Tải bản đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 (Buổi 1) - Xử lý số liệu với bảng tính điện tử

Tin học đại cương
Introduction to Information Technology

Nhóm biên soạn HP. Tin Học Đại Cương
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Bộ môn Kĩ Thuật Dạy Học


Chương 6: Xử lý số liệu với bảng tính điện tử

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

2


Giới thiệu về bảng tính điện tử

Bản quyền: Khoa CNTT 2011


3


Giới thiệu về bảng tính điện tử

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

4


Tình huống
Nguyễn Văn Hùng
Mình đi dạy thêm ở một trung
tâm luyện thi đại học. Lớp dạy >100hs
được trả 800.000 đ/buổi, <100hs được
trả 700.000 đ/buổi. Mình dạy 5 lớp, 2
lớp vào các thứ 2-4-6, 2 lớp vào các
ngày 3-5-7. 1 lớp vào thứ 7-CN. Trung
tâm trả lương vào ngày 20 và ngày 5
tháng sau. Ngày 20 được trả 50% số tiền
dạy từ đầu tháng. Ngày 5 tháng sau trả
số tiền còn lại.
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

5


Tình huống
Lê Thị Diệu
- Mình đang muốn làm nghiên
cứu khoa học sinh viên, liên quan đến
việc thống kê: nhiệt độ, độ ẩm, lượng
mưa, cường độ chiếu sáng, tốc độ gió…
theo tháng ở miền Trung từ năm 1981 tới
nay.
- Mình muốn vẽ các biểu đồ liên
quan, tính toán, sắp xếp toàn bộ đống dữ
liệu thống kê ở trên

Bản quyền: Khoa CNTT 20116


Giới thiệu về bảng tính điện tử

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

7


Một số phần mềm bảng tính

Microsoft Office Excel 2003
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

8


Một số phần mềm bảng tính

Open Office Calc 3.0
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

9


Một số phần mềm bảng tính

Google Docs Spreadsheet
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

10


Một số phần mềm bảng tính

Để thực hiện các chức năng chính tương tự như
Office Excel, Open Office Calc, Google Docs
Spreadsheet còn có nhiều phần mềm khác
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

11


Bản quyền: Khoa CNTT 2011

12


Các thành phần chính của một bảng tính điện tử
Thanh menu
Thanh công thức

Vùng làm việc chính

Panel
Sheet tab

Microsoft
Office Excel 2003
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

13


Các thành phần chính của một bảng tính điện tử
Hàng

C

t

Microsoft
Office Excel 2003
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

14


Giới thiệu về bảng tính điện tử

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

15


Giới thiệu Microsoft Excel 2003


Dữ liệu được xếp thành bảng hình chữ nhật
Giới thiệu WorkSheet và Workbook
Dữ liệu có thể dùng để tính toán một cách dễ dàng
Ví dụ về Worksheet (Bảng tính)
Định
dạng và hiệu chỉnh dữ liệu đơn giản
Các phép tính toán được thực hiện với bộ hàm thư viện được
định nghĩa rất phong phú.
Giá trị có được từ ô công thức được xử lý một cách tự động
Dữ liệu có thể được sắp xếp tăng hay giảm

thể lọc
liệubảng
theotính
một điều kiện được mô tả một
Các
đặctrích
điểmdữcủa
cách
dễ dàng có thể chứa nhiều worksheet
Workbook
Có thể biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị trong biểu mẫu: đồ
thị đường, đồ thị thanh…

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

16


Giới thiệu Microsoft Excel
Name box

Formula bar

 Cấu trúc bảng tính trong Excel
(Màn hình giao diện của Excel)

Column Header

Row Header
Cell Range

Sheet tab

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

17


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Thao tác trên bảng tính
 Thêm, xóa bỏ và thay đổi tên bảng tính (Worksheet)

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

18


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Các kiểu dữ liệu thường được sử dụng trong Excel
Kiểu số
Kiểu chuỗi
Kiểu ngày giờ
Kiểu công thức

Kiểu ngày giờ

Kiểu chuỗi

Kiểu công thức

Kiểu số
Bản quyền: Khoa CNTT 2011

19


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Thao tác trên vùng dữ liệu
 Chọn dòng, cột
 Chọn vùng
 Chọn nhiều vùng nằm rời rạc

Nhấn và giữ Ctrl khi
chọn các vùng khác

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

20


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Thao tác trên vùng dữ liệu (tt)
Đánh số thứ tự

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

21


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Định dạng bảng tính
Định dạng ô (cell)
Ví dụ bảng tính sau khi được định dạng

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

22


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Định dạng bảng tính
Định dạng hình thức hiển thị dữ liệu

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

23


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 Định dạng bảng tính
Thay đổi độ rộng của dòng và cột
Thêm, xóa dòng/cột cho bảng tính

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

24


Giới thiệu Microsoft Excel 2003
 In ấn và lưu trữ bảng tính
Định dạng trang in
Lưu trữ bảng tính

Bản quyền: Khoa CNTT 2011

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×