Tải bản đầy đủ

Hệ thống nguồn nước kỹ thuật và quản lý phần 2e
fgh

+
e%*
 
)R
" &
G1
*X
&W:G8
2?W
!/0
0)5
O

.8
+Z
"<0D1I
)56
/0)'24!

O;4!

O"<!O N

- 
O; !__ 4 !_ a= &W: W
"<0 A
 8
 2 ?
W
"A4~!"
!O06OI610'0U"<:
. +' I2 CH 0 4 N
= 
.; 2 #
 G Q / !"#
1I
!
Z
+Z'2?B"<;B2!
>;"<
;
)*+,"<'2'!

CG;42'!62)FV
'
2U=&2#
G58
0
+52B2C
/?W
B,
4'6G"<4)5!O?W
;@"20,!G62
8

+52=
&2>?W
Q/!"#

Q0%'0,

. !

O # V 4 1
 = 7<=&2 0,
. GC "<
'
?0B"<;:+Z6
>

>"#"<;'!


 CG; 
' 1 9; "<
 4 8 !
>; 4 0
 0, !G 62 C' !Q
"< !"# C 
 !/ C
 )
 = 
 6
/ @ !N 
 C 'D 0
0"<C'I2CH@!/0
0+Z@=&"NXB
C4'2>?W
"<0D'0,
.GC "<=

O
@;06G
8
!

O>?W
!"#'C'"N
oc=
Q
;U+G8
0?W
!
0,!G?0Q

B-G[%0Hq=o=o\^[o\(#=;8O+V!/`!
V2;'!

CG;'DB2!
>^[p\(#(J;!"#)*
+,'20,!GGC "<;
'?02?B"<;"<
;
4
9;4E4E===^[c\(#1
=7<C /G@4"#I2!/

0 
0 : B2 8 8
 +Z @= "A H 2 "# C  Q /

/)> 

http://www.ebook.edu.vn
!"#2!C
.CF4)
!Q!"#6O#B
U"#C 8
?
W
=

A
cI! ;"#3D#*ˆ626G.
; 
9C-- (/@@1

" ;
 <
=
 .N T Hk
 ' ,6
 N

-
\

„2!0
I
>

"#C £+Z'01CH?
W
0C' B‡BBEG84:N4 
O6O?W
=http://www.ebook.edu.vn

/)

4! NC'
.W"#C £+Z[=i=hC0&'CB)
'|€
%%C)£€&;orqq\[o\2!"#C -
O!/B
!"#0+Z'C"<^4[p\2!+Z8
0"#C 
'C"<=$! !-
."ADBB
C'2

!'B6O'
4
O6O)N8
0
.WB2C
/
."<;C'6
!Q
4! W
"A+
C
C'2

!'
O6O
V'DC'


!'!
2
8
0+52!SQ!/Q0BEGU#BN=
&2 0, 
. 62 8
 BE G "# C £ +Z 
' ?0 [o\ 2
!26G
U)'DC
8
4
>B2C
/!
1CH^
[p\2!20DU)'DC
8
)5B2C
/01CH
!
0,!G^4 [c\BEG2I`!

O 62' 01CH
'D0Q01CH=
&2B"NB2B"A
)*+,!/B2C
/0I
>"#C 
£+Z
'?0[=i=hC0&'CB)'|€
%%C);orqq\[o\BEG
!N
Q
^4[p\BEG

O-5=&2B"NB2B!N
Q

G#B6
0,!G
.WX
<
T2
.W)N'D
2
.WG6
=&2B"NB2B

O
'?0BEG01
B] 4 BE G
 " "A - !O 6
 
. W 20, 
.'


 !' 
O 6O= Y, 
. 8
 2B"N B2B !N
 Q
  !"#
0"<G628
26OI;2"<G)
!QQ/!"#


>P 0 BEG

O-5= O2!!O)55

B"NB2BBEG[o\2.-
.W^[p\!G2
.-^4[c\)
>N.-4)
>Q)…=
-/- *$,D#(n59
V
wZ 4 [|
C0
%+\!"#!3
""#+Z
<'D""#+Z<1Q
04CG!S'C.
+Z = &, / N; &'( 4  "A
 62[orgg\ !3
+Z
 4 8
0?W
"!"<CH:00'
05"<?W
!0WB'B‡BX0-+C'A

6'28
)
>I
C`=M"NB2B!"#)*+,

!/2!+Z 4 8
0')161!"#!

OE
+5!"A'""#£A

;Q!?8
"#;"0
0 8
 B- C:0 ) - " "# P 'D 4"#= $G +, " C' H
q=p=o')
>+Z2C'q=p=o=
"A ' " "# £ A

 Q / !"# E +5 ' 04CG
'C"<C.0')1P2)`BOB2
2C!+Z
I
C`%'W5!<
0+-=L!Q
Q/G!"#B-C:0)
-P'D4"#'0a
!<8
 ""#=i
!Q; B-C:0 )-
4"#!"#4F.!?%'""#!/2!I
>""#£A


=wZ 4 ""#P44"#X>oss‘)-8
0
a
 ) 
>""# )*= "A'""# £A

!"#)*
+, !/ 2 ! ? B "< 
0 : C' 

 !' B 6O

/)? 

http://www.ebook.edu.vn
'4
O6O8
2+52
."<;!D
>2028
!
>=
:;
<3B
-

l'</:+Z 
4 8
 0')161!"#!

O;21CH:"<0D
!"#E+5!/!

O')1=
B"NB2B;BEG!"A'
G@4BEG!X[)%I%jB%
6

)
)\;Q/!"#)*+,!/E
+5I
>"#C £+Z'24CG62
+%'0
+Z )1= Y !"A ' G @ !?8
 0 @ G "#+Z
%'A

=MEG!"A'G@!"#E+5-!-
.
T
y
BB%4':0oggc=M"NB2B)*+,2a
)
>)*
'D2a
)
>G'28
""#+Z C'06'
A

;šs;›=MEG
)*CP6'A


'?0A
6H<

;A
6H0+Z!0
2

A
ka
$$%Ya#"# <f$-?- -u#c#$$-.u#
*(/::YY(/@)16C5
/0'05"<?W

0
=MEG!"A'
G@Q/!"#5
>P2B"NB2B!?

=
B"NB2B
!?

!"#CHT!E=M"NB2B!-
.,@,*,w,,7\
.8["C'Hq=p=p\C'!Q2
2C8
7G+Z
!O?%'A

C'q=p=o!"#
/+
.C.!?=http://www.ebook.edu.vn

/)B
M"NB2By
BB%G#B6
+Z61!U
=
.C'
2C"A#B+Z8
?
O!U
;@++G!"#)562 @ G 2 +Z !O 4 @ G2+Z 8
?= w G

>+,-
OG!.>'
+Z
C.=
.2
OB62@Q/)*+,'C"A#B
+Z61!U
4QQ/!"#5
>P!?=&2B"NB2B
Q/2B+,
-4<
2+Z62
!/!"#!"A'
"#C £+Z
04CG?W
'C"<=
&2

O`
4<
B"NB2B!"A'G@U"#+Z
 C' 6' A
 
 BE G 61 4"# I2 U "# +Z 
!O=C'BEG !"A'G@;+S<
 8
2" "#Q
/C
T!
/0
8
)
>+ZI
C`=K
!
C
;
6'BEG!"#E!1
L)#)#4<
+Z!ODB

2
2C8
QC'A
6'W
; 4C'2
O CHBE
G= O U +Z 4"# I2 U +Z !O C' 6' ) 
>
I
C`)*;HBEG!"A'G@612!!"#0
+G?W
,/=A
f$%!"# <f$-?- -u#c#$$-.u#


!".
(/::YY(/@)

9


H! /0

DV`F
DV`F

/) 

(

(/:h

()

@iW

@iW

W((

():)

(0)W

X(W

()))

W0)W

i

(/::

(

(h))

XX)W

hW

()0)

iX0W

:X

:i:)

()0iW

@i

())))

W)0iW

0h

(X)0)

XX/WW

/:

i/()

X00XW

()@

/0(

X/0(X

((0

W0X

i))/:

(W/

XWW

i)X/0

(X()

i)i

i)0WW

(i((

@0@

i(:)/

(h(W

W())

iX@)/

(:

(/:@

(

ii()

i0((/

(@W

W@h)

h)0:/

(0X

XX@)

hiWX/

http://www.ebook.edu.vn(/i

h(@)

h/i)/

W)h

(/:0)

@/)0/

W(:

(/:X)

/0@(/

WW@

Xh/)

()WX)/

WX0

@()

()X)(/

Wi/

h(0

()XhX@

Wh()

/Wi

()ii:(

W:((

()W)

()hi0(

W@(W

0@i

():Xhh

W0(

()W)

()@X@h

W/

(/:0

W

0:i)

((:)(h

:b;
<3m
M"NB2B!XG'2U@G8
+Z
!OD CL!
+Z8
?W
V ; !Q; % D V '
0
6'A

 A
6'BEG)#=/

IO4
! P!?;U@G8
% !"#4F!?%'A

 u"#
C W4<
0a
A
6')5.>%'C,!W

!X
W4!
/0BC"<+S!X=M"NB2BQ


O
"O8
BEG!"A'G@=
$ B"N+
>!
);B"NB2B!XQ/5
>P2)*
+,B"NCH!>I)
; 


0

#  0

" 0
! 

0 O+"N

'2C"A#B62

[q=p=o\

C'!Q; "#C -
O
!-A
6' =

2C
!-8
; 

  ) !"# 2 P ) Q
 ; B"N B2B )* +, B"N CH
[q=p=o\!"#2B+,DB !
DB

 -; '
-!+
8
 6'
A
 
 G'2 !/ 

 G '6 : a
 " "# <
 Q T
!'
8
)
>+ZI
C`=

2C5!
!SG!"#8
; 
+G
>+,8
?W
;W4<
a
+Z42+Z
!
‡=
C'5 O;'
2+Z !O;2B-84:;
2
8; "# N
 4 0 @ IO ! + G 8
 0 ? W
=


28CN
C5
OBC. 0D?W
!QQB4'"#C =mN

40+~!OU"<8
"#C 
>+,8
?W
=M,
4'4CG42!
6
>!
8
4CG?W
;UU8
N

4002!I
C<
EP6
"#8
>?
W
=m]I
2O)F+~!O!2
2I2
'C "#"<4;
T
4;!2
261!_0W"#C -
O8
?!/Q!"#+Z
0'0=C'24V!61P4261P;4G+,"0

E
0 "<Y7; "# "<U T
N
Q/<<
0W!8!/
0
0<!26/ 2!Q#
8
"<C =


http://www.ebook.edu.vn

/))
u"#"<UT
N
40008
"#C ;+
>
G 0D'2; 4 2 O !
 4 6G ; +Z !O 58

0 ? W
 - !"# 
>X4 )* +,C' 2 B"N B2B !"A
'"#C 4B"NB2B!X=wZ!O?W

>XD "
C'A
6' Q/!"#G")D "D 33 F
F3 

[q=p=p\

C'!Q33 "#
28CN
C.0D?W
;
"#N
;4
3  U +' 0 C' A
 6' = &2 O C' 4O B
 8

B"NCH[q=p=p\B,4'"#C 4+
>G 0D?W
C'
A
 6' ; 4 2 O ; <
 "# Q; 
 0 0 8
 2 
B-84:=


 78 -29
 H! /0


/). 

9

DV`F


DV`F

X) 

X

:X@)

(WWX0h

X( 

i

:@W)

(W/()h

XW 

h

(XW/)

(iWX/h

XX 

:

/W/)

(h(:0h

Xi 

@

(hi)

(hXWWh

Xh 

0

/(h

(hi(i)

X: 

/

h):

(hi:i:

X@ 

()

00:

(hhhXW

X0 

((

X)i)

(h0h@W

X/ 

(W

W//)

(:(h:W

i) (/:/

(

0(@)

(:/@XW

i( 

W

W0))

(@WhXW

iW 

X

ih/)

(@@(WW

iX 

i

W(/:)

(//)0W

ii 

h

X)@/)

WW/0@W

ih 

:

(iXW)

Wii(/W

i: 

@

WX@)

Wi:h:W

i@ 

0

@)/

Wi@W@(

http://www.ebook.edu.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×