Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2744:1986

TIÊU CHUẨN BẢO VỆ THỰC VẬT

TCVN 2744 ­ 86 

Nhóm I
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

                  TCVN 2744 ­ 86 

THUỐC TRỪ  DỊCH HẠI
Phương pháp xác định hàm lượng nước
Pesticides
Method for determination of water content

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2744 ­ 78
Tiêu chuẩn quy định phương pháp chưng cất đẳng sôi xác định hàm lượng nước 
lớn hơn 0,1%.
1.

Dụng cụ và hoá chất


1.1.

Bộ chưng cất bao gồm các bộ phận sau, xem hình vẽ 
Bình chưng cất bằng thủy tinh chịu nhiệt cổ  nhám (NS29) dung tích 500ml hoặc  
lớn hơn tùy thuộc khối lượng mẫu:
Bộ phận tách nước với bầu chứa nước có thể tích 2ml và vạch chia tới 0,05ml;
Ống ngưng có nhám (NS 29):
Tất cả các bộ phận của bộ chưng cất được rửa sạch bằng axit sunfocromic, trước  
khi dùng phải sấy khô.

1.2.

Các dung môi dùng để lôi cuốn.
Hép tan nhiệt độ  sôi khoảng 98  oC, hoặc 
toluen nhiệt độ sôi khoảng 110 oC.
Lắc dung môi với một lượng nước cất và 
cất   lại.   Bảo   quản   không   cho   ẩm   xâm 
nhập vào.

2.

Tiến hành xác định
Cân một lượng mẫu phân tích thích hợp 
(được quy định trong tiêu chuẩn của từng 
loại
thuốc trừ dịch hại cụ thể sao cho thể tích 
nước thu được không nhỏ  hơn 0,1ml và 
không   vượt   quá   1,8ml)   cho   vào   bình 
chưng   cất.   Để   tạo   dung   dịch   đẳng   sôi 
cho thêm vào khoảng 100 ­ 200ml   dung 
15


TCVN 2744 ­ 86  

TIÊU CHUẨN BẢO VỆ THỰC VẬT

môi sao cho lượng mẫu trong bình ngập 
dưới lớp dung môi, thêm vào vài ba viên 
đá bọt. Lắp bộ  phận tách nước lên bình 
chưng cất, rồi lắp  ống ngưng. Tiến hành 
chưng cất trên bếp điện kín khoảng 40 
phút đến 1 giờ.
Ngưng chưng cất khi quan sát không còn thấy có giọt nước nhỏ  tách ra qua lớp 
dung môi  ở  nhánh tách nước. Để  yên 30 phút rồi đọc chính xác thể  tích nước thu 
được.
3.

Tính kết quả
Hàm lượng nước (X) tính bằng phần trăm, theo công thức:
X

V
x 100
m

Trong đó:
V ­ Thể tích nước thu được tính bằng ml;
m ­ Khối lượng mẫu phân tích (g);
 ­ Khối lượng riêng tính bằng g/ml.

Ống ngưng
Cái tách
 nước
Bình 
chưng cất

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×