Tải bản đầy đủ

Bài giảng Quản trị mạng: Cấu hình máy ảo để demo - Phan Thị Thu Hồng

Phan Thị Thu Hồng


Nội dung chính
1. Card mạng của máy ảo
2. IP của client
3. IP của server

4. Chú ý


Card mạng của máy ảo
 Cả 2 card mạng ethernet vmware đều phải để là NAT (tắt máy ảo-> edit để đặt

card mạng là NAT, giảm RAM máy ảo nếu cần)
 Trong máy thật vào CMD đánh ipconfig hãy chú ý vào VMnet8


Card mạng của máy ảo
 Cả 2 card mạng ethernet vmware đều phải để là NAT lúc này nếu trong cả 2


máy ảo kiểm tra ipconfig sẽ thấy Default Gateway là 192.168.152.2
(VMnet8 có IP là 192.168.152.1)
 Với Server vào CMD và đánh IPCONFIG. Hãy sử dụng địa chỉ IP mà

server nhận được và gán địa chỉ đó làm thành IP tĩnh của server luôn. Ngoài
ra DNS server của máy server đặt là 127.0.0.1/192.168.152.128
 Trong phần cấu hình IP của client (win 7) phải đặt DNS server chính là địa

chỉ của server ảo vì server vừa là DNS server vừa là domain controler. Phải
chỉ rõ DNS server đó thì client mới thấy domain!


Cấu hình IP của client (máy ảo win 7)


Cấu hình IP của Server (máy ảo server 2012)


Chú ý
 Với máy tính có RAM nhỏ thì phải giảm RAM của máy

ảo xuống thấp (hoặc rất thấp) mới có thể chạy được
 Các file máy ảo phải được đặt trên phân vùng đĩa NTFS
(FAT/FAT32 là ít khi chạy được)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×