Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.57 MB, 30 trang )

CHƯƠNG 05
CLOUD SECURITY

7/3/18

ThS.Nguyễn Duy


2

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


3

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


4

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


5


duyn@uit.edu.vn

7/3/18


6

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


7

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


8

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


9

duyn@uit.edu.vn


7/3/18


10

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


11

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


12

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


13

duyn@uit.edu.vn

7/3/1814

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


15

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


16

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


17

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


18


duyn@uit.edu.vn

7/3/18


19

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


20

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


21

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


22

duyn@uit.edu.vn


7/3/18


23

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


24

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


25

duyn@uit.edu.vn

7/3/18


×