Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS4.6: Phân tích và cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan tại địa phương

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

TGS4.6. TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: PHÂN TÍCH VÀ CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC
BÊN LIÊN QUAN TẠI ĐỊA PHƢƠNG

MÔ TẢ CHUNG
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để phân tích và cải thiện mối quan hệ với các đối tác địa
phương.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
E1. Xem xét hồ sơ hiện có về các bên liên quan
P1.

Xác định mối tương tác của các đối tác địa phương và những quy trình hiện có

P2.

Xây dựng tiêu chí để phân tích đối tác

P3.

Tiến hành đánh giá chính xác các loại đối tác khác nhau và tác động của họ đến hiệu quả của đơn vị


E2. Đánh giá các mối liên hệ đƣợc thiết lập với các bên liên quan tại địa phƣơng đã xác định
P4.

Phân tích quá trình thiết lập quan hệ với các đối tác địa phương

P5.

Lập báo cáo những phát hiện về quá trình phát triển quan hệ với đối tác địa phương

E3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp với các bên liên quan đã xác định
P6.

Đánh giá nhu cầu phối hợp và phân tích việc thực hiện nhu cầu phối hợp được xác nhận bằng văn bản

P7.

Đưa ra những đề xuất nhằm duy trì sự thống nhất và chất lượng phối hợp với các đối tác địa phương

P8.

Đưa ra những đề xuất phù hợp liên quan đến hành động hướng tới việc phát triển sự hợp tác

P9.

Cập nhật thông tin về đối tác

YÊU CẦU KIẾN THỨC
K1.

Giải thích vai trò và tầm quan trọng của các bên liên quan khác nhau tại địa phương

K2.

Giải thích những vấn đề cần cân nhắc trong quản lý rủi ro đối với những yếu tố chính của việc hợp tác trong
tương lai

K3.

Giải thích cách thức sử dụng Ma trận Quyền lực – Lợi ích trong phân tích quan hệ tương tác của các đối tácK4.

Giải thích kỹ thuật báo cáo và khả năng ứng dụng

K5.

Giải thích tiêu chí đánh giá thành công đối với việc hợp tác và giao tiếp hiệu quả của đơn vị

K6.

Giải thích cách thiết kế tiêu chí đánh giá mức độ thành công đối với việc hợp tác

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI

1. Các bên liên quan trong chương trình du lịch có thể bao gồm:


Các nhà cung cấp cơ sở lưu trú (khách sạn, khu nghỉ du lịch, tàu du lịch, nhà khách, ký túc xá…)Các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống (nhà hàng, nhà khách, quán cà phê, bar, cửa hàng bánh kẹo…)Các nhà cung cấp dịch vụ phòng họp (hội nghị, hội thảo, chuyên đề, hội thảo, triển lãm…)Các nhà cung ứng thiết bị nghe nhìn và sân khấuCác nhà cung ứng vật dụng trưng bàyCác nhà cung ứng lương thực, thực phẩmCác nhà tổ chức hoạt động giải tríCông ty cho thuê thiết bị

2. Lĩnh vực phối hợp chương trình du lịch có thể bao gồm:


Cung cấp dịch vụ ăn uốngTrang trí địa điểmCác lựa chọn về thiết bị nghe – nhìnÁnh sáng

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam


Giải tríAn ninhTường thuật của phương tiện thông tin về sự kiệnThiết bị an toàn…

3. Những đặc điểm về dịch vụ của các nhà cung ứng có thể bao gồm và liên quan đến:


Giá cảTiêu chuẩn thực hiệnThời gianĐặc điểm kỹ thuật của thiết bịNhững yêu cầu liên quan theo chủ đềYêu cầu điều chỉnhKinh nghiệm đã trải qua

4. Qui trình xây dựng tiêu chí phân tích có thể bao gồm:


Lập thông tin chi tiết về các bên liên quanMa trận Quyền lực – Lợi ích: Việc soạn thảo - phân tích các bên liên quan, xác định những đối tác quan
tâm đến việc thực hiện một hoạt động/dự án cụ thể và những người có quyền quyết định việc thực hiện
hoạt động/dự án nói trênHoàn thiện và phát triển sự phối hợp hiện tại và trong tương lai

5. Quy trình phân tích và phát hiện có thể bao gồm:


Phương pháp nghiên cứu cơ bản: Định tính và định lượngCấu trúc của nhữngphát hiệnGiá trị của những phát hiện

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Đánh giá thực hiện công việc phải bao gồm:
1. Ít nhất ba báo cáo về việc hợp tác với các bên liên quan
2. Ít nhất hai kiến nghị được đề xuất
3. Xây dựng ít nhất một Ma trận Quyền lực-Lợi ích
PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp đánh giá phù hợp có thể bao gồm:


Phỏng vấnĐóng vaiKiểm tra viết và vấn đáp

CÁC CHỨC DANH NGHỀ LIÊN QUAN
Hướng dẫn viên du lịch, Trưởng đoàn
SỔ THAM CHIẾU VỚI CHUẨN ASEAN
D2.TTG.CL3.13

© 2013 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội
Tổng cục Du lịch Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×