Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 940-2006

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

10TCN 

 TIÊU CHUẨN NGÀNH

10TCN 940­2006

QUY TRÌNH 
KIỂM NGHIỆM VACXIN TỤ HUYẾT TRÙNG 
TRÂU BÒ VÔ HOẠT
       

HÀ NỘI – 2006


                                                                                                                     10 TCN 940­2006
TIÊU CHUẨN NGÀNH                                                                          10 TCN 9402006

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM 
VACXIN TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU BÒ VÔ HOẠT

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ­BNN­KHCN
ngày        tháng  12  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn)

Phạm vi áp dụng:
Qui trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin Tụ  huyết trùng trâu bò vô 
hoạt được chế từ  các chủng P. multocida type B (theo phân loại của Carter G. A), dạng  
lỏng (có chất bổ trợ là phèn chua, keo phèn) hoặc dạng nhũ dầu.
1. Mẫu: 
Theo 10 TCN 160 ­ 92 “Vacxin thú y ­ Qui trình lấy mẫu và sử  dụng mẫu trong  
kiểm nghiệm”.
2. Kiểm tra vô trùng:
Theo 10 TCN 161­92 “Vacxin thú y ­ Qui trình kiểm tra vô trùng”.
3. Kiểm tra an toàn:
3.1. Phương pháp trọng tài:
Hai bê hoặc nghé 6 – 12 tháng tuổi khoẻ mạnh, mẫn cảm (IHA <1/8) được tiêm 2 
liều vacxin ghi trên nhãn vào dưới da (1 liều vacxin chứa 1,5 – 3,0mg vật chất khô hoặc 
10 – 30x109 CFU). Tất cả động vật phải sống khoẻ sau 10 ngày theo dõi.
3.2. Phương pháp thay thế:
­ Với vacxin dạng lỏng: 10 chuột nhắt trắng khoẻ mạnh 18 – 20g được tiêm    1/4 
liều vacxin vào dưới da và 2 thỏ khoẻ, thể trọng từ  1,5 – 2kg mỗi con 1 liều vacxin ghi  
trên nhãn vào dưới da.
­ Với vacxin dạng nhũ dầu: 2 thỏ khoẻ mạnh, thể trọng từ 1,5 – 2kg được tiêm 1 
liều vacxin ghi trên nhãn vào bắp thịt.

2


                                                                                                                     10 TCN 940­2006
Sau 10 ngày theo dõi, động vật phải sống khoẻ không có phản  ứng toàn thân và 
loét cục bộ nơi tiêm.
4. Kiểm tra hiệu lực:
4.1. Phương pháp trọng tài: (Kiểm tra hiệu lực trên bản động vật).
Ba bê hoặc nghé 6 – 12 tháng tuổi khoẻ  mạnh, được tiêm 1 liều vacxin ghi trên 
nhãn vào dưới da (nếu là vacxin dạng lỏng) hoặc bắp thịt (nếu là vacxin dạng nhũ dầu).  
Sau 21 ngày gây miễn dịch, 3 bê hoặc nghé cùng 2 con đối chứng cùng loài và độ  tuổi  
được thử thách cường độc với liều 108 LD50 của chuột nhắt trắng. Theo dõi động vật 7 – 
10 ngày, lô vacxin được coi là đạt tiêu chuẩn nếu động vật đối chứng chết hết, động vật 
miễn dịch sống ít nhất 2/3.
4.2. Phương pháp thay thế:


4.2.1. Kiểm tra hiệu lực trong trường hợp vacxin dạng nhũ dầu:
Dùng một trong hai phương pháp sau
a. Kiểm tra hiệu lực trên thỏ:
Bốn thỏ  khoẻ  mạnh, thể  trọng 1,5 ­ 2kg được tiêm 1/2 liều vacxin ghi trên nhãn 
vào bắp thịt. Sau 21 ngày gây miễn dịch số  thỏ  trên cùng 2 thỏ  đối chứng khoẻ  mạnh,  
cùng trọng lượng được thử  thách với 10 LD50 – 20 LD50 của chuột nhắt trắng vào dưới 
da. Động vật được theo dõi 7 – 10 ngày, thỏ  miễn dịch phải sống ít nhất 50% trong khi 
thỏ đối chứng phải chết hết.
b. Kiểm tra hiệu lực gián tiếp qua chuột nhắt trắng:
Ba thỏ khoẻ mạnh, thể trọng 1,5 – 2kg được tiêm 1/2 liều vacxin ghi trên nhãn vào  
bắp thịt. Bốn tuần sau khi gây miễn dịch, lấy máu thỏ tập trung huyết thanh lại tiêm vào 
dưới da cho 20 chuột nhắt trắng, mỗi con 0,5ml. 24 giờ  sau khi tiêm huyết thanh, số 
chuột trên cùng 10 chuột đối chứng được thử  thách cường độc với chủng P. multocida 
tương  ứng liều 100LD50  của chuột nhắt trắng vào dưới da. Sau 7 – 10 ngày theo dõi, 
chuột đối chứng phải chết hết trong khi chuột miễn dịch phải sống ít nhất 80%.
4.2.2. Kiểm tra hiệu lực trong trường hợp vacxin dạng lỏng:
Dùng một trong hai phương pháp sau
a. Kiểm tra hiệu lực trên thỏ:
Bốn thỏ  khoẻ  mạnh, thể  trọng 1,5 ­ 2kg được tiêm 1/4 liều vacxin ghi trên nhãn 
vào dưới da. Sau 21 ngày gây miễn dịch số  thỏ  trên cùng 2 thỏ  đối chứng khoẻ  mạnh,  
3


                                                                                                                     10 TCN 940­2006
cùng trọng lượng được thử  thách với 10 LD50 – 20 LD50 của chuột nhắt trắng vào dưới 
da. Động vật được theo dõi 7 – 10 ngày, thỏ  miễn dịch phải sống ít nhất 50% trong khi 
thỏ đối chứng phải chết hết.
b. Kiểm tra hiệu lực trên chuột nhắt trắng:
Năm mươi chuột nhắt trắng khoẻ mạnh, thể trọng 18 – 20g được gây miễn dịch 
với liều 0,2ml chứa 1/10 liều vacxin ghi trên nhãn vào bắp thịt 2 lần cách nhau 7 ngày. 
Sau 14 ngày gây miễn dịch lần thứ 2, năm mươi chuột miễn dịch cùng năm mươi chuột 
đối chứng (nuôi trong cùng điều kiện) được chia thành 10 lô. Mỗi lô được thử  thách  
cường độc với 1 độ pha loãng của canh trùng P.multocida 6 – 8 giờ (lắc 400 vòng/phút ở 
370C) tương  ứng từ  10­10 đến 10­1. Tất cả  chuột được theo dõi từ  5 – 7 ngày. Hiệu lực 
vacxin được đánh giá bằng chỉ số  lgPD50 theo công thức của Asmarin được biến đổi từ 
công thức Reed & Muench. Vacxin được coi là đạt tiêu chuẩn hiệu lực nếu lgPD50 lớn 
hơn hoặc bằng 4.
Ghi chú: 
­ Liều LD50 phải được xác định trong từng lô kiểm nghiệm.

     lgPD50 = 

lgLD50 MD
                      ≥ 4
lgLD50 ĐC

CFU: Colony Forming Unit ­ Đơn vị khuẩn lạc.
LD50: Lethal Dose 50% ­ Liều gây chết 50% động vật thí nghiệm.  

PD50: Protective Dose 50% ­ Liều bảo hộ 50% động vật thí nghiệm. 
Tài liệu tham khảo:
­

OIE – chapter 3.2.12 Haemorrhagic Septicaemia

­

Manual of ASEAN standards for Animal vaccines                  

       KT. BỘ TRƯỞNG
          THỨ TRƯỞNG
4


                                                                                                                     10 TCN 940­2006

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×