Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8602:2010

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8602 : 2010
ISO 5748 : 2004
KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẮT MẶT ĐẦU – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM
Pliers and nippers –End cutting nippers - Dimensions and test values
Lời nói đầu
TCVN 8602 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5748 : 2004.
TCVN 8602 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 29 Dụng cụ cầm tay biên soạn,
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẮT MẶT ĐẦU – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM
Pliers and nippers –End cutting nippers - Dimensions and test values
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các kích thước chính của kìm cắt mặt đầu và các giá trị thử nghiệm đối với
kìm cắt để kiểm tra khả năng thực hiện chức năng của kìm phù hợp với TCVN 8278(ISO 5744). Các
yêu cầu kỹ thuật chung được cho trong TCVN 8277 (ISO 5743).
Các kìm cắt mặt đầu được minh họa trong tiêu chuẩn này chỉ là các ví dụ và không ảnh hưởng đến
thiết kế của nhà sản xuất.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có
ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì
áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, nếu có.

TCVN 8277 : 2009 (ISO 5743), Kìm và kìm cắt – Yêu cầu kỹ thuật chung.
TCVN 8278 : 2009 (ISO 5744 : 2004), Kìm và kìm cắt – Phương pháp thử.
3. Kích thước và các giá trị thử nghiệm
3.1. Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây cứng
Các kích thước chỉnh của kìm cắt mặt đầu t dùng cho dây thép cứng được nêu trên Hình 1 và Bảng 1.
Kìm cắt mặt đầu phải được thử phù hợp với TCVN 8278 (ISO 5744).
Sau khi thử tải trọng, độ biến dạng dư s không được vượt quá giá trị trong Bảng 2. Nếu khoảng cách
l1 không thích hợp cho thử tải trọng thì phải sử dụng công thức được cho trong Điều 4.2, TCVN 8278
(ISO 5744).
Lực cắt F1 và đường kính d của dây thép thử không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 2.
Các kìm cắt mặt đầu có tỷ số cánh tay đòn khác với các giá trị cho trong Bảng 2 phải được kiểm tra
về sự phù hợp bằng công thức được cho trong Điều 5.3.3, TCVN 8278 (ISO 5744).
Kích thước tính bằng milimét

Hình 1 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây cứng
Bảng 1 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây cứng – Các kích thước chính


Kích thước tính bằng milimét
l

l3

w3

t1

max

max

max

140 ± 8

8

25

22160 ± 9

9

28

25

180 ± 10

10

32

28

200 ± 11

11

36

32

Bảng 2 – Kìm cắt đầu dùng cho dây cứng, lực tác động và giá trị thử nghiệm
Thử cắt
Chiều dài
danh nghĩa

l1

l

l2
mm

mm

mm

140

100

160

Thử tải trọng

Đường kính
Lực cắt lớn
dây thép
nhất
cứng để thử
F1 max
da

Tải trọng
F

Độ biến
dạng dư lớn
nhất
Smax b

mm

N

N

mm

16

1,1

750

1000

1

112

18

1,6

900

1120

1

180

125

20

1,8

1060

1250

1

200

140

22

2

1260

1400

1

a

Dữ liệu đối với dây thép cứng để thử được cho TCVN 8278 (ISO 5744);

b

s=w1 – w2 [Xem TCVN 8278 (ISO 5744)].

3.2. Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình
Các kích thước chính của kìm cắt mặt đầu dùng cho dây thép có độ cứng trung bình được nêu trên
Hình 2 và Bảng 3.
Kìm cắt mặt đầu phải được thử phù hợp với TCVN 8278 (ISO 5744).
Sau khi thử tải trọng, độ biến dạng dư s không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 4. Nếu khoảng
cách l1 không thích hợp cho thử tải trọng thì phải sử dụng công thức được cho trong TCVN 8278 (ISO
5744), Điều 4.2.
Lực cắt F1 và đường kính d của dây thép thử không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 4.
Các kìm cắt mặt đầu có tỷ số cánh tay đòn khác với các giá trị cho trong Bảng 4 phải được kiểm tra
về sự phù hợp bằng công thức được cho trong TCVN 8278 (ISO 5744), Điều 5.3.3
Kích thước tính bằng milimét

a

F = lực tác dụng trong thử tải trọng hoặc lực tác động F1 trong thử cắt.
HÌnh 2 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình
Bảng 3 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình, các kích thước chính
Kích thước tính bằng milimet
l

l3

w3

t1

max

max

max


125 ± 7

8

25

20

140 ± 8

9

28

22

160 ± 9

10

32

25

180 ± 10

11

36

28

200 ± 11

12

40

32

Bảng 4 – Kìm cắt mặt đầu dùng cho dây có độ cứng trung bình, lực tác động và các giá trị thử
nghiệm
Chiều dài
danh nghĩa
l

l2

Thử cắt

Thử tải trọng

Đường kính dây thử có
độ cứng trung bình
Lực cắt lớn nhất Tải trọng

l1

da

F1 max

F

Độ biến
dạng lớn
nhất
Smax b

mm

mm

mm

mm

N

N

mm

125

90

18

1.6

570

900

0,7

140

100

20

1.6

570

1000

1

160

112

22

1.6

570

1120

1

180

125

25

1.6

570

1250

1

200

140

28

1.6

570

1400

1

a

Dữ liệu đối với dây thép cứng để thử có độ cứng trung bình được cho trong TCVN 8278 (ISO
5744);
b

s=w1-w2 [xem TCVN 8278 (ISO 5744)].

3.3. Kìm cắt ở mặt đầu có đòn khủy trợ lực dùng cho dây cứng
Các kích thước chính của kìm cắt mặt đầu có đòn khủy trợ lực dùng cho dây cứng được nêu trên
Hình 3 và Bảng 5.
Các kìm cắt ở mặt đầu phải được thử phù hợp với TCVN 8278 : 2009 (ISO 5744 : 2004).
Sau khi thử tải trọng, độ biến dạng dư s không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 6. Nếu khoảng
cách l1 không thích hợp cho thử tải trọng thì phải sử dụng chú thích cho trong TCVN 8278 (ISO 5744),
Điều 4.2.
Lực cắt F1 và đường kính d của dây thép thử không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 6.
Các kìm cắt mặt đầu có tỷ số cánh tay đòn khác với các giá trị cho trong Bảng 6 phải được kiểm tra
về sự phù hợp bằng công thức được cho trong Điều 5.3.3 TCVN 8278 (ISO 5744).
Kích thước tính bằng milimét

Hình 3 – Kìm cắt ở mặt bên có đòn khuỷu trợ lực dùng cho dây cứng
Bảng 5 – Kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực dùng cho dây cứng, các kích thước chính


Kích thước tính bằng milimét
l3

w3

g

t1

max

max

min

max

180 ± 10

9

45

4

33,5

200 ± 11

10

50

4

35,5

l

Bảng 6 – Kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực dùng cho dây cứng, lực tác dụng và các giá trị
thử nghiệm
Chiều dài
danh
nghĩa

Thử cắt
l1

l2

l
mm

mm

mm

180

125

16

200

140

18

Đường
kính
dây
Tỷ số cánh
a
thử
cứng
tay đòn
db

Thử tải trọng

Lực cắt
lớn nhất
F1 max

Tải trọng
F

Độ biến
dạng dư
lớn nhất
smax c

mm

N

N

Mm

12,5

2

640

750

1

14,5

2,5

790

840

1

a

Tỷ số cánh tay đòn bằng (w5- w1)/g;

b

Dữ liệu đối với dây thép cứng để thử được cho trong TCVN 8278 (ISO 5744);

c

s=w1-w2 [xem TCVN 8278 (ISO 5744)].

4. Ký hiệu
VÍ DỤ 1: Kìm cắt mặt đầu số 102 theo TCVN 8598 (ISO 5742) có chiều dài danh nghĩa 140 mm và
dùng cho dây thép cứng (H) được ký hiệu như sau:
Kìm cắt ở đầu mút 102 – TCVN 8598 – 140 – H
VÍ DỤ 2: Kìm cắt mặt đầu số 102 theo TCVN 8598 (ISO 5742) có chiều dài danh nghĩa 160 mm và
dùng cho dây thép có độ cứng trung bình (M) được ký hiệu như sau:
Kìm cắt ở đầu mút 102 – TCVN 8598 – 160 – M
VÍ DỤ 3: kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực số 103 theo TCVN 8598 (ISO 5742) có chiều dài danh
nghĩa bằng 200 mm được ký hiệu như sau:
Kìm cắt mặt đầu có đòn khuỷu trợ lực 103 – TCVN 8598 – 200
5. Ghi nhãn
Việc ghi nhãn phải phù hợp với TCVN 8277 (ISO 5743).
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] TCVN 8598 :2010 (ISO 5742), Kìm và kìm cắt – Thuật ngữTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×