Tải bản đầy đủ (.pdf) (19 trang)

Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (382.69 KB, 19 trang )

Chương 1
Giới thiệu tổng quan về an toàn và 
bảo mật thông tin


Nội dung
Thông tin và an toàn thông tin
 Kiến trúc OSI an toàn
 Yêu cầu của một hệ truyền thông an toàn
 Các  loại hình tấn công
 Bảo mật thông tin trên mạngThông tin và hệ thống thông tin


“Information system is the study of complementary 
networks of hardware and software that people 
and organization use to collect, filter, process, 
create, and distribute data”  Wikipedia


1.1.  An toàn và bảo mật thông 
tin


Sự phát triễn mạnh mẽ của CNTT nhu cầu an 
toàn thông tin.
q  Bảo vệ thông tin trong quá trình truyền
q  Bảo vệ thông tin cục bộ tránh sự phá hoại từ bên ngoài.
1.2. Kiến trúc OSI an toàn
Để đảm bảo hệ thống an toàn, các tổ chức cần 
đánh giá, lựa chọn giải pháp và chính sách đồng 
bộ, xây dựng các yêu cầu bảo mật.
 ITU­T : khuyến nghị X.800 như một kiến trúc bảo 
mật OSI, định nghĩa một PP đồng bộ và cung cấp 
các yêu cầu bảo mật.Kiến trúc OSI an toàn(tt)


OSI an toàn tập trung vào:
◦  tấn công bảo mật: bất kỳ hành động nào thảo hiệp bảo 

mật thông tin của tổ chức.
◦  Cơ chế bảo mật: tiến trình được thiết kế để dò tìm, 
ngăn chặn, hoặc phục hồi từ tấn công bảo mật.
◦  Dịch vụ bảo mật: tiến trình hoặc dịch vụ giao tiếp đảm 
bảo bảo mật hệ thống xử lý dữ liệu và việc truyền thông 
tin của một tổ chức mong muốn chống lại tấn công bảo 
mật. 
◦  Dịch vụ bảo mật sử dụng một hoặc nhiều cơ chế bảo 
mật.


Security AttacksSecurity Attacks


Interruption:  This is an attack on availabilityInterception: This is an attack on confidentialityModification:  This is an attack on integrityFabrication: This is an attack on authenticity

8


Security Goals
Confidentiality

Integrity

Avalaibility

910


Security Services


Confidentiality (privacy)Authentication (who created or sent the data)Integrity (has not been altered)Non­repudiation (the order is final)Access control (prevent misuse of resources)Availability (permanence, non­erasure)
◦  Denial of Service Attacks

◦  Virus that deletes files

11


Yêu cầu của một hệ truyền 
thông an toàn
Tính bảo mật (confedentialy)
 Tính chứng thực (authentication)
 Tính không từ chối (Nonrepudiation)13


Methods of Defence
Encryption
 Software Controls (access limitations in a data base, in 
operating system protect each user from other users)
 Hardware Controls (smartcard)
 Policies (frequent changes of passwords)
 Physical Controls


Henric Johnson

141.3. Vai trò của mật mã trong 
bảo mật thông tin trên mạng


Mật mã hay mã hóa dữ liệu (cryptography) là 
công cụ cơ bản thiết yếu của bảo mật thông tin, 
đáp ứng như cầu tính bảo mật, tính chứng thực, 
tính không thể từ chối của một hệ truyền tin.


Các giao thức bảo mật
Keberos
 X.509
 SSL
 PGP và S/MIME1.4. Bảo vệ sự xâm nhập từ bên 
ngoài


Access control
◦  Authentication
◦  Authorization


18Câu hỏi ôn tập
1. Nên các hình thức tấn công trong quá trình 
truyền tin trên mạng.
 2. Bảo vệ thông tin trong quá trình truyền đi trên 
mạng là gì? Các biện pháp phòng thủ tấn công 
mạng trong quá trình truyền tin.
×