Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Báo cáo mẫu 1 - Trường Tiểu học năm 2009 -2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (278.92 KB, 1 trang )

Mẫu 1: TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC
Năm học 2009 - 2010
Đơn vị: Trường Tiểu học: ..............................................................................
1. Số trường tiểu học: ........ trường. Số trường TH có điểm trường (cơ sở lẻ): .......... trường.
2. Tổng số điểm trường (không tính điểm trường chính): ........... điểm trường.
3. Số trường chưa tách khỏi PTCS: ..... trường; Số lớp: .......... ; Số học sinh: ...........
4. Số trường còn chung với Mẫu giáo: ................ trường.
5. Số trường còn lớp ghép: ........... trường; Số lớp ghép: .......... lớp; Số học sinh: ............
6. Số lượng:
Lớp
Số
lớp
Số học sinh
Số học sinh Dân tộc Khuyết tật Tuyển mới
SL Nữ ĐĐT Tỷ lệ SL Nữ SL Nữ H.N Ch.B SL Nữ
Lớp 1
............(6t)
Lớp 2
............(7t)
Lớp 3
............(8t)
Lớp4
............(9t)
Lớp 5
..........(10t)
TCộng X X
7. Tổng số trẻ 6 tuổi tại địa phương: ........... em. Tổng số trẻ sinh năm 1999 tại địa phương: ......... em.
8. Tổng số trẻ khuyết tật tại địa phương: ........... em.
9. Tổng số học sinh so với năm học trước tăng ......... em (hoặc giảm ........ em).
10. Số học sinh lưu ban:
Lớp


Số học sinh Trong đó không biết đọc, không biết viết
Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Tổng cộng
11. Số học sinh giảm so với cuối học kỳ II năm học trước:
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp4 Lớp5
Số học sinh
Nữ
Trong đó: Số học sinh chuyển trường:
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp4 Lớp5
Số học sinh
Nữ
Số học sinh bỏ học:
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp4 Lớp5
Số học sinh
Nữ
12. Tổng số phòng học: ............. phòng. Trong đó:
+ Số phòng học mượn, học nhờ: ......... phòng.
+ Bán kiên cố (cấp 4): ........ phòng + Kiên cố: ........ phòng.
+ Số phòng học có bàn ghế đúng chuẩn: .......... phòng.
+ Số lớp học có trang bị tủ đựng đồ dùng dạy học: .......... lớp.
13. Số trường tiểu học đăng ký đạt chuẩn QG năm học 2009 - 2010: ........... trường
Trong đó mức độ II: ......................... trường.
14. Số trường tiểu học đăng ký thư viên chuẩn năm học 2009 - 2010: ........... trường.
15. Số trường tiểu học đã được tầng hoá: 16 trường.
16. Số trường có CTVS cho GV: ......... trường; Số trường có CTVS cho HS: ......... trường.

Quảng Điền, ngày 10 tháng 9 năm 2009
HIỆU TRƯỞNG
MauTH

Xem Thêm

×