.

kế hoạch ngắn hạn

P4.

Tìm hiểu về giấy mời tham gia hội chợ và triển lãm du lịch dựa trên việc ịnh hướng thị trường hiện tại và các
thông tin liên quan khác

P5.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành ộng chi tiết cho các hội chợ, triển lãm du lịch tại thời iểm thích hợp
ể tập trung vào những chi tiết vận hành

E2. Thực hiện vai trò quan hệ công chúng tổng thể
P6.

Thiết lập và tiến hành các mối quan hệ với các ồng nghiệp truyền thông và trong ngành du lịch theo cách
thức nâng cao hình ảnh tích cực của ơn vị trong suốt thời gian tham dự

P7.

Sử dụng mạng lưới ể hỗ trợ việc tham gia hội chợ

P8.

Phát triển các nguồn quan hệ công chúng ở những nơi thích hợp, bao gồm các tài liệu thông cáo báo chí và
các tài liệu hỗ trợ của ngành du lịch và truyền thông

E3. Đánh giá và giám sát việc tham gia các hội chợ và triển lãm du lịch
P9.

Đánh giá mọi hoạt ộng theo các phương pháp ánh giá ã thỏa thuận và tích hợp kết quả vào việc lập kế
hoạch trong tương lai


P10.

Giám sát báo cáo theo chính sách của ơn vị và khung thời gian yêu c u

P11.

Đảm bảo chuyển các báo cáo không chính thức cho các ồng nghiệp có liên quan ể tối a hóa cơ hội ể ạt
ược mục tiêu của ơn vị về lợi ích của việc tham gia hội chợ, triển lãm

YÊU CẦ
K1.

Giải thích nội dung và cấu trúc tổng thể của việc tham dự hội chợ, triển lãm du lịch

K2.

Liệt kê và xác ịnh những nguyên tắc thị trường chủ yếu

K3.

Mô tả các ặc iểm của ngành du lịch, bao gồm cấu trúc và mối quan hệ tương hỗ, hệ thống của ngành và
nguồn thông tin

K4.

Liệt kê và giải thích t m quan trọng của việc tham dự hội chợ, triển lãm du lịch

K5.

Xác ịnh mạng lưới tiếp thị và phân phối, ặc biệt là những nguồn hỗ trợ quảng bá sản phẩm và dịch vụ, bao
gồm cả các giải pháp thương mại iện tử trong quá trình tham gia hội chợ, triển lãm du lịch

K6.

Liệt kê và mô tả các loại hoạt ộng xúc tiến ược sử dụng tại hội chợ, triển lãm du lịch:
 Triển lãm thương mại và giành cho người tiêu dùng
 Quảng cáo
 Quan hệ công chúng
 Khảo sát
 Bảng hiệu và trưng bày

K7.

Giải thích trách nhiệm pháp lý và ràng buộc pháp lý của luật và quy ịnh bảo vệ người tiêu dùng trong việc
quảng bá sản phẩm phù hợp cho riêng ngành du lịch

Đ ỀU KIỆN THỰC HIỆ

& Á

AY ĐỔI

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

1.

Hội chợ thương mại du lịch và triển lãm có thể bao gồm:
 Hội chợ du lịch quốc tế, Việt Nam
 Hội chợ Du lịch quốc tế ở Berlin, Đức ( ITB Berlin )
 Hội chợ Thị trường du lịch thế giới, London, Vương quốc Anh
 Hội chợ Du lịch Thế giới, Moscow, Nga
 Triển lãm Du lịch và Mạo hiểm tại Chicago, Mỹ
 Ferien Messe Bern, Thụy Sĩ
 Ferien- Messe Wien, Áo
 Diễn àn Du lịch ASEAN
 Trưng bày du lịch của Thời báo Los Angeles, Hoa Kỳ
 Những kỳ nghỉ Geneve, Thụy Sĩ
 Du lịch và Mạo hiểm tại San Francisco, Hoa Kỳ
 FESPO Zurich, Thụy Sĩ
 Hội chợ triển lãm Du lịch sự kiện Châu Á -Thái Bình Dương
 Hội chợ du lịch quốc tế Milan, Italy
 Triển lãm Hội thảo và Du lịch công vụ quốc tế (GIBTME), UAE
 Du lịch quốc tế cao cấp Thị trường Châu Á, Thượng Hải, Trung Quốc
 Triển lãm Hội thảo và Du lịch công vụ cao cấp, Thượng Hải, Trung Quốc
 Hội chợ Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương
 Hội chợ du lịch quốc tế Pháp, Paris, Pháp
 Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Châu Á
 Fira Gran Via - Barcelona, Tây Ban Nha

2.

Thông tin c n tích hợp vào quy trình lập kế hoạch có thể bao gồm:
 Báo cáo thị trường
 Báo cáo bán hàng
 Thống kê tài chính
 Xu hướng thị trường
 Hoạt ộng cạnh tranh

3.

Đánh giá lời mời tham gia hội chợ, triển lãm du lịch có thể liên quan ến:
 Tính ổn ịnh của phương hướng tổng thể thị trường
 Mức ộ tiếp xúc với khách hàng có khả năng ạt ược
 Sự phù hợp của người tham dự với thị trường mục tiêu
 Các vấn ề về nguồn tài chính
 Yêu c u ối với nguồn nhân lực
 Thời gian của sự kiện

4.

Chi tiết vận hành c n cân nhắc:
 Mục ích và bản chất của hội chợ, triển lãm du lịch
 Khả năng ngân sách
 Liên quan ến quan hệ công chúng
 Yêu c u ối với nhân viên và tóm tắt thông tin
 Sự sẵn sàng của tập gấp và các tài liệu quảng bá khác

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam
 Yêu c u về thiết bị
 Hợp ồng về các dịch vụ khác, như trưng bày
 Thu xếp chuyến i
 Chiến lược ảm bảo lợi ích tối a
 Khả năng tiến hành các hoạt ộng hợp tác tiếp thị
 Cách tiếp cận chủ ộng hoặc cách tiếp cận phản tác dụng
 Nhu c u hỗ trợ từ bên ngoài
 Thực hiện yêu c u về thủ tục hành chính và quy trình
 Công nghệ sẵn có
 Cơ hội thương mại iện tử trong tương lai
ƯỚNG DẪ

ĐÁ

G Á

Đánh giá thực hiện công việc phải bao gồm:
1.

Đánh giá ít nhất một kế hoạch tham gia hội chợ thương mại và triển lãm du lịch ã thực hiện

2.

Đánh giá ít nhất một báo cáo về việc tham gia một hội chợ du lịch hoặc triển lãm du lịch ã thực hiện

3.

Đánh giá ít nhất một báo cáo về việc phải làm tiếp trong tương lai sau khi tham gia vào một hội chợ du lịch
và triển lãm du lịch

P ƯƠ G P ÁP ĐÁ

G Á

Phương pháp ánh giá phù hợp có thể bao gồm:
 Đánh giá việc tham gia hội chợ, triển lãm du lịch do học viên lên kế hoạch và thực hiện
 Đánh giá báo cáo thị trường do học viên chuẩn bị cụ thể hóa cách thức lập kế hoạch và tiến hành tham gia
hội chợ, triển lãm du lịch và những bài học có thể rút ra cho hoạt ộng tương lai
 Nghiên cứu trường hợp iển hình ể ánh giá việc áp dụng những nguyên tắc thị trường vào việc tham gia
hội chợ, triển lãm du lịch
 Kiểm tra vấn áp và/ hoặc kiểm tra viết hoặc phỏng vấn ể ánh giá kiến thức, như nguyên tắc thị trường,
cấu trúc của ngành du lịch, các mối quan hệ tương hỗ trong ngành, mạng lưới phân phối và những vấn
ề liên quan ến pháp luật
 Đánh giá bộ chứng cứ và báo cáo của bên thứ ba về việc thực hiện công việc của học viên tại nơi làm việc
CÁC CH C DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Nhân viên ại lý lữ hành, Nhân viên iều hành du lịch, Nhân viên tư vấn du lịch, Nhân viên thông tin du lịch, Các
nhân viên trợ lý hoặc Phó bộ phận
SỐ THAM CHI U VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN
D2. TTA.CL2. 09

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×