Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 316:2002

TIÊU CHUẨN NGÀNH
10 TCN 316:2002
KHOAI TÂY GIỐNG
YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
Potato Seed-Technical
Requirements and Test Methods 10 TCN 316-2002
Soát xét lần 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2002/BNN-KHCN ngày 3 tháng 5 năm 2002)
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này áp dụng cho khoai tây giống (Solanum toberosum L.) nhân bằng phương pháp
vô tính, không áp dụng cho khoai tây giống sản xuất bằng hạt.
2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu đất trồng
Ruộng nhân khoai tây giống không được trồng các cây thuộc họ cà (Solanaceae) trước đó ít nhất
6 tháng.
2.2. Kiểm định đồng ruộng
2.2.1. Số lần kiểm định
- Lần 1: Sau trồng 30 ngày, để kiểm tra cách ly, độ thuần đồng ruộng và tình trạng sâu bệnh.
- Lần 2: Sau trồng 45 ngày, để kiểm tra mức độ sinh trưởng và tình trạng sâu bệnh.
- Lần 3: Trước thu hoạch 1 tuần, để kiểm tra tình trạng sâu bệnh, lấy mẫu củ giống và ước tính
năng suất.

2.2.2. Tiêu chuẩn đồng ruộng
- Cách ly: Giống siêu nguyên chủng phải được nhân trong nhà lưới chống côn trùng. Giống
nguyên chủng được nhân trong vùng có cách ly về không gian hoặc trồng khác thời vụ với khoai
tây sản xuất. Ruộng nhân giống xác nhận phải cách xa ruộng khoai tây khác giống hoặc ruộng
khoai tây thương phẩm không nhỏ hơn 3 m.
- Tiêu chuẩn ruộng giống (bảng 1).
Bảng 1
Siêu nguyên
chủng

Nguyên
chủng

Cây khác dạng, % số cây không lớn hơn

0

0,2

2

Virus nặng (cuốn lá, Y, A và hỗn hợp), % số cây
không lớn hơn

0

1

3

Virus nhẹ (X, S và M), % số cây

0,2

3

7

Virus tổng số, % số cây không lớn hơn


0,2

4

10

Héo xanh (Pseudomonas solanacearum), % số
cây không lớn hơn

0

0

0,5

Mốc sương (Phytophthora infestans), cấp bệnh 1-9
* không lớn hơn

1

3

3

Chỉ tiêu

Xác
nhận


* cấp 1: không bệnh, cấp 3: < 20% diện tích thân lá nhiễm bệnh
2.3. Kiểm tra sau thu hoạch: Tiêu chuẩn củ giống (bảng 2)
Bảng 2
Chỉ tiêu
Bệnh virus, % số củ không lớn hơn
Bệnh thối khô (Fusarium spp), thối ướt
(Pseudomonas xanthochlora stapp,...), % số củ
không lớn hơn

Siêu nguyên
chủng

Nguyên
chủng

Xác

0

8

-

0,5

1

nhận

0

Rệp sáp (Pseudococcus citri Risso), số con sống/
100 củ không lớn hơn

0

0

2

Củ xây xát, dị dạng, % số củ không lớn hơn

2

2

5

Củ khác giống, % số củ không lớn hơn

0

0,5

2

Kích thước củ, mm không nhỏ hơn

-

-

25

Tạp chất, % khối lượng không lớn hơn

1

1

1

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
3.1. Kiểm định ruộng giống
Theo 10 TCN 342-98
3.2. Kiểm tra bệnh virus ngoài đồng ruộng
Giống siêu nguyên chủng kiểm tra 10% số cây bằng ELISA, giống nguyên chủng kiểm tra 120
cây trên mỗi lô không lớn hơn 3 ha bằng ELISA, giống xác nhận kiểm tra bằng mắt qua quan sát
triệu chứng.
3.3. Kiểm tra sau thu hoạch
Kiểm tra 200 củ trên mỗi lô không lớn hơn 3 ha (hoặc 30 tấn), trong đó 120 củ kiểm tra virus
bằng ELISA.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×