Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10737:2015

)

n
Trong đó:
m là khối lượng trứng trên vòng;
n là số mẫu;
i là biến thiên của số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5).
5.3. Xác định số quả trứng trên vòng
5.3.1. Cách tiến hành
Lấy 5 vòng trứng ngẫu nhiên đại diện cho mẫu. Chia chéo vòng thành 4 phần bằng nhau. Dùng
panh (5.1.2) hoặc bút dạ (5.1.3) đếm 1/4 số vòng.
5.3.2. Tính kết quả
Số quả trứng trên vòng, X2, được tính bằng công thức (2):
n

a 4

i 1

(2)


n
Trong đó:
a là số quả trứng đếm được trên 1/4 số vòng;
n là số mẫu;
i là biến thiên của số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5).
5.4. Xác định số vòng trứng trên hộp
5.4.1. Cách tiến hành
Lấy 5 hộp trứng ngẫu nhiên đại diện cho mẫu. Cắt hộp, đổ trứng lên đĩa cân, dùng cân (5.1.1) để
cân khối lượng trứng.


5.4.2. Tính kết quả
Lấy khối lượng trứng/hộp cân được chia cho 5 g đối với trứng tằm giống đa hệ, 5,5 g đối với
trứng tằm giống lưỡng hệ sẽ được số vòng trứng/hộp. Sau đó tính kết quả là số vòng trứng trung
bình của hộp.
5.5. Xác định tỷ lệ trứng không hưu miên
5.5.1. Cách tiến hành
Lấy 5 vòng trứng ngẫu nhiên đại diện cho mẫu. Trước khi trứng nở, dùng bút dạ (5.1.3) đếm
những quả trứng có vỏ màu trắng của một vòng.
5.5.2. Tính kết quả
Tỷ lệ trứng không hưu miên, X3, được tính bằng công thức (3):
n
i

b
1 x2
n

(3)

Trong đó:
b là số trứng không hưu miên;
X2 là số quả trứng trên vòng (5.3.2);
n là số mẫu;
i là biến thiên của số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5).
5.6. Xác định tỷ lệ trứng nở hữu hiệu
5.6.1. Cách tiến hành
Lấy 5 vòng trứng ngẫu nhiên đại diện cho mẫu. Trứng được ấp trong điều kiện tiêu chuẩn. Đến 9
h sáng đối với trứng đa hệ và 10 h sáng đối với trứng lưỡng hệ trong ngày trứng nở, nhúng trứng
vào nước (5.1.6) để làm chết những quả chưa nở rồi bắt đầu đếm. Đối với trứng dính, lấy bút dạ


(5.1.3) đếm số trứng nở. Đối với trứng rời, đổ trứng ra khay (5.1.5), dùng panh (5.1.2) đếm số
trứng nở.
5.6.2. Tính kết quả
Tỷ lệ trứng nở hữu hiệu, X4, được tính bằng công thức (4):
n
i 1

c
x2

(4)

n
Trong đó:
c là số trứng nở hữu hiệu;
X2 là số quả trứng trên vòng (5.3.2);
n là số mẫu;
i là biến thiên của số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5).
5.7. Tỷ lệ trứng không thụ tinh
5.7.1. Cách tiến hành
Lấy 5 vòng trứng ngẫu nhiên đại diện cho mẫu. Sau khi trứng nở, đếm những quả trứng có màu
vàng (trứng không thụ tinh) của một vòng.


5.7.2. Tính kết quả
Tỷ lệ trứng không thụ tinh, X5, được tính bằng công thức (5):
n
i

d
1 x2
n

(5)

Trong đó:
d là số trứng không thụ tinh;
X2 là số quả trứng trên vòng (5.3.2);
n là số mẫu;
i là biến thiên của số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5).
5.8. Xác định tỷ lệ bệnh gai
Xác định bệnh tằm gai theo TCVN 3245:1979.
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Quyết định 675/QĐ-BNN-CN ngày 04 tháng 4 năm 2014 Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu
định mức kinh tế kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc.
[2] QCVN 01-74:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định tằm
giống.
[3] Báo cáo kết quả chọn tạo giống tằm giai đoạn 2006-2010.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×