Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5649:1992

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5649 - 1992
THỦY SẢN KHÔ XUẤT KHẨU - YÊU CẦU VI SINH
Dried aquatic products for exfort - Requirements for micro-organisms
Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu vi sinh của thủy sản khô xuất khẩu, không ăn liền.
1. YÊU CẦU VI SINH
Yêu cầu vi sinh thủy sản khô xuất khẩu phải đúng các qui định sau:
1.1. Không có hiện tượng hư hỏng do vi sinh gây nên như nấm mốc có mùi lạ.
1.2. Chỉ tiêu vi sinh theo đúng các yêu cầu trong bảng sau:
Tên chỉ tiêu

Yêu cầu số khuẩn lạc trong 1 gam sản phẩm

1. Tổng số vi khuẩn hiếu khí, không lớn hơn

106

2. Clostridium Perfringens, không lớn hơn

20


3. Staphilococcus aureus, không lớn hơn

102

4. Vibrio Parahaemolyticus, không lớn hơn

102

5. Salmonella Shigella, số khuẩn lạc trong 25g
sản phẩm

Không cho phép

6. Escherichia-Coli

Không cho phép

7. Tổng số nấm mốc, không lớn hơn
2. PHƯƠNG PHÁP THỬ
Theo TCVN 5648-1992.

103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×