Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.11: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món mỳ tươi

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

FPS2.11. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN VÀ HOÀN THIÊ N MỘT SỐ MÓN
MỲ TƢƠI

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết tr ng
tươi

ón

á trình ch

n ị, chế iến v h

n thiện

ột số

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Lựa chọn nguyên liệu và dụng cụ

P1.

ựa ch n chủng loại

P2.

iể

P3.

ựa ch n đúng các dụng cụ, trang thiết ị và sử dụng đúng cách

tra ng

v

ố lư ng cần thiết đáp ứng yêu cầu của

n liệ để đảm bảo đáp ứng đư c

E2. Chuẩn bị, chế biến và
n ị ng

cầ ti

ch

ón ăn

n ch t lư ng đúng như t n g i của

ón ănP4.

Ch

n liệ lP5.

Chế iến v h

P6.

Đảón

đạt đư c

P7.

Đảón

đư c chế iến đúng như định lư ng

n thiện

tươi đả
ón

ả đáp ứng đúng

đáp ứng đúng
c,

cầ của

cầ của

ón ăn

ón ăn

i vị v t nh đồng nh t đúng như

cầ

cầu

E3. Trình bày và Bảo quản món mỳ ƣơ
P8.

Trình

ón

đáp ứng đúng the

P9.

Đảm bả

ón

đư c giữ ở nhiệt độ đúng khi phục vụ

P10.cầ để phục vụ

ản một cách an toàn và vệ sinh món

đ chế biến khi chưa ử dụng ngay

YÊU CẦU KIẾN THỨC
K1.

Giải thích cách lựa ch n nguyên liệu về số lư ng và ch t lư ng chính xác cho đúng t n món m

K2.

Liệt kê những những điể

K3.

Cần phải làm gì nếu b t k ng

K4.

Mô tả đúng những kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ và lý do sử dụng chúng khi tiến h nh các phương pháp ch n
ị, chế iến v h n thiện sau: Cân/ đ , ng l c, trộn đều, kéo/ nhào bột, để nghỉ, qu n lại, tạo hình, chia
su t, luộc, làm lạnh, làm nóng lại, phương pháp tổng h p

K5.

Giải thích cách tiến h nh các phương pháp ch n bị, chế biến v h n thiện a the
cầu của ón
:
Cân/ đ , ng l c, trộn đều, kéo/ nhào bột, để nghỉ, qu n lại, tạo hình, chia su t, luộc, làm lạnh, hâm nóng,
phương pháp tổng h p

K6.

Giải thích việc sử dụng các loại trang thiết bị, dụng cụ và kỹ thuật đúng cách l

K7.

Giải th ch cách nhận iết hi n

K8.

Giải thích cách kết h p m và nguyên liệ

K9.

Giải th ch cách nhận iết hi n
yêu cầu

K10.

Giải th ch cách cân

K11.

Giải th ch cách trình

K12.

Nêu những nhiệt độ để giữ và phục vụ

K13.

Giải th ch cách ả

cần lư

về ch t lư ng của nguyên liệu cho món m
n liệ n

ón

ón

ng các ế tố về
ón

có v n đề

an tr ng

tươi đạt đư c đúng ch t lư ng
hác để chế biến th nh

ón ăn đ c trưng

đạt đư c màu s c, mùi vị, t nh đồng nh t v định lư ng đúng như
i vị, ết c u, màu s c, t nh đồng nh t v

hối lư ng tr ng

ón

tươi đ chế biến hoàn chỉnh
ón

ản một cách an toàn và vệ sinh món

tươi đ chế biến khi chưa ử dụng ngay

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI

1.

Phương pháp/ ỹ thuật chu n bị:


Cân/ đSàng l c

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

2.Trộn đềuKéo/ nhào lộnĐể nghỉQu n/ cuộnTạo hìnhChia su tLuộcHâm nóngPhương pháp tổng h pư giữBảo quản

Loại m :


TươiKhôCó nhân

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các b ng chứng thực hiện bao gồm:
1.

Thực hiện ít nh t bảy phương pháp ch

2.

Làm ít nh t ba loại m sau:


M tươi - (Tagliatelle/noodles)M có nhân - Ravioli/tortellini

n bị, chế biến

PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Đánh giá vi n phải đánh giá các ti

ch 1-8 dựa trên quan sát trực tiếp h c viên thực hành.

Đối với các ti ch hác, tr ng trường h p không có b ng chứng tự nhiên nào có sẵn, đánh giá vi n có thể đánh giá
người h c thông qua câu hỏi v n đáp v / h c qua báo cáo của người làm chứng.
CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Nhân viên phụ bếp/ nhân viên bếp chính/ Bếp trưởng
SỐ THAM CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN ASEAN
D1. HCC.CL2.18

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×