Tải bản đầy đủ

Giáo trình Mô đun: Anh văn chuyên ngành nghề Quản trị mạng máy tính (Trình độ: Cao đẳng nghề)

1

BỘ LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH XàHỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

 GIÁO TRÌNH 

Mô đun: Anh văn chuyên ngành
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐĂNG NGH
̉

( Ban hành kèm theo Quyết định số:120/QĐ­TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2013  
của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề)


2

Hà Nội, năm 2013

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về  đào tạo và 
tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử  dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MàTÀI LIỆU:
Ma sô môn hoc: MH21
̃ ́
̣


3

LỜI GIỚI THIỆU
Introduction
The aim of this lecture is to develop a basic knowledge of how English is used for 
communication in Information Technology. It is suitable for use in universities, 
colleges and technical schools with intermediate students who already know how to 
handle the common English sentence patterns but who want to improve and extend 
their language skills in the context of IT.
Little   or   no   previous   knowledge   of   Information   Technology   is   assumed,   but   if 
students work through the lecture carefully they will certainly learn a great deal 
about   it   since   the   material   does   embrace   all   the   basic   concepts   of   Information 
Technology.
There are 5 units/ lessons covering a wide range of current IT topics using a variety 
of texts and visual material taken from textlectures, newspapers, popular computing 
magazines, Internet newsgroups, Webpages, manuals, and advertisements. The aim 
is to help students to acquire and develop the skills they will need in order to learn 
the subject of Information Technology. Emphasis is placed on developing reading 
skills;   important   lexical   items   are   isolated   for   special   attention   and   significant 
points of grammar are thoroughly treated and revised. The lecture also includes a 
comprehensive glossary of current IT terminology with Vietnamese translation, the 
answer key as well as many teaching notes.
It is user­friendly to both teachers and students and its clear layout, using both 
photos and graphics, will make it a very popular choice for those wishing to acquire 
what are now regarded by many to be mandatory skills for employees in almost 
every part of the workforce.
Having many years of experience of teaching Information technology in English 
and   teaching   English   for   Computing,   the   authors   have   devoted   much   time   and 
effort to compile this lecture of English for Information Technology appropriate to 


the   Vietnamese   environment.   Nevertheless,   the   lecture   cannot   escape   from 
shortcomings that the authors would like to insist the tolerance from the users of 
the lecture and to thank them for their comments and remarks that will be valuable 
for the next publication.
Finally, in helping this lecture come to fruition, the authors would like to thank 
Miss Vũ Thị  Hương Trà and Miss La Thi Hong Thu, graduated students of the  
English Department  of Hanoi University of Technology and Miss Do Thi Bich 
Thuan, the final year sudent (K52 SE) of Soict for the marvelous job she has made 


4

of desktop publishing a long and complex manuscript and for her enthusiasm and 
stoicism in the face of repeated massive revision. In a practical sense, they have 
been a author.
Authors:
Thac Binh Cuong. M.Sc
Lời giới thiệu
Việc đọc các tài liệu và hướng dẫn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công  
nghệ thông tin là một nhu cầu cấp thiết, tiến tới việc hội nhập CNTT trong vùng 
và trên thế  giới, đó là giảng và học các chuyên đề  bằng tiếng Anh. Trước tình 
hình đó, Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội  cho biên soạn bài giảng này nhằm 
giúp , sinh viên phát triển những kiến thức cơ bản để giao tiếp bằng tiếng Anh 
trong ngành công nghệ thông tin. Bài giảng có thể dùng trong các trường đại học,  
cao đẳng, và dạy nghề cho , sinh viên đã biết làm chủ những mẫu câu tiếng Anh 
thông dụng nhưng muốn mở rộng và nâng cao các kỹ  năng ngôn ngữ  trong môi  
trường công nghệ thông tin.
Sách cập nhật và bao gồm tất cả  những khái niệm cơ  bản trong ngành công  
nghệ thông tin nhằm giúp , sinh viên mới làm quen với chuyên ngành này tiếp thu  
những kiến thức hữu ích về môn học.
Với 5 mô đun/ bài học  bao gồm nhiều chủ đề  về công nghệ  thông tin, sử  dụng  
các bài đọc và hình minh họa được trích từ  sách, báo, các tạp chí chuyên ngành 
máy tính, Internet, trang Web, sách hướng dẫn và các mẩu tin quảng cáo nhằm 
giúp học viên thu nhận và phát triển những kỹ năng cần thiết để học môn Công  
nghệ Thông tin sau này. Bài giảng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng 
đọc; những thuật ngữ và từ  vựng quan trọng được tách ra thành một mục riêng 
để thu hút và phát triển vốn từ của học viên; trong mỗi bài có phần bài tập ngữ 
pháp giúp học viên ôn lại những điểm ngữ pháp cơ bản. Phần cuối bài giảng là 
bảng tra cứu các thuật ngữ chuyên ngành đã được dịch sang tiếng Việt, đáp án và  
một số gợi ý giảng dạy cần thiết cho giáo viên.
Bài giảng dễ  sử  dụng cho cả giáo viên và  nhờ  cách trình bày rõ ràng, sử  dụng 
nhiều hình  ảnh và đồ  họa. Đây là bài giảng hữu ích cho những người muốn có 
được những kỹ năng vốn được coi là bắt buộc để  có thể  làm việc trong bất cứ 
lĩnh vực nào của ngành CNTT.
Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy CNTT bằng tiếng Anh và tiếng Anh 
chuyên ngành CNTT, nhóm tác giả đã bỏ ra nhiều công sức, nỗ lực để biên soạn 
bài giảng  phù hợp với môi trường giảng dạy ở Việt Nam. Tuy nhiên, những sai 
sót trong lúc biên soạn và trình bày là không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được 
sự  đóng góp của các đồng nghiệp và người học để  bài giảng  ngày càng hoàn 
thiện hơn, phục vụ cho đông đảo bạn đọc.
Cuối cùng, để bài giảng này ra đời, nhóm tác giả xin cảm ơn Chị Vũ thị Hương 
Trà, Lã Thị Hồng Thu  cử nhân Tiếng Anh kỹ thuật, khoa Tiếng Anh Khoa Học  


5

Kỹ Thuật và Công Nghệ trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã nhiệt tình và có 
trách nhiệm trong việc chế  bản rất hiệu quả  cho cuốn sách này. Cảm  ơn sinh 
viên Đỗ Thị Bích Thuận sinh viên năm cuối (K52) viện Công nghệ Thông Tin và 
Truyền Thông đã hiệu chỉnh các từ ngữ chuyên ngành. Với một ý nghĩa thực tế, 
các chị cũng là người đồng biên soạn cuốn sách này.

Tác giả biên soạn:
Xin chân thanh cam 
̀
̉ ơn !
Hà Nội, ngày…..tháng…. năm…
Tham gia biên soạn
1. Chủ biên Thạc Bình Cường


6

Contents
 INTRODUCTION .............................................................................................................................
 
    
 3
LƠI GI
̀ ƠI THIÊU
́
̣ ............................................................................................................................4
MÔN HOC/MÔ ĐUN
̣
......................................................................................................................10
MODULE 1. COMPUTERS TODAY
 
 .............................................................................................
 
    
 23

   
Introduction.......................................................................................................................................3
Lời giới thiệu.....................................................................................................................................4
II.What is a computer?............................................................................................................29
Lesson 3. Inside the system.......................................................................................................34
Lesson 4. Buying a computer.....................................................................................................42
Lesson 1. Hard drives.................................................................................................................76
I.Flash-based gadgets.............................................................................................................86
II.Memory in a flash.................................................................................................................86
III.Find words or phrases in the text with the following meanings..........................................88
IV.Vocabulary revision............................................................................................................90
I. Warm-up...............................................................................................................................92
Lesson 2. The web...................................................................................................................119
I.A typical web page..............................................................................................................119
II.Language work: collocations 2..........................................................................................120
III.Language work: the prefixes e- and cyber-......................................................................121
IV.What do you use the Web for?.........................................................................................123
I.On alert................................................................................................................................124
II.Security and privacy on the Internet..................................................................................125
Lesson 1. Multimedia................................................................................................................132
IV.Blogs.................................................................................................................................143
IV.Language work: the present perfect.................................................................................164
MODULE 8. COMPUTERS TOMORROW..................................................................................166
Lesson 3. Networks..................................................................................................................178
I.Small networks....................................................................................................................178
II.Networking FAQs...............................................................................................................178
III.Language work: phrasal verbs..........................................................................................180
II.Language work: future forms.............................................................................................187
III.Making predictions............................................................................................................189


7
Tai liêu tham khao
̀ ̣
̉ .......................................................................Error: Reference source not found


8

MÔ ĐUN
Anh văn chuyên ngành
Mã mô đun: MH21
Thời gian của môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)
Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học/mô đun: 
­ Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các 
môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.
­ Tính chất: Là môn học cơ sở chuyên ngành.
Mục tiêu của mô đun: 
­ Phát triển những kỹ năng như: đọc hiểu, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên 
ngành Công nghệ thông tin.
­ Đọc hiểu các thông báo của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khi khai 
thác và cài đặt.
­ Đọc hiểu các tài liệu đọc thêm bằng tiếng Anh và tóm tắt nội dung chính của 
tài liệu.
­ Nắm được vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành 
CNTT. 
­ Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

Thời gian 
Số 
TT
I

Tên chương, mục

Computers today

Tổng 
Lý 
số
thuyết

Thực 
Kiểm tra 
hành, Bài 
(LT 
tậ p
hoặcTH)

10

5

5

10

5

5

Computers applications
Configuration
Inside the system
Bits and bytes
Buying a computer
II

Input/output devices
Type and click!
Capture your favorite 
image


9

Viewing the output
Choosing a printer
III

Storage devices

10

5

4

1

15

4

11

10

4

5

10

4

6

10

3

6

1

75

30

42

3

Floppies
Hard drives
Optical breakthrough
IV

Basic software
Operating systems
The graphical user 
interface
A walk through
Speadsheets
Databases
Face of the Internet

V

Creative software

1

Graphics and design
Desktop publishing
Multimedia
VI

Programming
Program design
Languages
Jobs in computing

VII

Computers tomorrow
Electronic communications
Internet issues
LANs and WANs
New technologies
Cộng

* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra 
thực hành được tính vào giờ thực hành.


10

2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1:

Computer today

Mục tiêu: 
­ Liệt kê các từ vựng để mô tả về cấu trúc máy tính với một máy PC cụ 
thể với cấu hình phổ biến trên thị trường.
­ Mô tả được đoạn văn để diễn tả các thông tin trong máy tính.
­ Trả lời chính xác các bảng liệt kê cấu hình máy tính bằng các bài kiểm 
tra dạng trắc nghiệm.
­ Diễn tả cho khách hàng hiểu được cấu hình máy khi khách mua máy tính.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Computers applications

Thời gian: 2 giờ  

1.1. Vocabulary
1.2. Match the pictures: computers  
1.3.  What can computers do?
2. Configuration

Thời gian: 2 giờ  

2.1. Vocabulary
2.2. What is a computer?
2.3. Minus and Micros
3. Inside the system

Thời gian: 2 giờ  

3.1. Vocabulary
3.2. What’s inside a microcomputer?
3.3. Main memory: RAM and ROM
3.4. Your ideal computer system
4. Bits and bytes

Thời gian: 2 giờ  

4.1. Vocabulary
4.2. Units of memory
4.3. Bits for pictures
5. Buying a computer
5.1. Vocabulary
5.2. Role play

Thời gian: 2 giờ  


11

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 1

Thời gian (giờ)
Mục/Tiểu mục/....

1. Computers applications

T.Số

LT

TH/B
T

2

1

1

0.2
5

0.25

1.1. Vocabulary
1.2. Match the pictures: 
computers  

0.2
5

1.3.  What can computers do?

0.25
0.5

0.5
2. Configuration

2

2.1. Vocabulary
2.2. What is a computer?

1

1

0.2
5

0.25

0.2
5

2.3. Minus and Micros

0.25
0.5

0.5
3. Inside the system

2

3.1. Vocabulary
3.2. What’s inside a 
microcomputer?

1

1

0.2
5

0.25
0.25

0.2
5

3.3. Main memory: RAM and 
ROM

0.25

3.4. Your ideal computer system

0.2
5

0.25

0.2
5
4. Bits and bytes
4.1. Vocabulary
4.2. Units of memory

2

1

1

0.2
5

0.25
0.25

Hình thức 
KT* giảng dạy


12

4.3. Bits for pictures

0.2
5

0.5

0.5
5. Buying a computer

2

1

1

5.1. Vocabulary

0.5

0.5

5.2. Role play

0.5

0.5

5

5

* Kiểm tra
Tổng cộng

Chương 2:

10

Input/Output devices

Mục tiêu: 
­ Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các thiết bị vào ra cơ sở của máy PC.
­ Trả lời chính xác các bảng liệt kê cấu hình và công dụng của các thiết bị 
vào ra thông qua các bài kiểm tra trên giấy.
­ Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các thiết bị vào ra.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Type and click! ­Keyboarb
1.1. Vocabulary

Thời gian: 2 
giờ 

1.2. About the keyboard
2. Image
2.1. Vocabulary

Thời gian: 3 
giờ 

2.2. Scanners: The eyes of computer
3. Monitor
3.1. Vocabulary

Thời gian: 2 
giờ 

3.2. Monitors 
4. Printer
4.1. Vocabulary

Thời gian: 3 
giờ 

4.2. Types of Printers
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 2


13

Thời gian (giờ)
Mục/Tiểu mục/....

Hình thức 
KT* giảng dạy

T.Số

LT

TH/B
T

2

1

1

1.1. Vocabulary

0.5

0.5

LT+TH

1.2. About the keyboard

0.5

0.5

LT+TH

1.5

1.5

0.5

0.5

LT+TH

1

1

LT+TH

1

1

3.1. Vocabulary

0.5

0.5

LT+TH

3.2. Monitors 

0.5

0.5

LT+TH

1.5

1.5

0.5

0.5

LT+TH

1

1

LT+TH

5

5

1. Type and click! ­Keyboarb

2. Image

3

2.1. Vocabulary
2.2. Scanners: The eyes of 
computer
3. Monitor

2

4. Printer

3

4.1. Vocabulary
4.2. Types of Printers
* Kiểm tra
Tổng cộng

Chương 3:

10

Storage devices

Mục tiêu:  
­ Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các thiết bị lưu trữ trong máy tính.
­ Mô tả được đoạn văn để diễn tả các thiết bị lưu trữ.
­ Trả lời chính xác các bảng liệt kê cấu tạo và công dụng của các thiết bị 
lưu trữ thông qua các bài kiểm tra trên giấy.
­ Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các thiết bị lưu trữ.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


14

Thời gian: 3 giờ 

1. Floppies
2.1. Vocabulary
2.2.Types of disks
2.3. Technical details 

Thời gian: 4 giờ 

2. Hard drives
2.1. Vocabulary
2.2. Hard disks

Thời gian: 3 giờ 

3. Optical breakthrough
3.1. Vocabulary
3.2. Optical disk and drives

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 3

Thời gian (giờ)
Mục/Tiểu mục/....

Hình thức 
KT* giảng dạy

T.Số

LT

TH/B
T

3

1.5

1.5

2.1. Vocabulary

0.5

0.5

LT+TH

2.2.Types of disks

0.5

0.5

LT+TH

2.3. Technical details 

0.5

0.5

LT+TH

2

1

2.1. Vocabulary

1

0.5

LT+TH

2.2. Hard disks

1

0.5

LT+TH

1.5

1.5

0.5

0.5

LT+TH

1

1

LT+TH

1. Floppies

2. Hard drives

3

3. Optical breakthrough

3

3.1. Vocabulary
3.2. Optical disk and drives
* Kiểm tra

1

Tổng cộng

10

Chương 4:
Mục tiêu:

Basic software

1
5

4

1


15

­ Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các phần mềm, các menu, thanh công 
cụ, các cửa sổ, các giao diện người dùng.
­ Mô tả được đoạn văn để diễn tả các thao tác đối với một phần mềm.
­ Trả lời chính xác các bảng liệt kê các thao tác sử dụng phần mềm, các 
giao diện chuẩn thông qua các bài kiểm tra trên giấy.
­ Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các thao tác phần mềm.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Thời gian: 3 giờ  

1.   Operating system
1.1. Vocabulary
1.2. MS­DOS, Windows...

Thời gian: 2 giờ  

2.  The graphiccal user interface 
2.1. Vocabulary
2.2. GUIs

Thời gian: 3 giờ  

3. A walk through word processing
3.1. Vocabulary
3.2. Word – processing facilities

Thời gian: 2 giờ  

4.   Speadsheets
4.1. Vocabulary
4.2. Speadsheets

Thời gian: 3 giờ  

5.  Databases
5.1. Vocabulary
5.2. Basic features of database programs

Thời gian: 2 giờ  

6. Face of the Internet
6.1. Vocabulary
6.2. Internet software

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 4
Mục/Tiểu mục/....

Thời gian (giờ)
T.Số

LT

3

1

2

1.1. Vocabulary

0.5

1

LT+TH

1.2. MS­DOS, Windows...

0.5

1

LT+TH

1.   Operating system

TH/BT KT*

Hình thức 
giảng dạy


16

2.  The graphiccal user interface 

2

2.1. Vocabulary
2.2. GUIs

0.5

1.5

0.2
5

0.5

LT+TH

1

LT+TH

0.2
5
3. A walk through word 
processing

3

3.1. Vocabulary
3.2. Word – processing facilities
4.   Speadsheets

0.5

2.5

0.2
5

1

LT+TH

1.5

LT+TH

0.2
5
2

4.1. Vocabulary
4.2. Speadsheets

0.5

1.5

0.2
5

0.5

LT+TH

1

LT+TH

0.2
5
5.  Databases

3

1

2

5.1. Vocabulary

0.5

1

LT+TH

5.2. Basic features of database 
programs

0.5

1

LT+TH

0.5

1.5

0.2
5

0.5

LT+TH

1

LT+TH

6. Face of the Internet

2

6.1. Vocabulary
6.2. Internet software

0.2
5
* Kiểm tra
Tổng cộng

Chương 5:

15
Creative software

4

11


17

Mục tiêu:
­ Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các phần mềm, các kỹ thuật thiết kế 
phần mềm, các kỹ thuật chế bản và xuất bản phần mềm.
­ Trả lời được các bảng liệt kê các thao tác thiết kế phần mềm, các giao 
diện chuẩn thông qua các bài kiểm tra trên giấy.
­ Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các công nghệ phần mềm.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Thời gian: 4 giờ 

1.   Graphics and design
1.1. Vocabulary
1.2. Computer graphics

Thời gian: 3 giờ 

2.  Desktop publishing
2.1. Vocabulary
2.2. Desktop publishing

Thời gian: 3 giờ 

3. Multimedia
3.1. Vocabulary
3.2. Multimedia magic

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 5

Thời gian (giờ)
Mục/Tiểu mục/....

Hình thức 
KT* giảng dạy

T.Số

LT

TH/B
T

3

1.5

1.5

0.5

0.5

LT+TH

1

1

LT+TH

1.5

1.5

0.5

0.5

LT+TH

1

1

LT+TH

1

2

3.1. Vocabulary

0.5

1

LT+TH

3.2. Multimedia magic

0.5

1

LT+TH

1.   Graphics and design
1.1. Vocabulary
1.2. Computer graphics
2.  Desktop publishing

3

2.1. Vocabulary
2.2. Desktop publishing
3. Multimedia

3

* Kiểm tra

1

Tổng cộng

10

1
4

5

1


18

Chương 6:

Programming

Mục tiêu:
­ Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các ngôn ngữ lập trình, các kỹ thuật lập 
trình, các kỹ thuật về đa phương tiện.
­ Thao tác, sử dụng ngôn ngữ lập trình, các cách sử dụng công cụ đa 
phương tiện thông qua các bài kiểm tra trên giấy.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Thời gian: 2 giờ  

1.  Program design 
1.1. Vocabulary
1.2. Program design

Thời gian: 4 giờ  

2.  Languages
2.1. Vocabulary
2.2. Programming languages

Thời gian: 4 giờ  

3. Jobs in computing
3.1. Vocabulary
3.2. Jobs in computing

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 6

Thời gian (giờ)
Mục/Tiểu mục/....

Hình thức 
KT* giảng dạy

T.Số

LT

TH/B
T

2

1

1

1.1. Vocabulary

0.5

0.5

LT+TH

1.2. Program design

0.5

0.5

LT+TH

1.5

2.5

0.5

1

LT+TH

1

1.5

LT+TH

1.5

2.5

0.5

1

LT+TH

1

1.5

LT+TH

1.  Program design 

2.  Languages

4

2.1. Vocabulary
2.2. Programming languages
3. Jobs in computing
3.1. Vocabulary
3.2. Jobs in computing

4


19

* Kiểm tra
Tổng cộng

Chương 7:

10

4

6

Computers tomorrow

Mục tiêu:
­ Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các các công nghệ của máy tính trong 
tương lai, các vấn đề liên quan đến máy tính có khả năng ứng dụng trong 
tương lai, các công nghệ mới.
­ Mô tả được đoạn văn để diễn tả các nhiệm vụ để mô tả máy tính theo 
các công nghệ mới.
­ Trả lời được các bảng kiểm tra về máy tính trong tương lai thông qua  
các bài kiểm tra trên giấy.
­ Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Thời gian: 2 giờ  

1.   Electronic communications
1.1. Vocabulary
1.2. Channels of communication

Thời gian: 3 giờ  

2.  Internet issues
2.1. Vocabulary
2.2. Security and privacy on the Internet

Thời gian: 3 giờ  

3. LANs and WANs
3.1. Vocabulary
3.2.Network configurations

Thời gian: 2 giờ  

4. New technologies
4.1. Vocabulary
4.2. New technology in the future 

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 7

Thời gian (giờ)
Mục/Tiểu mục/....

1.   Electronic communications
1.1. Vocabulary
1.2. Channels of communication

Hình thức 
KT* giảng dạy

T.Số

LT

TH/B
T

2

0.5

1.5

0.2
5

0.5

LT+TH

1

LT+TH


20

0.2
5
2.  Internet issues

1

2

2.1. Vocabulary

0.5

0.5

LT+TH

2.2. Security and privacy on the 
Internet

0.5

1.5

LT+TH

1

1

3.1. Vocabulary

0.5

0.5

LT+TH

3.2.Network configurations

0.5

0.5

LT+TH

0.5

1.5

0.2
5

0.5

LT+TH

1

LT+TH

3. LANs and WANs

4. New technologies

3

2

2

4.1. Vocabulary
4.2. New technology in the future 

0.2
5
* Kiểm tra

1

Tổng cộng

10

1
3

6

1

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
­ Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Slide, băng từ, đĩa CDROM, DVD...
          + Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy cassette
­ Học liệu:
+ Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn.
+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn học Anh văn.
+ Giáo trình Môn học Anh văn. 
­  Nguồn lực khác: Phòng LAB bộ môn Anh văn đủ điều kiện nghe, nói đọc, 
viết và thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:       
­ Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc 
nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu:
+ Nói và viết về ứng dụng máy tính trong cuộc sống hàng ngày.
+ Trình bày được cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó để  có thể 
mua máy tính tại của hàng kinh doanh máy tính.
+ Sử dụng các từ viết tắt khi nói về máy tính.


21

+ Xây dụng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.
­ Về kỹ năng:Đánh giá kỹ năng thực hành của  trong bài thực hành Anh văn đạt 
được các yêu cầu sau:
+ Phân biệt các thiết bị ngoại vi (vào ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa,  
và các thành phần bên trong máy tính.
+ Nói về mạng máy tính và ứng dụng của INTERNET
+ Đọc hiểu được một số tài liệu chuyên ngành CNTT
+ Diễn tả cho khách hàng hiểu được cấu hình máy khi khách mua máy tính
­  Về thái độ:  Cẩn thận, tự giác,chính xác.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề 
Quản trị mạng máy tính.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
Sử dụng phương pháp phát vấn 
Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài 
học  chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 
lượng giảng dạy.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Thạc Bình Cường (chủ biên), Tài liệu hướng dẫn môn học  Anh văn chuyên  
ngành, Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (English for IT & Computer users) , 
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2007 
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN
1. . Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô đun:
       ­ Kiến thức: 
       ­ Kỹ năng: 
2. Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô đun:
        Giáo viên hướng dẫn quan sát trong quá trình hướng dẫn thường xuyên về 
công tác chuẩn bị, thao tác cơ bản, bố trí nơi làm việc...  Ghi sổ theo dõi để kết  
hợp đánh giá kết quả thực hiện môđun về kiến thức, kỹ năng, thái độ. 
3. Kiểm tra sau khi kết thúc mô đun:
     Căn cứ vào mục tiêu môđun để đánh giá kết quả qua bài kiểm tra viết, kiểm  
tra vấn đáp, hoặc trắc nghiệm đạt các yêu cầu sau:
3.1. Về kiến thức:
   Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu 
cầu sau:
Trình bày cac thuât ng
́
̣
ữ chuyên nganh.
̀
Liệt kê được chức năng cua anh văn chuyên nganh.
̉
̀


22

Trình bày được các khai niêm vê anh văn chuyên nganh.
́ ̣
̀
̀
Trình bày được anh văn chuyên nganh Công nghê thông tin
̀
̣
3.2 Về  kỹ  năng:  Đánh giá kỹ  năng thực hành của sinh viên trong bài thực 
hành anh văn chuyên nganh
̀
Kha năng tâm s
̉
ự, diên đat, kiên quyêt khach quan
̃ ̣
́
́
Sử dung anh văn chuyên nganh thanh thao
̣
̀
̀
̣
3.3Về thái độ: 
­ Chấp hành nội quy thực tập;
­ Tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa học;
­ Ý thức kiên trì, nhẫn nại, khéo léo;
­ Tinh thần hợp tác làm việc theo tổ, nhóm.

MODULE 1. COMPUTERS TODAY
Learning objectives
In this lesson, you will learn how to:
Talk and write about computer applications in everyday life
Recognize the basic components of a computer system and understand their 
functions
Understand the structure of different CPUs (central processing units)
Understand the units of memory (bits, bytes, KB, MB, GB)
Build up new words by using prefixes and suffixes
Buy a computer from a shop
Use synonyms, acronyms, and abbreviations when talking about computers


23

Lesson 1. Computer applications
I.

Match the pictures
A. Computers have many applications in a great variety of fields. Look at 
these photographs of different situations and match them with texts 1 to 
4 below.

A

B

C

D

1) Airline   pilots   use   computers   to   help   them   control   the   plane.   For 
example, monitors display data about fuel consumption, and weather 
conditions. 
In airport control towers, computers are used to manage radar systems, 
and regulate air traffic.
2)

Computers   can   help   students   perform   mathematical   operations   and 
solve difficult questions. They can be used to teach courses such as 
computer­aided   design, 
mathematics, etc.

language   learning,   programming, 


24

3) Computer is used with laser and barcode technology to scan the price 
of each item and present total at a supermarket. 
4) Banks use computers to look after their customers’ money. They also 
control the automatic cash dispensers which, by the use of a personal 
coded card, dispense money to clients.
A. Match these titles with the pictures
Using an automatic cash dispenser
In education, computers can make all the difference
Scanning the price of each item and present total at a supermarket   
Controlling the plane
B. Match the places in column A with the computer uses in column B
A

B

Banks 

Provide information and entertainment

Factories

Look after, patient records and medicines

Homes

Calculate the bill

Hospitals

Control machines

Shops

Control our money

Now use the above words and phrases to fill in the gaps in this 
paragraph about computer uses. 
Computers   are   now   part   of   our   everyday   life.   In   shops,   they   ……   .   In 
factories, they ………..   In ……, they look after, patient records and medicines. 
When   we   have   bank   account,   a   computer   ………..   .   In   our   homes 
computers……… 
C.

   Look at text one again and discuss these questions
How are/were computers used in your school?
What   other   areas   of   study   would   benefit   from   the   introduction   of 
computers?
Example:


25

In   my   school,  
computers   are   used  
to   speed   up   the  
process of looking for  
references   in   the  
library.

II.

Language work: The passive
Passives are very common in technical writing where we are more interested 

in facts, processes, and events than in people. We form the passive by using the 
appropriate tenses of the verb ‘to be’ followed by the past participle of the verb we 
are using.
Examples:
 

Active
1) We sell computers. (simple present)
2) Babbage invented ‘The Analytical Engine’. (simple past)
Passive
1)

Computers are sold. (simple present)

2)

‘The Analytical Engine’ was invented in 1830. (simple past)

Facts and processes
When we write or talk about facts or processes that occur regularly, we use 
the present passive.
Examples:
1)

Data is transferred from the internal memory to the arithmetic­
logical unit along channels known as buses.

A.

2)

The other users are automatically denied access to that record.

3)

Distributed systems are built using networked computers.

Read  the   text   below,   which   describes   the   insurance   company’s 
procedure for dealing with PC­users’ problems. Fill in the gaps using 
the correct form of the verb in brackets.
All   calls  1……………….   (register)   by   the   Help   Desk   staff.   Each   call 

2

………………. (evaluate) and then  3………………. (allocate) to the relevant 

support   group.  If   a   visit  4……………….   (require),   the  user  5………………. 
(contact) by telephone, and an appointment   6………………. (arrange). Most 


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×