Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 1 và 2 - ThS. Võ Minh Đức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (802.95 KB, 33 trang )

Modul 5. Sử dụng bảng tính cơ bản
Bài 1

 Kiến thức cơ bản về bảng tínhKIẾN 

THỨC CƠ BẢN VỀ BẢNG TÍNH


Nội dung
 1. Khái niệm bảng tính
 2. Phần mềm bảng tính

2


1. Khái niệm bảng tính
• Bảng  tính  là  tên  gọi  chung  cho  các  phần  mềm  xử  lý 
thông tin được trình bày dưới dạng bảng. 
• Chức  năng  chính:  Biểu  diễn  dữ  liệu  dưới  dạng  bảng; 
Tính  toán  tự  động  dựa  trên  công  thức  cho  người  dùng 
nhập vào; Biểu  diễn số liệu dưới dạng  đồ thị, biểu  đồ; 
Sắp xếp và sàng lọc dữ liệu; Tổng hợp dữ liệu từ nhiều 
nguồn.
• Ứng dụng của bảng tính: Bảng tính được  ứng dụng rất 
rộng  rãi:  Các  công  việc  văn  phòng,  hành  chính;  các 
công  việc  kế  toán;  công  việc  quản  lý;  công  việc  phân 
tích và thiết kế …
3


1. Khái niệm bảng tính (2)
Các bước để xây dựng bảng tính:

1. Nhập và biên tập dữ liệu
2. Tính  toán  trên  dữ  liệu  bằng  cách  áp  dụng  các  phép 
tính, biểu thức, hàm

3. Biểu diễn trực quan dữ liệu dưới dạng biểu đồ
4. Thực hiện một số ứng dụng cao cấp như phân tích dữ 
liệu, dự báo…

5. In ấn và phân phối các bảng tính. 
4


2. Phần mềm bảng tính
Khái niệm: Là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và 
trình bày thông tin dưới dạng bảng.
Các  phần  mềm  bảng  tính  thông  dụng:  Microsoft 
Excel  ;  Apple  iWorks  –  Apple  Numbers;  Open  Office  – 
Calc;  LibreOffice  Calc;  Google  Sheet:  phần  mềm  trực 
tuyến…

5


2. Phần mềm bảng tính (2)Các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng 
tính:  Nhập,  cập  nhật,  biên  tập  dữ  liệu;  áp  dụng  các 
phép  tính,  công  thức,  các  hàm  lên  dữ  liệu;  xây  dựng 
biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng dụng khác.Các thành phần chính tạo nên bảng tính: Ô (cell), dòng 
(row),  cột  (column),  vùng  (range),  trang  tính 
(worksheet), tập bảng tính (Workbook). 

6


Modul 5. Sử dụng bảng tính cơ bản
Bài 2

 Sử dụng phần mềm bảng tính 
MS­Excel 2010


Nội dung

1. Những thao tác đầu tiên với MS­Excel 
2. Thao tác cơ bản trên bảng tính
3. Bài tập

81. Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
Khởi động MS­Excel 
Tạo bảng tính mới theo mẫu mặc định
Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa 
Ghi lưu bảng tính vào ổ đĩa
Ghi lưu bảng tính dưới một tên khác
Ghi bảng tính theo kiểu tệp tin khác
Đóng bảng tính, đóng chương trình MS­Excel

9


1. Những thao tác đầu tiên với MS­Excel

Khởi động MS­Excel

• Cách  1:  Nhắp  chuột  vào  nút   Start    All 
Programs    Microsoft  Office  ­>Microsoft  Excel 
2010

• Cách  2:  Nhắp  đúp  chuột  vào  biểu  tượng 
Microsoft Excel 2010 có trên màn hình Desktop


10


1. Những thao tác đầu tiên với MS­Excel

Giới thiệu bảng tính của Excel

11


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Tạo bảng tính mới theo mẫu mặc định
 Cách 1: Nhắp chuột vào biểu tượng
trên thanh công cụ

New

 Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
 Cách 3: Vào menu File/New…/Blank
Workbook

12


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng Open
 C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O


trên customize

 C3: Vào menu File/Open…


1. Chọn nơi chứa 
tệp
2. Chọn tệp cần 
mở
3. Bấm nút 
Open để mở tệp

Bấm nút 
Cancel để 
hủy lệnh mở 
tệp
13


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Ghi tệp vào ổ đĩa (Save)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng Save
Toolbar.
 C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S.

trên

 C3: Vào menu File/Save.Nếu tệp đã được ghi trước từ trước  thì lần ghi tệp hiện tại sẽ 
ghi  lại  sự  thay  đổi  kể  từ  lần  ghi  trước  (có  cảm  giác  là  Excel 
không thực hiện việc gì).Nếu tệp chưa được ghi lần nào  sẽ xuất hiện hộp thoại Save 
As, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi 
vào khung File name, ấn nút Save.
14


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel


Ghi lưu bảng tính dưới một tên khác
 Nhắp chuột vào thực đơn lện File  Save as
 Chọn thư mục chứa tệp tin trong hộp Save in
 Nhập tên mới vào hộp File name
 Nhấn nút Save để ghi


1. Chọn nơi ghi tệp
2. Gõ tên mới cho tệp
3. Bấm nút Save 
để ghi tệp

Bấm nút 
Cancel để hủy 
lệnh ghi tệp

15


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Ghi lưu bảng tính theo kiểu tệp tin khác
 File\Save as, Chọn thư mục trong hộp Save in
 Nhập tên mới vào hộp File name
 Chọn kiểu tệp tin muốn ghi trong hộp Save as type
 Nhấn nút Save để ghi

1. Chọn nơi ghi tệp
3. Chọn kiểu tệp tin 
2. Gõ tên mới cho tệp Để ghi

4. Bấm nút Save 
để ghi tệp

16


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Sử dụng bảng tính mẫu
 Nhắp chuột vào thực đơn lệnh File New
 Chọn On My computer
 Chọn thẻ Spreadsheet Solutions
 Nhắp đúp vào 1 mẫu tùy ý
 Bảng tính mới theo mẫu vừa chọn được
mở ra

17Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Ghi bảng tính như một tệp tin mẫu
 Nhắp chuột vào thực đơn lện File  Save as
 Trong hộp Save in chọn thư mục chứa tệp
 Nhập tên cho tên tệp tin mẫu vào hộp File
name
 Trong hộp Save as type chọn Template(*.xlt)
 Nhấn nút Save để ghi

18


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Ghi bảng tính để có thể đưa lên trang web
 Nhắp chuột vào thực đơn lện File  Save as
 Trong hộp Save in chọn thư mục chứa tệp
 Nhập tên cho tên tệp tin mẫu vào hộp File
name
 Trong hộp Save as type chọn WebPage
(*.htm:*.html)
 Nhấn nút Save để ghi
19


Những thao tác đầu tiên với MS­Excel
• Đóng bảng tính
 Nhắp chuột vào thực đơn lệnh File  Close
• Đóng chương trình MS­Excel

 C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4
 C2: Kích chuột vào nút Close
ở góc trên cùng bên
phải cửa sổ làm việc của Excel.
 C3: Vào menu File\Exit
Nếu chưa ghi tệp vào ổ đĩa thì xuất hiện 1 
Message Box như hình bên, chọn:
Yes: ghi tệp trước khi thoát,
No:  thoát không ghi tệp,
Cancel: huỷ lệnh.
20


Thao tác cơ bản trên bảng tính
• Di chuyển con trỏ trong ô
• Mở một hoặc nhiều bảng tính
• Chuyển trạng thái hiện hành giữa các bảng tính
• Trang hiện hành, ô hiện hành
• Sử dụng công cụ phóng to, thu nhỏ
• Che giấu / hiển thị các thanh công cụ
• Cố định dòng tiêu đề / cột tiêu đề 

21


Di chuyển con trỏ ô
: di chuyển sang ô bên phải
: di chuyển sang ô bên trái
: di chuyển lên ô trên
: di chuyển xuống ô dưới

Page Up, Page Down: di chuyển con trỏ ô đi sang một trang màn hình 
Ctrl +   : di chuyển con trỏ lên dòng đầu tiên
Ctrl +   : di chuyển con trỏ xuống dòng cuối cùng
Ctrl +  : di chuyển con trỏ về cột đầu tiên bên trái
Ctrl +  : di chuyển con trỏ về cột cuối cùng bên phải
Home : di chuyển về đầu dòng
End : di chuyển về cuối dòng

22


Thao tác cơ bản trên bảng tính
• Mở một bảng tính
B1. Nhắp chuột vào thực đơn lệnh File  Open
hoặc nhắp chuột vào biểu tượng Open
B2. Di chuyển đến tệp tin muốn mở rồi nhấn
Enter hoặc nhắp đúp chuột vào tên tệp tin để
mở.

23


Thao tác cơ bản trên bảng tính
• Chọn và mở nhiều tệp tin kề nhau
B1. Nhắp chuột vào thực đơn lệnh File  Open
hoặc nhắp chuột vào biểu tượng Open
B2. Chọn tệp tin đầu tiên trong danh sách, giữ
phím Shift và nhắp chuột vào tên tệp tin cuối
cùng.
B3. Nhấn nút Open


24


Thao tác cơ bản trên bảng tính
• Chọn và mở nhiều tệp tin không kề nhau
B1. Nhắp chuột vào thực đơn lệnh File  Open
hoặc nhắp chuột vào biểu tượng Open
B2. Chọn tệp tin đầu tiên, giữ phím Ctrl và nhắp
chuột vào tên các tệp tin khác
B3. Nhấn nút Open

25


×