Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

Báo cáo sơ kết Học kì 1 08-09

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.21 KB, 15 trang )

Phòng GD-ĐT Thờng Xuân
Cộng hoà xã hội chủ ngiã việt nam
Trờng Tiểu Học Thị Trấn
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Báo cáo sơ kết học kì I
Năm học : 2008 - 2009
Đơn vị : Trờng tiểu học thị trấn Thờng Xuân
I - Đặc điểm tình hình nhà trờng
1/ Về thuận lợi:
Nhà trờng đã đợc sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành, địa phơng chăm
lo về chuyên môn, xây dựng cơ sở vật chất. Đội ngũ GV yên tâm công tác có tinh
thần đoàn kết nội bộ cao, nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Có sự phối hợp của cha
mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh, con em chăm ngoan học giỏi.
2/ Khó khăn:
Đội ngũ giáo viên đã đợc chuẩn hoá về trình độ xong năng lực giảng dạy
cha đồng đều, vẫn còn có giáo viên có mặt hạn chế trong công tác chuyên môn.
Bên cạnh đó trờng có một số CBGV đang theo học lớp đào tạo trên chuẩn, một số
đồng chí ốm đau. Từ những lí do trên phần nào có ảnh hởng đến điều kiện dạy học
của nhà trờng.
Về phía gia đình học sinh vẫn còn có một số gia đình cha quan tâm đến việc
học tập của con em mình, nh cha mua sắm đồ dùng học tập, cha phối kết hợp tay
ba giữa gia đình, nhà trờng và xã hội.
Phần A
đánh giá chung về thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 ở
học kì I
Trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2008 -
2009 ở học kì , nhà trờng đã triển khai tất cả các nhiệm vụ theo các văn bản chỉ
đạo hớng dẫn của ngành, của các cấp.Trên tinh thần thực hiện đúng nh công văn
chỉ đạo hớng dẫn đầy đủ kịp thời và có hiệu quả.
Tổ chức tốt việc thực hiện về đổi mới nội dung chơng trình với tất cả các
lớp, đặc biệt là việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng giảng dạy ,học tập của giáo


viên và học sinh.
1
Duy trì và cập nhật hồ sơ về công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi thờng
xuyên và đạt tỉ lệ từ 96,8% trở lên.
Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia đợc hoàn tất và lập đợc đề án phấn
đấu từng bớc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Tăng cờng giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất thẩm mĩ cho học sinh. Tổ
chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tạo điều kiện cho hoạt động Đội thờng
xuyên có hiệu quả.
Quan tâm tạo điều kiện bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ giáo
viên thông qua các hình thức đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tự học tự bồi dỡng các đợt
hội thảo khoa học trong nhà trờng, thao giảng thăm lớp dự giờ thờng xuyên.
Tổ chức tốt các hội thi trong học kì I với nhiều nội dung phong phú bằng
nhiều hình thức khác nhau thông qua tuyến tổ, tuyến trờng, tham gia tuyến huyện,
tuyến tỉnh.
Tham mu cho cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phơng quan tâm đầu t xây
dựng cơ sở vật chất cho nhà trờng nh quét vôi ve, tu sửa nhỏ...
Cụ thể về từng mặt hoạt động phát triển giáo dục trong nhà trờng ở Học kì I
I . Về xây dựng quy mô trờng lớp, học sinh các khối lớp.
Khối
lớp
Số
lớp
Tổng
số
HS
Tỷ lệ
so với
kế
hoạch

giao(%
)
HS dân
tộc
HS nữ
Học
sinh lu
ban
Học
sinh
KT
đang
học
Học
sinh bỏ
học
Học
sinh
nghèo
Ghi chú
1 4 80 100 10 37 3 0 0 11
2 3 72 100 10 27 1 2 0 7
3 3 67 100 5 25 0 0 0 13
4 3 66 100 8 33 1 1 0 13
5 3 63 100 8 36 0 3 0 12
Cộng
16 348 100 41 158 5 6 0 56
II . Về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD
STT CBQL-GV
Nhân viên

Tổng
số
Trong
đó nữ
Tỉ lệ đạt
chuẩn(&)
Tỉ lệ trên
chuẩn(%)
Ngời
dân tộc
Cân đối
(thừa
thiếu)
Ghi
chú
1 CBQL 3 2 100 100
2
2 GV 26 24 92.3 22.6 3
3 Nhân viên 4 4 100
III . Đánh giá chất lợng dạy và học:
1 . Kết quả giáo dục đạo đức cho học sinh.
STT Khối lớp Tổng số
học sinh
Kết quả thực hiện
Thực hiện đầy đủ TH cha đầy đủ
SL Tỉ lệ(&) SL Tỉ lệ(&)
1 1 80 79 98.7 1 1.3
2 2 72 72 100 0 0
3 3 67 67 100 0 0
4 4 66 64 96.9 2 3.1

5 5 63 60 95.2 3 4.8
Tổng 348 342 98.3 6 1.7
2 . Kết quả xếp loại văn hoá.
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1
80
59 73,8 15 18,8 5 6,3 1 1,3 48 60,0 24 30,0 4 5,0 4 5,0
2
72
48 66,7 16 22,2 7 9,7 1 1,4 36 50,0 18 25,0 18 25,0 0 0,0
3
67
45 67,2 6 9,0 13 19,4 3 4,5 31 46,3 24 35,8 12 17,9 0 0,0
4
66
28 42,2 20 30,0 13 19,7 5 7,6 19 28,8 36 54,5 10 15,2 1 1,5
5
63
33 52,4 7 11,1 21 33,3 2 3,2 34 54,0 16 25,4 12 19,0 1 1,6
Cộn
g
348 213 61,2 64 18,4 59 17,0 12 3,4 168 48,3 118 33,9 56 16,1 6 1,7
TB Yếu
Khối
lớp
Sĩ số
Toán T. Việt
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá
IV . Cơ sở vật chất trang thiết bị
1.Công tác xây dựng cơ sở vật chất:

Phòng học, bảng, bàn ghế:
Hiện nay nhà trờng có 17 phòng học trong đó có 14 phòng học kiên cố và 3
phòng cấp 4 hiện đã xuống cấp không sử dụng đợc, cơ bản đã đủ điều kiện và đảm
bảo cho học sinh đợc học 2 buổi/ngày ( phải bố trí HS học cả ở phòng Đội ).
Cơ sở vật chất đợc sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, chính quyền địa ph-
ơng, nhng về cơ bản vẫn còn thiếu các phòng chức năng, khu nuôi ăn bán trú...
cha đáp ứng đợc theo các yêu cầu và tiêu chuẩn xây dựng trờng chuẩn Quốc gia
mức độ 2.
2. Trang thiết bị đồ dùng dạy học:
3
Nhà trờng chú trọng công tác giữ gìn và bảo quản những đồ dùng đã có để
đa vào sử dụng hằng ngày có hiệu quả. Phát động giáo viên cải tiến và làm thêm
nhiều đồ dùng đa vào giảng dạy có hiệu quả phục vụ cho việc dạy và học của nhà
trờng. Trong học kì I nhà trờng đã mua bổ sung thêm các đồ dùng dạy học ngoài
danh mục đợc cấp với giá trị là 2 500 000đ; Mua thêm một bộ máy vi tính để bàn,
một máy tính xách tay phục vụ cho công tác quản lý và dạy học. Hiện đang lập tờ
trình đề nghị cấp trên cấp kinh phí để mua sắm thêm máy chiếu đa năng, phục vụ
cho dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
STT
Tổng số
phòng hịên

Kiên
cố
Cấp 4
Tranh
tre
Số
phòng
làm

mới
Tổng
số bàn
ghế
Số
bảng
từ
Ghi chú
1 17 14 3 0 0 257 bộ 22 cái
V.Các hoạt động đoàn thể:
1.Công đoàn:
Công đoàn đã cùng với nhà trờng tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi
đua. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, TDTT (cầu lông, bóng chuyền..) giao lu
với các đơn vị bạn, thi đấu giải cầu lông Ngời giáo viên nhân dân do Công đoàn
ngành tổ chức.Trang phục đồng phục những ngày chào cờ đầu tuần. Tơng trợ giúp
nhau làm kinh tế giỏi. Tổ chức tốt có ý nghĩa những ngày kỉ niệm của ngành, của
giới.
2.Công tác Đoàn Thanh niên:
Đoàn Thanh niên là đội ngũ nòng cốt về chuyên môn cũng nh các hoạt
động khác trong nhà trờng. Các đồng chí đoàn viên thanh niên đều tích cực nhiệt
tình trong công tác. Trong học kỳ 1 hầu hết các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ đợc giao.
3. Hoạt động Đội - Sao:
Hoạt động Đội, Sao thờng xuyên duy trì và phát triển theo chủ đề các ngày
lễ lớn trong năm. Thông qua đó để phát động các phong trào thi đua. Có kế hoạch
cho từng tuần từng tháng, Tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú.
Nội dung đảm bảo đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua học tập của học
sinh.
4
Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc việc duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ, đi học

chuyên cần, đúng giờ, TD giữa giờ, vệ sinh hàng ngày, nói năng xng hô chuẩn
mực trong giao tiếp...
Tổ chức tốt cho các em tham gia phong trào VH-VN, TDTT, bóng đá, kéo
co, bật xa, điền kinh... Các phong trào đã đợc tổ chức phát động thi đua mạnh mẽ.
Kết quả thi đua đợc động viên khen thởng kịp thời. Trong kì thi học sinh Giỏi
TDTT do Phòng GD&ĐT tổ chức trờng đã đạt Giải Nhì môn bóng đá và 1 giải
KK môn bật xa nữ. Tổ chức tốt đêm hội Thắp sáng ớc mơ thông qua đó phát
động các phong trào thi đua trong các chi đội và các đội viên.
Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt hội thi An toàn giao thông cấp
huyện lần thứ nhất đã đạt giải Ba toàn đoàn và có 2 đội viên đợc dự thi an toàn
giao thông cấp tỉnh trong đó có 1 em đạt giải Nhì cá nhân.
Trong học kì I Đội đã tổ chức kết nạp đợc 27 em thiếu niên xuất sắc vào
Đội TNTP Hồ Chí Minh.
4. Công tác Hội chữ thập đỏ :
Công tác chữ thập đỏ của nhà trờng thờng xuyên đợc duy trì, làm tốt công
tác thăm hỏi động viên chia sẻ với những học sinh gặp tai nạn rủi ro.
Hởng ứng cuộc vận động Vì ngời nghèocủa UBMTTQ huyện, nhà trờng
đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn tr-
ờng hoàn thành vợt mức chỉ tiêu kế hoạch kêu gọi.
Các phong trào xây dựng đóng góp vì sự nghiệp giáo dục và từ thiện Chi hội
đều hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
5. Công tác tài vụ:
Đảm bảo chế độ cho cán bộ giáo viên đầy đủ kịp thời. Đảm bảo công khai
tài chính dân chủ.
Tuyên truyền vận động Phụ huynh học sinh đóng góp các khoản phục vụ
cho việc dạy và học của nhà trờng cuãng nh xây dựng cơ sở vật chất của địa ph-
ơng.
VI . công tác chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2008 - 2009
1.Công tác quản lí :
Ngay từ đầu tháng 8, BGH đã họp bàn xây dựng kế hoạch, định hớng phấn

đấu cho năm học đồng thời đánh giá những mặt u điểm - tồn tại của năm học tr-
5
ớc, rút kinh nghiệm để có kế hoạch chỉ đạo sát sao cho năm học mới. Tổ chức khai
giảng đúng thời gian quy định, tham mu với chính quyền địa phơng để ngày càng
đợc quan tâm về xây dựng cơ sở vật chất.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội vận động tuyên truyền trong nhân
dân đa trẻ tới trờng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị xã hội khác. Ban giám
hiệu luôn luôn xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tuần hàng tháng, hàng kì. Cuối
tuần, cuối tháng, cuối kì đều có đánh giá nhận xét rút kinh nghiệm và bổ sung kế
hoạch.
Các loại hồ sơ quản lí của nhà trờng đều đầy đủ cập nhật đảm bảo đúng
nguyên tắc, đúng thủ tục. Trong Học kì 1, BGH đã kiểm tra hồ sơ của giáo viên
thờng xuyên hàng tháng theo định kì, dự giờ định kì và đột xuất, chú trọng về đổi
mới phơng pháp dạy học, tổ chức cho giáo viên tiếp thu các chuyên đề về chuyên
môn nghiệp vụ và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đầy đủ và có hiệu quả.
2.Công tác giáo dục đạo đức, t tởng học tập theo tấm gơng đạo đức Hồ
CHí Minh và thực hiện cuộc vận động Hai không với 4 nội dung, cuộc vận
động xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực của Bộ trởng Bộ GD
& ĐT ở đơn vị
Thực hiện chỉ thị số 06 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ thị số 40 của Bộ trởng Bộ GD&ĐT về xây dựng trờng
học thân thiện học sinh tích cực, công văn số 27/ CT UBND Thanh Hoá ngày
4/10/2006 và công văn số 688 ngày 9/10/2006 UBND Huyện Thờng Xuân về
chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Nhà trờng đã thành lập các ban
chỉ đạo, ban vận động và xây dựng đợc các kế hoạch ngay từ đầu năm học, phổ
biến và quán triệt tới cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trờng.
Với mục tiêu phấn đấu của nhà trờng đề ra trong năm nên 100% cán bộ
giáo viên và học sinh của nhà trờng đã cam kết thực hiện đúng chủ trơng đờng lối
chính sách của Đảng và Nhà nớc, quy chế của ngành, kỉ luật của đơn vị, xây dựng
nề nếp giáo dục nhà trờng lành mạnh, đúng đắn trung thực chống tiêu cực trong

thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Sau khi tiếp thu đợc chủ trơng chỉ thị của Bộ, của tỉnh, của huyện và phòng
Giáo dục. Bản thân cá nhân mỗi cán bộ giáo viên và học sinh đã viết bản cam kết
chống tiêu cực. Việc cam kết đợc tổ chức thực hiện từ bản thân học sinh với giáo
6

Xem Thêm

×