Tải bản đầy đủ

đề thi thử THPTQG 2020 lịch sử chuyên quốc học huế lần 1 có lời giải

SỞ GD&ĐT HUẾ
THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2020, LẦN 1
Môn Lịch Sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 357

MỤC TIÊU
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử Thế giới từ 1945 – 2000.
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX - 2000,
- Phân tích, đánh giá, liên hệ các sự kiện, vấn đề lịch sử.
Tổng số câu
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
40 câu (100%)

23 (57.5%)

4 (10%)


7 (17.5%)

Vận dụng cao
6 (15%)

Câu 1: (NB) Tháng 12/1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa nhằm mục tiêu là
A. biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
B. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
C. xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.
D. biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ và văn minh.
Câu 2: (NB) Sau “Chiến tranh lạnh" các quốc gia trên thế giới điều chỉnh phát triển theo xu thế nào?
A. Ổn định chính trị, đầu tư khoa học công nghệ.
B. Phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng.
C. Chủ trọng xuất khẩu, hội nhập quốc tế.
D. Phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh quốc gia.
Câu 3: (NB) Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” ra đời trong bối cảnh nào?
A. Nhận xâm lược Đông Dương.
B. Nhật đảo chính Pháp.
C. Nhật cấu kết Pháp cai trị Đông Dương.
D. Nhật đầu hàng phe Đồng minh,
Câu 4: (NB) Theo nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, Pháp công nhận Việt Nam

A. quốc gia tự do.
B. quốc gia tự trị.
C. quốc gia độc lập. D. quốc gia tự chủ.
Câu 5: (NB) Sự kiện nào sau đây không thuộc Chiến tranh lạnh”?
A. Sự đối đầu khối NATO và Hiệp ước Vácsava (1949 – 1991).
B. Chiến tranh Irắc - Mỹ (1991).
C. Chiến tranh Việt Nam - Mỹ (1954-1975).
D. Đối đầu giữa 2 nước Đức (1949 -1989).
Câu 6: (VD) Trong sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân
phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
A. Lợi dụng vốn của nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
B. Len lách xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.
C. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật.
D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.
Câu 7: (NB) Tác phẩm tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị ở
Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 – 1927 là
A. “Chính cường văn tắt.


B. “Nhật ký trong tù".
C. “Đường Kách Mệnh”.
D. “Bản án chế độ thực dân Pháp".
Câu 8: (NB) Biện pháp Nhật Bản thực hiện trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất
Trang 1


A. Mua bằng phát minh sáng chế.
B. Đánh cắp bằng phát minh sáng chế.
C. Đầu tư vốn để nghiên cứu khoa học.
D. Hợp tác với các nước khác.
Câu 9: (NB) Bản Hiến chương 11/2007 xác định mục tiêu xây dựng ASEAN thành một
A. tổ chức thịnh vượng.
B. khu vực đoàn kết.
C. cộng đồng vững mạnh.
D. liên minh bền chặt.
Câu 10: (VD) Sự kiện nào sau đây có tác động lớn đến sự ra đời cuộc cách mạng Khoa học - kỹ thuật lần
thứ hai?
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)
B. Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. “Chiến tranh lạnh”.
Câu 11: (NB) Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến thăm Trung Quốc, Liên Xô (1972) nhằm mục đích gì?
A. Thực hiện sách lược hòa hoãn, thỏa hiệp để chống lại phong trào cách mạng thế giới.
B. Đưa Trung Quốc trở thành thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
C. Bản về việc kết thúc cuộc “Chiến tranh lạnh".
D. Hợp tác phát triển về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật,
Câu 12: (VDC) Hội nghị đã vận dụng sáng tạo nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế cộng sản vào nước ta
là:
A. Hội nghị thành lập Đảng (2/1930).
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941).
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7/1936).
D. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3/1945).
Câu 13: (NB) Đọan văn: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định
không chịu làm nô lệ..." được trích trong văn kiện nào?
A. Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.
B. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.
C. Bản Tuyên ngôn Độc lập đọc vào ngày 2/9/1945.
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu 14: (NB) Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Mỹ và Liên Xô là
A. Tổng thống Truman phát động Chiến tranh lạnh" (3/1947).
B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).
C. Mỹ, Anh, Pháp lập Ta Nhà nước CHLB Đức (1949).
D. Kế hoạch Mácsan” (6/1947).
Câu 15: (VD) Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng nào khác so với công nhân thế giới?
A. Bị đế quốc, phong kiến, tu sản bóc lột nên tinh thần đấu tranh triệt để.
B. Đại diện cho nên sản xuất tiên tiến của thời đại - sản xuất đại công nghiệp.
C. Tiếp xúc với nền sản xuất công nghiệp nên có ý thức tổ chức, kỷ luật.
D. Làm việc cùng nhau, sống tập trung nên có rất có ý thức đoàn kết.
Câu 16: (TH) Hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là
A. thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.
B. tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành độc lập.
C. ra báo Thanh niên, cử hội viên đi học ở Trung Quốc và Liên Xô.
D. huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức.
Câu 17: (NB) Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được gọi là “con rồng” kinh
tế châu Á?
A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
B. Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan
C. Nhật Bản, Ma Cao, Hàn Quốc.
D. Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan.
Trang 2


Câu 18: (NB) Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để phát triển đất nước sau chiến tranh
A. phát triển công- nông- thương nghiệp.
B. phát triển công nghiệp nhẹ.
C. phát triển công nghiệp truyền thống.
D. phát triển công nghiệp nặng.
Câu 19: (VD) Điểm chung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mi, Tây Âu, Nhật Bản Sau Chiến tranh
thế giới thứ hai là
A. cùng tham gia tổ chức NATO – một liên minh về quân sự.
B. cùng tham gia kế hoạch Mác-san, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.
C. cùng có tham vọng muốn làm bá chủ thế giới.
D. liên kết chặt chẽ với nhau để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 20: (VDC) Quốc gia châu Phi chịu ảnh hưởng lớn từ chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam là
A. Angiêri.
B. Ănggola.
C. Libi.
D. Ai Cập.
Câu 21: (NB) Tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?
A. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
B. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).000
C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
D. Liên minh châu Âu (EU).
Câu 22: (NB) Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh
A. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc.
B. chủ nghĩa phát xít hình thành, đe dọa chiến tranh.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối.
Câu 23: (TH) Sự kiện nào dưới đây đánh dấu giai cấp tư sản chấm dứt vai trò lãnh đạo phong trào giải
phóng dân tộc nước ta?
A. Phong trào Đông Du tan rã, Pháp đưa Phan Bội Châu về quản thúc ở Huế.
B. Khởi nghĩa Cần Vương thất bại, vua Hàm Nghi bị lưu đày ở châu Phi.
C. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, lãnh tụ Nguyễn Thái Học bị xử tử.
D. Pháp đàn áp phong trào Duy Tân, Phan Chu Trinh bị bắt, đày ra Côn Đảo.
Câu 24: (VD) Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến
tranh thế giới thứ hai
A. là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
B. là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
C. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị
đối
D. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị,
bóc lộ các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.
Câu 25: (NB) Chiến thắng quân sự buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài

A. Chiến thắng Việt Bắc (1947).
B. Chiến thắng Thượng Lào (1953).
C. Chiến thắng Biên Giới thu đông (1950).
D. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
Câu 26: (NB) Khu vực nổi dậy và giành độc lập sớm nhất châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Bắc Phi.
B. Trung Phi.
C. Đông Phi.
D. Nam Phi.
Câu 27: (NB) Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản là khi
Người
A. đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin
(1920).
B. tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1923).
C. tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa (1921).
Trang 3


D. bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
Câu 28: (VDC) Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì?"
A. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp nông dân.
B. Xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức.
C. Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền bỏ qua tư bản chủ nghĩa, tiến
thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.
D. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
Câu 29: (VD) Quyết định nào sau đây trong Hội nghị Ianta là cơ sở để tiến tới duy trì một nền hòa bình
an ninh thế giới sau chiến tranh?
A. thực hiện những cam kết để Liên Xô tham gia chiến tranh chống Nhật.
B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
C. thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu
Á.
D. thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 30: (VDC) “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được
độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mài kiếp ngựa trâu,
mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi lại được”. Đoạn văn trên đây được
Nguyễn Ái Quốc trình bày trong
A. Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11/1939).
B. “Tuyên ngôn độc lập” (2/9/1945).
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946).
D. Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5/1941)
Câu 31: (NB) Sự kiện nào sau đây trực tiếp tạo nên sự phân chia đối lập về chính trị, kinh tế giữa các
nước Tây Âu và Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mỹ thực hiện Kế hoạch Mácsan.
B. Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.
C. Những quyết định của Hội nghị Ianta.
D. Khối NATO ra đời.
Câu 32: (VDC) Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm
1945?
A. Phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại, chính quyền tay sai mất tinh thần.
B. Phong trào kháng Nhật phát triển mạnh, làm tiền đề quan trọng.
C. Sự chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng,
D. Liên Xô và lực lượng minh đánh bại phe phát xít.
Câu 33: (VDC) Cuộc đấu tranh nào dưới đây “biểu lộ tính chất không vững chắc, non yếu của phong trào
tư sản” nước ta?
A. Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu chủ trì.
B. Phong trào “Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.
C. Khởi nghĩa Yên bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo.
D. Phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh khởi xướng
Câu 34: (TH) Đóng vai trò lãnh đạo chính trong việc giành độc lập cho Ấn Độ sau năm 1945 là giai cấp
A. tiểu tư sản.
B. công nhân và nông dân.
C. tư sản.
D. công nhân.
Câu 35: (TH) Sau Chiến tranh thế giới thứ II, khu vực nào dưới đây được ví là “Đại lục núi lửa?
A. Châu Á.
B. Mỹ-Latinh.
C. Châu Phi.
D. Đông Nam Á.
Câu 36: (NB) Vấn đề gây ra những tác động to lớn, phức tạp với tình hình chính trị và quan hệ quốc tế
đầu thế kỷ XX là
A. sự ngăn cách giàu - nghèo giữa các quốc gia ngày càng lớn.
B. chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường.
Trang 4


C. cuộc cách mạng Khoa học - kỹ thuật tạo ra các loại vũ khí hủy diệt.
D. sự trỗi dậy của các cường quốc mới đòi hình thành thế “đa cực”.
Câu 37: (NB) Tổ chức Liên minh châu Âu (EU) hình thành với mục đích là
A. hợp tác giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, đối ngoại, an ninh chung.
B. hợp tác giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, quân sự.
C. hợp tác giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tiền tệ, đối ngoại.
D. hợp tác giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đối ngoại, an ninh chung.
Câu 38: (NB) Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
A. độc lập và ruộng đất.
B. độc lập và tự do.
C. Tự do, Bình đẳng, Bác ái.
D. tự do và dân chủ.
Câu 39: (NB) Mục đích chính của phong trào cách mạng ở Mỹ-Latinh sau năm 1945 là
A. đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.
B. đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ.
C. chống sự phân biệt sắc tộc.
D. giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội
Câu 40: (VD) Sự kiện nào giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra bản chất để từ đó đoạn tuyệt với tư bản Anh,
Pháp, Mỹ?
A. Pháp lưu đày Phan Chu Trinh, kết án tử hình vắng mặt Phan Bội Châu (1925).
B. “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” bị hội nghị Vécxai từ chối (1919).
C. Pháp đàn áp phong trào chống thuế ở Trung kỳ (1908).
D. Đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
Lênin” (1920).
-----------HẾT---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ thi không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN
1-B

2-D

3-B

4-A

5-B

6-C

7-C

8-A

9-C

10-C

11-A

12-C

13-D

14-A

15-A

16-A

17-B

18-D

19-D

20-A

21-C

22-D

23-C

24-B

25-A

26-A

27-D

28-D

29-D

30-D

31-A

32-C

33-B

34-C

35-B

36-B

37-A

38-B

39-B

40-B

(tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết)

Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 23
Trang 5


Cách giải:
Tháng 12/1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa nhằm mục tiêu là biến Trung Quốc
thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
Câu 2: D
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 64
Cách giải:
Sau “Chiến tranh lạnh" các quốc gia trên thế giới điều chỉnh phát triển theo xu thế phát triển kinh tế, xây
dựng sức mạnh quốc gia.
Câu 3: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 112
Cách giải:
Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” ra đời trong bối cảnh Nhật đào chính Pháp.
Câu 4: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 128
Cách giải:
Theo nội dung Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự
do.
Câu 5: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 60, suy luận
Cách giải:
Sự kiện không thuộc “Chiến tranh lạnh” là: Chiến tranh Irắc – Mỹ (1991).
Câu 6: C
Phương pháp: so sánh
Cách giải:
Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kỳ của Nhật Bản có điểm giống với các nước tư bản khác là:
Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật.
kỳ” của Nhi.
Câu 7: C
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 84
Cách giải:
Tác phẩm tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu
(Trung Quốc) trong những năm 1925 – 1927 là “Đường Kách Mệnh”.
Câu 8: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 54
Cách giải:
Biện pháp Nhật Bản thực hiện trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất là: Mua bằng
phát minh sáng chế.
Câu 9: C
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 32
Cách giải:
Bản Hiến chương 11/2007 xác định mục tiêu xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.
Câu 10: C
Phương pháp: phân tích
Cách giải:
Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động lớn đến sự ra đời cuộc cách mạng Khoa học - kỹ thuật lần thứ hai
(làm với cạn đi nguồn tài nguyên thiên nhiên).
Câu 11: A
Trang 6


Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 44
Cách giải:
Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến thăm Trung Quốc, Liên Xô (1972) nhằm mục đích: Thực hiện sách
lược hòa hoãn, thỏa hiệp để chống lại phong trào cách mạng thế giới.
Câu 12: C
Phương pháp: đánh giá
Cách giải:
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7/1936) là Hội nghị đã vận dụng sáng tạo nghị quyết Đại hội
VII của Quốc tế cộng sản vào nước ta.
Câu 13: D
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 131
Cách giải:
Đoạn văn trên được trích từ văn kiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Câu 14: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 58
Cách giải:
Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Mỹ và Liên Xô là: Tổng thống
Truman phát động “Chiến tranh lạnh" (3/1947).
Câu 15: A
Phương pháp: so sánh
Cách giải:
Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng nào khác so với công nhân thế giới là: Bị đế quốc, phong
kiến, tư sản bóc lột nên tinh thần đấu tranh triệt để.
Câu 16: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 84, suy luận
Cách giải:
Hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ, xây
dựng tổ chức. Những hoạt động này gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 17: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 20
Cách giải:
Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở khu vực Đông Bắc Á được gọi là “con rồng” kinh tế châu Álà:
Hồng Kông Hàn Quốc, Đài Loan.
Câu 18: D
Phương pháp: sgk lịch sử 12 nâng cao, trang 13
Cách giải:
Để phát triển đất nước sau chiến tranh, Liên Xô chú trọng phát triển công nghiệp nặng.
Câu 19: D
Phương pháp: so sánh
Cách giải:
Điểm chung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản Sau Chiến tranh thế giới thứ
hai là liên kết chặt chẽ với nhau để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 20: A
Phương pháp: đánh giá
Cách giải:
Quốc gia châu Phi chịu ảnh hưởng lớn từ chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam là Angiêri.
Câu 21: C
Trang 7


Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 69
Cách giải:
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.
Câu 22: D
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 4
Cách giải:
Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối.
Câu 23: C
Phương pháp: suy luận
Cách giải:
- Đáp án A, D loại vì lúc này trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản mới được truyền vào nước ta. Khuynh
hướng cứu nước dân chủ tư sản chấm dứt sau thất bại của Khởi nghĩa Yên Bái (năm 1929).
- Đáp án Bloại vì đây là phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến.
- Đáp án C đúng về sau thất bại của Khởi nghĩa Yên Bái, vai trò của Việt Nam Quốc dân đảng chấm dứt.
Sự kiện này cũng đánh dấu giai cấp tư sản chấm dứt vai trò lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc nước
ta.
Câu 24: B
Phương pháp: phân tích, khái quát
Cách giải:
Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ
hai là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
Câu 25: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 134
Cách giải:
Chiến thắng Việt Bắc (1947) buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”.
Câu 26: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 35
Cách giải:
Khu vực nổi dậy và giành độc lập sớm nhất châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Bắc Phi
Câu 27: D
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 82
Cách giải:
Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản là khi Người bỏ phiếu tán
thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
Câu 28: D
Phương pháp: đánh giá
Cách giải:
Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là: Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc
lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
Câu 29: D
Phương pháp: phân tích
Cách giải:
Quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Hội nghị Ianta là
cơ sở để tiến tới duy trì một nền hòa bình an ninh thế giới sau chiến tranh.
Câu 30: D
Phương pháp: liên hệ
Cách giải:
Trang 8


Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5/1941).
Câu 31: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 59
Cách giải:
Sự kiện trực tiếp tạo nên sự phân chia đối lập về chính trị, kinh tế giữa các nước Tây Âu và Đông Âu sau
Chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ thực hiện Kế hoạch Mácsan.
Câu 32: C
Phương pháp: đánh giá, nhận xét
Cách giải:
Nguyên nhân đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là: Sự chuẩn bị
lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng.
Câu 33: B
Phương pháp: đánh giá
Cách giải:
Cuộc đấu tranh “biểu lộ tính chất không vững chắc, non yếu của phong trào tư sản” nước ta là: Phong trào
“Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.
Câu 34: C
Phương pháp: suy luận
Cách giải:
- Đóng vai trò lãnh đạo chính trong việc giành độc lập cho Ấn Độ sau năm 1945 là giai cấp tư sản.
Câu 35: B
Phương pháp: suy luận
Cách giải:
- Đáp án A, D loại và phong trào đấu tranh ở hai khu vực này không được nhận xét như câu ví trên.
- Đáp án C loại và phong trào đấu tranh ở Châu Phi đã khiến châu Phi được ví là lục địa mới trỗi dậy.
- Đáp án B đúng vì sau Chiến tranh thế giới thứ II, khu vực Mĩ Latinh được ví là “Đại lục núi lửa” hay
“Lục địa bùng cháy”.
Câu 36: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 65
Cách giải:
Vấn đề gây ra những tác động to lớn, phức tạp với tình hình chính trị và quan hệ quốc tế đầu thế kỷ XXI
là chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường.
Câu 37: A
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 51
Cách giải:
Tổ chức Liên minh châu Âu (EU) hình thành với mục đích là hợp tác giữa các thành viên trong lĩnh vực
kinh tế, tiền tệ, đối ngoại, an ninh chung.
Câu 38: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 88
Cách giải:
Tư tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập và tự do.
Câu 39: B
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 39
Cách giải:
Mục đích chính của phong trào cách mạng ở Mỹ-Latinh sau năm 1945 là đấu tranh chống chế độ độc tài
thân Mỹ.
Câu 40: B
Trang 9


Phương pháp: phân tích
Cách giải:
Sự kiện giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra bản chất để từ đó đoạn tuyệt với tư bản Anh, Pháp, Mỹ là khi “Bản
yêu sách của nhân dân An Nam” bị hội nghị Vécxai từ chối (1919)

Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×