Tải bản đầy đủ

Ebook Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver: Phần 1 - Nguyễn Trường Sinh (chủ biên)

M

zaasgE

N g u y ê n T r ư ờ n g S in h (C/iiỉ biên)


JUT NGUYỄN TRƯỜNG SINH (Chủ h iên )
S I LÊ MINH HOÀNG - HOÀNG ĐỨC HẢI

C á c th ủ

th u â t_

__ FLASH&
DREAMWEAVER

á
NHÀ X U Ấ T B Â N THỐNG KÊLỜI NÓI ĐẨU

LỜ I N Ó I Đ Ầ U
CuôYi sách “Các thủ th u ậ t trong Flash và D ream w eaver” giới thiệu bộ sưu
tập phong phú về các thủ th u ậ t r ấ t ấn tượng và những bí m ật chưa được
k h ám phá của F lash MX 2004 và Dreamw eaver MX 2004, giúp cho người
sử dụng có được k ết quả n h a n h nhất. Với cuôn sách này, bạn sẽ tìm hiểu
các thủ th u ậ t đẩy n h a n h tốc độ thực hiện, cách để làm được nhiều việc
n h á t trong thời gian ngắn n h ất, các gợi ý, các con đường tắt... mà chúng
có th ể làm ngạc n hiên ngay với những người đã có nhiều kinh nghiệm sử
dụng Flash và Dreamweaver. N ắm được các thủ thuật, bạn có th ể tiết
kiệm công sức và d àn h nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo.
Với sự k ết hợp m ạ n h mẽ của các công cụ tr ìn h bày trực quan, các đặc
điểm p h á t triể n ứng dụng và k h ả năn g soạn thảo m ã lệnh, Dreamw eaver
MX 2004 và F lash MX 2004 chắc chắn sẽ trở th à n h công cụ hữu ích để
tạo và quản lý các website. Trong cuốn sách này, các thủ th u ậ t được
trìn h bày theo từng nhóm chủ đề, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được chủ
đề mình cần tìm hiểu. Bạn có th ể xem cuốn sách theo một tr ìn h tự bất
kỳ vì các thủ th u ậ t tương đôi độc lập, ít có sự phụ thuộc lẫn nhau.
Nếu là người mới làm quen với Flash và D ream w eaver hoặc là người
đang tìm cách cải tiến công việc của m ình với những ph ần mềm này thì
cuốn sách thực sự là người bạn tót và cần th iế t của bạn.

M K .P U B


LỜI NGỎ

LỜI NGỎ
Cinh thưa quý Bạn đọc gần xa, Ban xuât bản MK.PUB trước h ét xin bày
ỏ lòng biết ơn và niềm vinh h ạ n h trước n h iệ t tìn h của đông đào Bạn dọc
tôi với tủ sách MK.PUB trong thời gian qua.
Qiẩu hiệu của chúng tôi là:
Lao động khoa học nghiêm túc.
C hất lượng và ngày càng ch ất lượng hơn.
T ấ t cả vì Bạn đọc.
.ất nhiều Bạn đọc đã gửi m ail cho chúng tôi đóng góp nhiều ý kiên quý
áu cho tủ sách.
an xuất bản MK.PUB xin được kín h mời quý B ạn đọc th a m gia cùng
âng cao chất lượng tủ sách của chúng ta.


rong quá trìn h đọc, xin các Bạn ghi chú lại các sai sót (dù nhỏ, lớn) của
lốn sách hoặc các n h ậ n xét của riêng Bạn. Sau đó xin gửi về địa chỉ:
-mail: mk.book@minhkhai.com.vn - mk.pub@minhkhai.com.vn
oăc gửi vế:

N h à sách M inh Khai
249 Nguyễn Thị M inh Khai, Q.I, TP.HỒ Chí M inh

ếu Bạn ghi chú trực tiếp lên cuốn sách, rồi gửi cuốn sách đó cho chúng
i thì chúng tôi sẽ xin hoàn lại cước phí bưu điện và gửi lại cho Bạn
ốn sách khác.
lúng tôi xin gửi tặ n g m ột cuốn sách của tủ sách MK.PUB tùy chọn lựa
a Bạn theo một dan h mục thích hợp sẽ được gửi tới Bạn.
(i mục đích ngày càng n ân g cao ch ất lượng của tủ sách MK.PUB, chúng
r ấ t mong n h ậ n được sự hợp tác của quý B ạn đọc gần xa.
ÍK .P U B và Bạn đọc cùng làm !"

M K .P U B


MỤC LỤC

5

[IP

M Ụ C LỰC
LỜI NÓI Đ Ầ U ............................................................................................................3
LỜI N G Ỏ .......................................................................................................................4
MỤC L Ụ C .................................................................................................................... 5
PH Ầ N I: CÁC TH Ủ TH U Ậ T TRONG F L A S H ...........................................27
C h ư ơ n g 1: TỔ CHỮC KHÔNG GIAN LÀM V IỆ C .................................. 29
Thủ th u ậ t 1-1: N ên đ ặt bảng tiến trìn h ở đ â u ............................................29
Thủ th u ậ t 1-2: Tôi cần không g ia n ................................................................. 30
Thủ th u ậ t 1-3: Tôi muốn có m ột bô' cục sắp xếp các bảng điều khiển
theo ý m ì n h ............................................................................................................ 31
Thủ th u ậ t 1-4: Loại bỏ một bảng điều kh iển ra khỏi bô’ cục sắp xếp
bảng điều k h i ể n ..................................................................................................... 33
Thủ th u ậ t 1-5: Thu gọn các p h ầ n ....................................................................34
Thủ th u ậ t 1-6: Mọi th ứ đều trôi n ổ i ............................................................... 35
Thủ th u ậ t 1-7: Đã đến lúc loại bỏ bảng điều k hiển tiến t r ì n h .............. 37
Thủ th u ậ t 1-8: B ảng điều khiển Library không chịu n ằm y ê n ............. 38
Thủ th u ậ t 1-9: Đ ặt tê n cho các lớ p ................................................................. 39
Thủ th u ậ t 1-10: Tên lớp bị ẩ n ..........................................................................40
Thủ th u ậ t 1-11: Tôi muôn sdp xếp các hồ sơ đê so s á n h .........................41
Thủ th u ậ t 1-12: Hiệu ứng thác nước...............................................................42
Thủ th u ậ t 1-13: T ăng tốc th ể hiện hồ s ơ ..................................................... 43
Thủ th u ậ t 1-14: Gắn và thỏi g ắ n .....................................................................45
Thù th u ậ t 1-15: T h iết lập tín h th â n q u en .................................................... 47
Thủ th u ậ t 1-16: Chiều cao của lớ p .................................................................. 47
Thủ th u ậ t 1-17: Đơn giản hóa bảng m à u ..................................................... 48
Thủ th u ậ t 1-18: Bàng kiểm soát P r o p e r t y ................................................... 4 9
Thủ th u ậ t 1-19: Cửa sổ m ớ i ...............................................................................50


MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 1-20: Tôi làm m ất bảng điều k h i ể n ............................................ 52
Thủ th u ậ t 1-21: Đường d ẫn đến thư mục C o n fig u ratio n .......................... 53
C hư ơng 2: s ử D Ụ N G CÔNG c ụ VÀ TH A N H CÔNG c ự ................... 55
Thủ th u ậ t 2-1: Vẽ với h ìn h ản h b itm a p ..........................................................55
Thủ th u ậ t 2-2: Các công cụ bí m ậ t ................................................................... 56
Thủ th u ậ t 2-3: Chọn lựa với công cụ Magic W a n d ..................................... 57
Thủ th u ậ t 2-4: Xóa t ấ t cả những gì có trê n S ta g e .......................................59
Thủ th u ậ t 2-5: Kiểm soát co/giãn......................................................................60
Thủ th u ậ t 2-6: Thay đổi n h a n h tỉ lệ th ể h i ệ n ..............................................61
Thủ th u ậ t 2-7: T hiết lập bảng màu tùy b i ế n ................................................ 62
Thủ th u ậ t 2-8: Văn bản kích thước n h ỏ .......................................................... 64
Thủ th u ậ t 2-9: Loại bỏ n é t v ẽ ............................................................................ 65
Thủ th u ậ t 2-10: Sao chép thuộc tín h của h ìn h d ạ n g ..................................66
Thủ th u ậ t 2-11: Điểm xoay.................................................................................. 68
Thủ th u ậ t 2-12: Bảo vệ m ậ t k h ẩ u .....................................................................69
Thủ th u ậ t 2-13: Chọn toàn bộ h ìn h d ạ n g ...................................................... 70
Thủ th u ậ t 2-14: Làm tròn g ó c ............................................................................71
Thủ th u ậ t 2-15: Bắt đầu từ g iữ a........................................................................ 72
Thủ th u ậ t 2-16: Định hướng văn b ả n ............................................................. 73
Thủ th u ậ t 2-17: Tự do hay không tự d o ..........................................................74
Thủ th u ậ t 2-18: Giữ cho n é t của công cụ Lasso t h ẳ n g ..............................75
Thủ th u ậ t 2-19: Từng cái m ộ t ............................................................................77
Thủ th u ậ t 2-20: T rắng và đ e n ............................................................................78
Thủ th u ậ t 2-21: Siêu hình d ạ n g ........................................................................78
Thủ th u ậ t 2-22: Tìm kiếm các màu chuyên đặc b i ệ t ................................. 50
Thủ th u ậ t 2-23: Bám vào n h a u ......................................................................

51

Thủ th u ậ t 2-24: Từng chiếc m ộ t ................................................................

'3

Thủ th u ậ t 2-25: Chọn nhiều đỏi tượng.........................................................

ị5


MỤC LỤC

7

M

Thủ th u ậ t 2-26: Văn bản là n h â p hoặc kéo................................................. 86
Thủ th u ậ t 2-27: Tùy biến kiểu n ét v ẽ ........................................................... 36
Thủ th u ậ t 2-28: Đường n é t m ả n h ................................................................... '7
Thủ th u ậ t 2-29: Xóa có chọn lự a ..................................................................... t
Thủ th u ậ t 2-30: Tô h ì n h .....................................................................................89
C hư ơng 3: CÁC THỦ THUẬT VỚI BẢNG T IÊN TRÌNH, STAGE
VÀ L IB R A R Y
'Ệ
91
Thủ th u ậ t 3-1: Không có gì có th ể kéo được................................................ 91
Thủ th u ậ t 3-2: Lưới bô cụ c ................................................................................ 91
Thủ th u ậ t 3-3: Đưa tên với ký tự gạch dưới lên t r ê n ................................92
Thủ th u ậ t 3-4: Thay đổi khung h ì n h ..............................................................93
Thủ th u ậ t 3-5: Di chuyển tin h t ế .....................................................................94
Thủ th u ậ t 3-6: N h ảy đến biểu tư ợ n g ..............................................................95
Thủ th u ậ t 3-7: Lượng di chuyển thay đổi theo tỉ lệ thu p h ó n g ............. 96
Thủ th u ậ t 3-8: Chọn nhiều mục trong L i b r a r y ...........................................97
Thủ th u ậ t 3-9: Các th ư mục lớp cũng có th ể lồng vào n h a u ...................98
Thủ th u ậ t 3-10: Chủ ngh ĩa biểu tư ợ n g .......................................................... 99
Thủ th u ậ t 3-11: H ãy để chúng tôi th â y m ặ t nạ của b ạ n ...................... 100
Thủ th u ậ t 3-12: Đường g ió n g ..........................................................................101
Thủ th u ậ t 3-13: Lớp không nhìn t h ấ y ......................................................... 102
Thủ th u ậ t 3-14: Đảo ngược.............................................................................. 103
Thủ th u ậ t 3-15: Mở rộng khung h ì n h .......................................................... 104
Thủ th u ậ t 3-16: Đường v i ề n ............................................................................ 104
Thủ th u ậ t 3-17: Xem trước L i b r a r y .............................................................. 106
Thủ th u ậ t 3-18: s ắ p xếp th ứ tự trong l ớ p .................................................. 107
Thủ th u ậ t 3-19: T ấ t cả các lớp... chú ý !........................................................ 108
Thủ th u ậ t 3-20: N h â n bản cho an t o à n ....................................................... 109
Thù th u ậ t 3-21: Xem trước h ìn h ản h thê hiện nhỏ h ơ n ........................1 1 1


M ]s 8_________________________________________________________ MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 3-22: Chọn các khung h ìn h tr ẽ n cùng lớ p .............................. 112
Thử th u ậ t 3-23: Cùng nền, khác c ả n h ......................................................... 113
Thủ th u ậ t 3-24: Bổ sưng các khung h ìn h vào t ấ t cả các lớ p .................115
Thủ th u ậ t 3-25: Library nói lên tắ t c ả ........................................................ 116
Thủ th u ậ t 3-26: Tôi nhớ Flash 5 .................................................................... 11"
Thử th u ậ t 3-27: Dành dụm tài n g u y ê n ........................................................ 118
Thủ th u ậ t 3-28: Điều gì xảy ra với cảnh b á o ? ........................................... 119
Thả thuật 3-29: Di chuyển qua lại n h a n h chóng trong bảng
tiến t r ì n h ................................................................................................................ 120
C hương 4: TẠO RA CÁC HIỆU ÚNG VÀ HOẠT HÌNH
TồT HƠN

123

Thủ thuật 4-1: Màu chuyển tùy b iê n ............................................................. 123
Thủ th u ậ t 4-2: H ình cầu hiện t h ự c ................................................................124
Thủ th u ậ t 4-3: Xem nhiều khung h ìn h cùng lúc........................................126
Thủ th u ậ t 4-4: Bóng đổ hiện th ự c .................................................................. 127
Thủ th u ậ t 4-5: c ẩ n th ậ n với các h ình dạng n à y .......................................129
Thủ th u ậ t 4-6: Hãy nhìn xem, chúng t h ậ t hoàn h ả o .............................. 130
Thủ th u ậ t 4-7: N h a n h lên, hãy m ang m ặ t n ạ v à o ................................... ]31
Thủ th u ậ t 4-8: H oạt h ìn h dựng s ầ n ...............................................................132
Thủ th u ậ t 4-9: Dẫn một m ặ t n ạ hoặc che m ặ t n ạ m ột đường d ẳ n

134

Thủ th u ậ t 4-10: Làm biến h ìn h văn b ả n ..................................................... 136
Thủ th u ậ t 4-11: Mờ rộng đến tôi đ a ............................................................. 137
Thủ th u ậ t 4-12: Chuyên động hiện th ự c ...................................................... 139
Thủ th u ậ t 4-13: Đơn giản hóa h ìn h d ạ n g ....................................................140
Thủ th u ậ t 4-14: Tùy biến E a s i n g ................................................................... l ỉ l
Thủ th u ậ t 4-15: T hiêt lập thuộc tín h cho từng phần của khỏi
văn b ả n ..................................................................................................................


,2.

Thủ thuật 4-16: Kiểu b itm a p .......................................................................

:i;

Thủ thuật 4-17: Thay đổi kích thước trường văn b ả n ............................. 1 4 5


MỤC LỤC

9

Thủ th u ậ t 4-18: Hiệu ứng mờ dần với biến h ì n h .....................................146
Thủ th u ậ t 4-19: L ật biểu tượng..................................................................... 148
Thủ th u ậ t 4-20: Biến hình th ậ t n h a n h ...................................................... 150
Thủ th u ậ t 4-21: Xem thông qua hình d ạ n g ............................................... 150
Thủ th u ậ t 4-22: H ãy để Flash đi theo sự dẫn d ắt của b ạ n ...................152
Thủ th u ậ t 4-23: Tạo các đường với góc nghiêng n h ấ t đ ị n h .................. 153
Thủ th u ậ t 4-24: Áp dụng nhiều biến h ìn h cùng lú c ................................154
Thủ th u ậ t 4-25: Chuyển biểu tượng th à n h h ìn h d ạ n g ........................... 155
Thủ th u ậ t 4-26: H oạt h ìn h th à n h biểu tư ợ n g ........................................... 156
Thủ th u ậ t 4-27: Thay đổi khoảng cách ký tự của từng chữ cái một... 157
Thủ th u ậ t 4-28: Ngay cả các h ìn h dạng cũng cần một gợi ý ............... 158
Thủ th u ậ t 4-29: N ằm p h ía trong các đường n é t ....................................... 160
C hư ơ n g 5: CÁC TH Ủ TH U Ậ T NHAM g i ú p c h o c ô n g v i ệ c
CỦA B Ạ N ĐƯỢC N H A N H H Ơ N
ẵ'.

163

Thủ th u ậ t 5-1: Chuyển qưa lại giữa các hồ sơ một cách
n h a n h c h ó n g ......................................................................................................... 163
Thủ th u ậ t 5-2: Các bản g điều k hiển m ạ n h ............................................... 163
Thủ th u ậ t 5-3: P hó ng to, thu n h ỏ ................................................................. 164
Thủ th u ậ t 5-4: T h iết lập phím t ắ t theo ý m ì n h ....................................... 164
Thủ th u ậ t 5-5: Một bước tiến, một bước lùi............................................... 166
Thủ th u ậ t 5-6: Bỏ chọn t ấ t c ả ........................................................................ 166
Thủ th u ậ t 5-7: Công cụ Arrow tạ m th ờ i ..................................................... 167
Thủ th u ậ t 5-8: Bàn tay d í n h ........................................................................... 167
Thủ th u ậ t 5-9: P hím t ắ t ................................................................................... 168
Thủ th u ậ t 5-10: P h ím tắ t với bảng tiến t r ì n h ......................................... 168
Thủ thuật 5-11: Thay đổi thuộc tín h của nhiều trường văn bản
cùng lú c ...................................................................................................................169
Thủ th u ậ t 5-12: Phóng, phóng, phóng......................................................... 170
Thủ thuật 5-13: Đã đến lúc duyệt qua bảng phông chữ......................... 171


nr

10

MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 5-14: C hỉnh sửa n h a n h ..................................................................172
Thủ th u ậ t 5-15: Đ ịnh vị l ớ p .............................................................................172
Thủ th u ậ t 5-16: Hai trong m ộ t........................................................................ 173
Thủ th u ậ t 5-17: N ăm điều cơ b ả n ..................................................................174
Thủ th u ậ t 5-18: N h ân b ản l ớ p ........................................................................ 175
Thủ th u ậ t 5-19: Cách sao chép n h a n h n h â 't...............................................176
Thủ th u ậ t 5-20: Chọn n h a n h dải khung h ì n h ........................................... 177
Thủ th u ậ t 5-21: Tạo n h a n h hồ sơ m ớ i ..........................................................178
Thủ th u ậ t 5-22: T hoát ra n h a n h .................................................................... 178
Thủ th u ậ t 5-23: T r a c k in g ..................................................................................179
Thủ th u ậ t 5-24: Chèn nhiều khung hình cùng l ú c ................................... 180
Thủ th u ậ t 5-25: Dán vào đúng chỗ................................................................. 181
Thủ th u ậ t 5-26: Khôi phục lại toàn bộ một cách n h a n h c h ó n g ...........182
Thủ th u ậ t 5-27: Vào ra từng cái m ộ t ............................................................ 183
Thủ th u ậ t 5-28: Làm q u e n ................................................................................ 183
Thủ th u ậ t 5-29: Đó có phải là biểu tư ợ n g ? ................................................. 184
C hương 6: CÁC THỦ THUẬT LINH T I N H .............................................. 187
Thủ th u ậ t 6-1: Có lỗi khi lưu tập tin! ........................................................... 1 8 7
Thủ th u ậ t 6-2: Các biến hình không h oạt đ ộ n g ........................................188
Thủ th u ậ t 6-3: Các hộp cảnh b á o ................................................................... 1 8 9
Thủ th u ậ t 6-4: Bát đầu từ đ â y ......................................................................... 1 9 1
Thú th u ậ t 6-5: Đ ạt đến giới h ạn của F l a s h ................................................ 192
Thủ th u ậ t 6-6: N hấp nút và một bản nhạc vang l ê n ............................. 192
Thủ th u ậ t 6-7: c ỏ gắng lần c h ó t .................................................................... 1 9 3
Thủ th u ậ t 6-8: Xem trước một đoạn phim mà không cần t h ừ ............

194

Thủ th uật 6-9: c s s trong F l a s h ? ................................................................... 1 9 5
Thủ th u ậ t 6-10: Các nút không nh ìn t h â y ...................................................1 9 5
Thù th uật 6-11: c ắ t xén âm t h a n h ................................................................1 ^ 7


MỤC LỤC

11

Thủ th u ậ t 6-12: T ạm biệt hộp bao............................................................... 198
Thủ th u ậ t 6-13: Hoán chuyển biểu tượng.................................................. 199
Thủ th u ậ t 6-14: Truyền cảm h ứ n g ............................................................... 200
Thủ th u ậ t 6-15: Kích hoạt F l a s h ..................................................................201
Thủ th u ậ t 6-16: A ctionscript.org..................................................................203
Thủ th u ậ t 6-17: Đây là bộ công cụ của b ạ n ...............................................203
Thủ th u ậ t 6-18: Đến đúng c h ỗ ...................................................................... 204
Thủ th u ậ t 6-19: Chúng tôi có m ặ t.................................................................205
Thủ th u ậ t 6-20: Khắc phục l ỗ i .......................................................................206
C hư ơ n g 7: CÁC THỦ THUẬT VE ĐƯA VÀO, XUAT r a v à
KHUÔN MẪU Ẽ..’.

209

Thủ th u ậ t 7-1: C hỉnh sửa video! Bạn nghĩ s a o ? ......................................209
Thủ th u ậ t 7-2: Xuất bản phim vào thư mục k h á c ................................... 210
Thủ th u ậ t 7-3: Đưa vào L ib ra ry .................................................................... 211
Thủ th u ậ t 7-4: Mở L ib ra ry ..............................................................................212
Thủ th u ậ t 7-5: Tôi không thể đưa vào một phim Q uicktim e............... 213
Thủ th u ậ t 7-6: Giữ cho tài nguyên luôn được cập n h ậ t .........................214
Thủ th u ậ t 7-7: Tập tin của tôi lớn q u á ....................................................... 215
Thủ th u ậ t 7-8: Đưa tậ p tin Illustrator vào F la s h .................................... 216
Thủ th u ậ t 7-9: Loạt h ìn h ả n h ........................................................................ 217
Thủ th u ậ t 7-10: Hoán vị tập t i n ....................................................................219
Thủ th u ậ t 7-11: Xem trước k ế t quả công v iệ c ...........................................220
Thủ th u ậ t 7-12: Tạo hồ sơ mới từ khuôn m ẫ u ...........................................221
Thủ th u ậ t 7-13: P ro jector.................................................................................222
Thủ th u ậ t 7-14: Bị k ẹ t với Flash MX 2004, tôi phải làm gì bây giờ? 223
Thủ th u ậ t 7-15: Tạo ra khuôn mẫu r iê n g ...................................................224
Thủ thuật 7-16: Không cho phép d á n ? ........................................................226
Thủ th u ậ t 7-17: Duy trì giá trị A l p h a .........................................................227


Thủ th u ậ t 7-18: Xuất phim dưới dạng video ...............................................228
Thủ th u ặ t 7-19: Trực tiếp từ Photoshop (W indow s).................................230
Thủ th u ậ t 7-20: Xuất các đoạn phim trong F lash th à n h từng tậ p tin
SWF riêng b i ệ t .....................................................................................................231
Thủ th u ậ t 7-21: Đúng và chính x á c ...............................................................233
Thủ th u ậ t 7-22: Ghi đè các th iết lập âm t h a n h ........................................234
Thủ th u ậ t 7-23: Chỉnh sửa b itm a p ................................................................. 236
Thủ th u ậ t 7-24: Khóa nó l ạ i ............................................................................. 237
Thủ th u ậ t 7-25: Hồ sơ thông tin xuất b ả n ...................................................238
Thủ th u ậ t 7-26: Đến với Hollywood...............................................................241
Thủ th u ậ t 7-27: c ầ n th ậ n với chuyện tôi ư u ..............................................242
Thủ th u ậ t 7-28: Chức nâng Save As gây phiền to á i ? .............................. 244
C hương 8: THỦ THUẬT CHO CÁC TH ÀNH P H A N d ư n g s a n
VÀ CÁC PH Ầ N TỬ H IỆ N C Ó ..................................................247
Thủ th u ậ t 8-1: Các th à n h ph ần làm chậm F la s h ! .................................... 247
Thủ th u ậ t 8-2: Bổ sung liên k ê t ...................................................................... 248
Thủ th u ậ t 8-3: Phông chữ cho t ấ t c ả ..............................................................249
Thủ th u ậ t 8-4: Không có chỗ cho t h à n h p h ầ n c ũ ..................................... 250
Thú th u ậ t 8-5: Các th à n h p h ần làm tă n g kích thước tậ p t i n .............. 251
Thú th u ậ t 8-6: Thay đổi tỉ lệ chính x á c ........................................................252
Thủ th u ậ t 8-7: Flash Media P la y e r ................................................................253
Thu th uật 8-8: Giữ khoảng c á c h ...................................................................... 255
Thủ th u ậ t 8-9: Bảng kiểm soát t h à n h p h ầ n so với bảng kiểm soát
thuộc t í n h ................................................................................................................256
Thủ th u ậ t 8-10: Đó là khoa học chính x á c ............................................... 257
Thủ th u ậ t 8-11: Cung cấp lệnh và F lash sẽ thực h i ệ n .......................... 258
Thủ th u ậ t 8-12: K hám phá v id e o .............................................................

2€0

Thủ thuật 8-13: Các t h ư viện dùng c h u n g .............................................

260

Thù thuật 8-14: Tim kiêm là cứu cánh cua t ỏ i .......................................... 261


MỤC LỤC

_________________ 13 M @

Thủ th u ậ t 8-15: C anh giữa đối tư ợ n g ......................................................... 262
Thủ th u ậ t 8-16: Tương tác một cách dễ d à n g .......................................... 263
Thủ th u ậ t 8-17: s ắ p xếp cơ b ả n ....................................................................264
Thủ th u ậ t 8-18: Quản lý phân c ả n h ............................................................265
Thủ th u ậ t 8-19: Dò lỗi n h a n h ........................................................................266
Thủ th u ậ t 8-20: Thể h iệ n lặp trong môi trường sáng t á c ....................267
Thủ th u ậ t 8-21: Tách nhóm hay tách r ờ i ? ................................................ 267
Thủ th u ậ t 8-22: Thay t h ế phông chữ...........................................................270
Thủ th u ậ t 8-23: Kiểm tr a từ v ự n g ............................................................... 271
Thủ th u ậ t 8-24: Tôi cần sự trợ giúp............................................................. 273
Thủ th u ậ t 8-25: Biểu tượng của th à n h p h ầ n .............................................274
Thủ th u ậ t 8-26: Chia sẻ th à n h p h ầ n ...........................................................276
Thủ th u ậ t 8-27: C hính là cái bạn c ầ n ........................................................ 277
C hư ơng 9: TH Ủ TH U Ậ T VE A C T IO N SC R IPT ......................................279
Thủ th u ậ t 9-1: Kéo và t h ả m ã l ệ n h ............................................................. 279
Thủ th u ậ t 9-2: Đưa ActionScript ra n g oài................................................. 280
Thủ th u ậ t 9-3: Tùy biến màu làm nổi b ật mã l ệ n h ................................281
Thủ th u ậ t 9-4: Đó là dòng n à o ? .................................................................... 282
Thủ th u ậ t 9-5: Gợi ý l ệ n h ............................................................................... 283
Thủ th u ậ t 9-6: Không còn nhấp nút phải chuột n ữ a ............................. 284
Thủ th u ậ t 9-7: Bỏ qua ký tự t r ắ n g ................................................................285
Thủ th u ậ t 9-8: Gọi h à m J a v a S c r ip t............................................................. 285
Thủ th u ậ t 9-9: Tạo th ư điện t ử ......................................................................286
Thủ th u ậ t 9-10: K hông muốn phim bị lặ p ..................................................286
Thủ th u ậ t 9-11: B ạn đã bị g ă m .....................................................................287
Thủ th u ậ t 9-12: Bỏ qua m ã lệnh n à y .......................................................... 288
Thủ th u ậ t 9-13: Đ ịnh d ạn g tự đ ộ n g ............................................................. 288
Thủ th u ậ t 9-14: Mở nó ra đúng ch ỗ ............................................................. 290


Thủ th u ậ t 9-15: Khóa _ ro o t..............................................................................291
Thủ th u ậ t 9-16: Tôi chưa sẵn s à n g ................................................................291
Thủ th u ậ t 9-17: Văn bản cuộn đư ợc.............................................................. 293
Thủ th u ậ t 9-18: T ắt gợi ý mã lệnh ................................................................294
Thủ th u ậ t 9-19: loadMovie không tải h ìn h án h J P E G ! ......................... 295
Thủ th u ậ t 9-20: P hản biệt chữ hoa/thư ờng................................................. 296
Thủ th u ậ t 9-21: Ghi chú khung h ì n h ............................................................ 297
Thủ th u ậ t 9-22: Không cho i n ......................................................................... 298
Thủ th u ậ t 9-23: Dò theo một h àn h đ ộ n g .....................................................298
Thủ th u ậ t 9-24: Cách tốt n h ấ t để ẩn menu người d ù n g ......................... 300
Thủ th u ậ t 9-25: Truy xuất cục b ộ ................................................................... 300
Thủ th uật 9-26: Các h à n h động của nút n h ấ n làm việc theo kiểu cũ,
diều gì xảy ra vậy?...............................................................................................301
C hương 10: CÁC THỦ THUẬT VE VIỆC DƯA PH IM FLASH LÈN
SITE CỦA B Ạ N
303
Thủ th u ậ t 10-1: Đ ánh giá k h ả nâng vận h à n h ......................................... 303
Thủ th u ậ t 10-2: Chỉ nhúng ký tự sử d ụ n g ...................................................305
Thủ th u ậ t 10-3: SWF trong suốt?................................................................... 306
Thủ th u ậ t 10-4: An toàn vveb đã th a y đổi....................................................307
Thủ th u ậ t 10-5: Thay đổi kích thước m ột cách tương ứ n g .................... 308
Thủ th u ậ t 10-6: Kích thước hồ sơ................................................................... 309
Thủ th u ậ t 10-7: Việc th ể hiện tr ê n máy Mac thường bị c h ậ m ............310
Thủ th u ậ t 10-8: Làm mờ/rõ dần độ s á n g ..................................................... 311
Thủ th u ậ t 10-9: F lash là dàn h cho web. đúng k h ô n g ? ........................... 312
Thủ th u ậ t 10-10: Tại sao tậ p tin của tôi lại quá l ớ n ? .............................312
Thủ th u ậ t 10-11: Tô’c độ khung h ì n h ............................................................ 314
Thủ th u ậ t 10-12: Sao lưu tốt hơn là hôi t i ê c ..............................................3 1 5
Thủ th u ậ t 10-13: Dự đoán kích thước tập t i n ............................................ 3 1 7


MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 10-14: T h iết lập riêng cho từng đối tư ợ n g ............................ 318
Thủ th u ậ t 10-15: H ế t tài nguyên m áy!....................................................... 320
Thủ th u ậ t 10-16: H ìn h ả n h bitm ap bị h ỏ n g ..............................................320
Thủ th u ậ t 10-17: Tùy biên khôi p h ụ c ......................................................... 321
Thủ th u ậ t 10-18: Di chuyên qua l ạ i .............................................................322
Thủ th u ậ t 10-19: F lash hóa h ìn h ả n h ........................................................ 323
Thủ th u ậ t 10-20: Giảm thiểu nỗi đau!........................................................ 325
Thủ th u ậ t 10-21: Sử dụng phông chữ p ix e l............................................... 326
Thủ th u ậ t 10-22: Thay đổi số mức khôi phục........................................... 327
Thủ th u ậ t 10-23: Dọn dẹp L i b r a r y .............................................................. 328
Thủ th u ậ t 10-24: Loại bỏ các mục không được sử d ụng.........................329
Thủ th u ậ t 10-25: Quá m ịn đôi với tô i..........................................................331
Thủ th u ậ t 10-26: Âm th a n h r ỗ n g .................................................................332
Thủ th u ậ t 10-27: Giảm các đường cong...................................................... 333
Thủ th u ậ t 10-28: Sử dụng biểu tượng đồ họa mỗi khi có t h ể .............. 334
Thủ th u ậ t 10-29: Âm t h a n h đồng b ộ ........................................................... 336
Thủ th u ậ t 10-30: Thực h iện F l a s h ................................................................337
P h ầ n II: CÁC TH Ủ TH U Ậ T TRONG D R E A M W EA V E R .................339
C hư ơng 11: THAO TÁC VỚI KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CỦA
D REA M W EA V ER ............................................. ........................ 341
Thủ th u ậ t 11-1: Quyết định về không gian làm việc..............................341
Thủ th u ậ t 11-2: Tạo siêu liên k ết n h a n h c h ó n g ......................................343
Thủ th u ậ t 11-3: T hêm nhiều phòng chữ ..................................................... 343
Thủ th u ậ t 11-4: Menu Site, quay trở lại!....................................................344
Thủ th u ậ t 11-5: Các tập tin cục bộ, bạn ở đ â u ? ......................................346
Thủ th u ậ t 11-6: Ân và hiện các bảng điều k h i ể n ................................... 347
Thủ th u ậ t 11-7: Đóng tấ t cả hồ sơ ................................................................ 3 4 9
Thủ th u ậ t 11-8: Mở lại các hồ sơ khi khởi đ ộ n g ...................................... 3 4 9


I T

16

MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 11-9: Menu ngữ c ả n h ......................................................................351
Thủ th u ậ t 11-10: T h an h công cụ c h u ẩ n ....................................................... 352
Thủ th u ậ t 11-11: Bô' trí các th a n h công cụ theo ý m uôn........................ 353
Thủ th u ậ t 11-12: F av o rites............................................................................... 354
Thủ th u ậ t 11-13: Điều chỉnh th a n h th ư ớ c ...................................................355
Thủ th u ậ t 11-14: T hiết lập lưới.......................................................................357
Thủ th u ậ t 11-15: Một và chỉ m ộ t ................................................................... 358
Thủ th u ậ t 11-16: Tài sản của tôi là tài sản của b ạ n ............................... 359
Thủ th u ậ t 11-17: P hóng t o ............................................................................... 360
Thủ th u ậ t 11-18: Đừng chờ đợi tôi, F T P !..................................................... 361
Thủ th u ậ t 11-19: Chia bảng điều khiển F i l e s ........................................... 362
Thủ th u ậ t 11-20: Định vị tập t i n ................................................................... 364
Thủ th u ậ t 11-21: Bỏ qua các hộp thoại đôi t ư ợ n g .................................... 365
Thú th u ậ t 11-22: Hồ sơ k ế t i ế p ....................................................................... 366
Thủ th u ậ t 11-23: x ế p lợp các cửa s ổ ............................................................. 367
Thủ th u ậ t 11-24: Hồ sơ theo n g à y ................................................................. 368
Thủ th u ậ t 11-25: Mở rộng chiều cao tối đ a ................................................. 370
Thủ th u ậ t 11-26: Sử dụng cùng phím t ắ t để có được b ấ t kỳ bản g điều
khiển nào bạn m uôn!.......................................................................................... 371
Thủ th u ậ t 11-27: Sao lưu tra n g web giữa các s i t e .................................... 373
Thủ th u ậ t 11-28: C hế độ Design n ằm t r ê n ................................................. 3 7 4
Thủ th u ậ t 11-29: Các thao tác site n h a n h h ơ n ......................................... 374
Thủ th u ậ t 11-30: Cục bộ nằm bên trái, máy chủ n ằ m bên p h ả i......... 377
Thủ th u ậ t 11-31: Chuyển đổi th a n h In s e rt dạng th ẻ th à n h m e n u .....378
Thụ th u ậ t 11-32: Kiểm tr a tr ìn h d u y ệt........................................................ 379
Thủ thuật. 11-33: Hộp thoại Page P r o p e r t i e s ............................................ 3S0
C hư ơ n g 1 2 : CÁC THỦ TH U Ậ T VE

c s s ....................................................381

Thủ th u ậ t 12-1: Bảng kiểu lúc th iế t k è ........................................................ 3 5 1


MỤC LỤC_______________________________________________ _________17 [M T

Thủ th u ậ t 12-2: Thủ th u ậ t © IM PORT........................................................ 382
Thủ th u ậ t 12-3: Tìm hiểu C S S -P ..................................................................383

c ss ............................................................. 385
nhiều lớp css cùng n h a u ................................385

Thủ th u ậ t 12-4: Che giấu kiểu
Thủ th u ậ t 12-5: Sử dụng

Thủ th u ậ t 12-6: N h â n bản máy t í n h ...........................................................387
Thủ th u ậ t 12-7: Tôi có thê th ây các định danh k h ô n g ? ....................... 388
Thủ th u ậ t 12-8: Gợi ý về k iể u ........................................................................389
Thủ th u ậ t 12-9: Loại bỏ các /* g h i c h ú * / ...................................................390
Thủ th u ậ t 12-10: c ẩ n th ậ n với lớp k iể u ..................................................... 391
Thủ th u ậ t 12-11: Tập tin

css

tức th ờ i....................................................... 392

Thủ th u ậ t 12-12: Làm trò n các g ó c ............................................................. 393
Thủ th u ậ t 12-13: H oạt động bình t h ư ờ n g ................................................. 394
Thủ th u ậ t 12-14: Chỉ là s n i p p e t ................................................................... 395
Thủ th u ậ t 12-15: C h ế độ Div mở r ộ n g ....................................................... 396
Thủ th u ậ t 12-16: Con t r ỏ ................................................................................ 398
Thủ th u ậ t 12-17: Áp dụng kiểu tự đ ộ n g ..................................................... 400
Thủ th u ậ t 12-18: Thu gọn đường b i ê n .........................................................401
Thủ th u ậ t 12-19: T r ậ t tự của các lớp giả (pseudoclass).........................403
Thủ th u ậ t 12-20: Lọc hay không lọc?.......................................................... 404
Thủ th u ậ t 12-21: FOUC là g ì ? ....................................................................... 405
Thủ th u ậ t 12-22: Trước khi xem, hãy xem trư ớ c .....................................406
Thủ th u ậ t 12-23: Đổi màu các ô có th ể nhấp c h u ộ t................................407
Thủ th u ậ t 12-24: Ghi chú c s s ....................................................................... 409
Thủ th u ậ t 12-25: Công cụ chọn thẻ tiện l ợ i .............................................. 410
Thủ th u ậ t 12-26: Bàng kiêu

css

cho các m e d ia ...................................... 4 1 1

Thủ thuật 12-27: Xuất c s s ............................................................................. 4 1 2
Thủ thuật 12-2S: Giấu CSS theo từng trường h ơ p .................................. 4 1 5
_ S ầ l Mujp.ftirti IWuvciV
Thủ th u ậ t 12-29: R ất
Ị í Ọ 0 ỉ j * ” * J .................................. 416


Thủ th u ậ t 12-30: T h iêt lập

css

với hộp thoại Page P r o p e r tie s ..........417

C hư ơng 13: XÂY DƯNG b ả n g T ố T h ơ n ............................................... 419
Thủ th u ậ t 13-1: Chiều cao không th à n h vấn d ề ........................................419
Thủ th u ậ t 13-2: Chọn cột n h a n h .....................................................................420
Thủ th u ậ t 13-3: Khó hơn nhưng khô ng có n g h ĩa là kh ôn g t h ể ...........420
Thủ th u ậ t 13-4: C anh theo số th ậ p p h â n ....................................................421
Thủ th u ậ t 13-5: Đổi tê n

css ............................................................................ 422

Thủ th u ậ t 13-6: Định d ạn g bản g tùy b i ế n ...................................................423
Thủ th u ậ t 13-7: Chia ô .......................................................................................425
Thủ th u ậ t 13-8: s ắ p xếp và định dạng hay là định dạng và
sắp xếp?................................................................................................................... 426
Thủ th u ậ t 13-9: Đ ịnh dạng bảng với l ớ p ..................................................... 428
Thủ th u ậ t 13-10: Tiêu đề b ả n g ........................................................................ 429
Thủ th uật 13-11: Canh giữa b ả n g .................................................................. 430
Thủ thuật 13-12: Làm cho tiêu đề bảng không tự động cuộn xuỏng
h à n g .......................................................................................................................... 431
Thủ th u ậ t 13-13: Các tiêu đề bảng có k h ả n ăn g truy x u â t ................... 432
Thủ th u ậ t 13-14: Đưa vào cấu trúc b ả n g ...................................................... 433
Thủ th u ậ t 13-15: Bỏ lồng b ả n g ....................................................................... 434
Thủ th u ậ t 13-16: Chiều rộng bảng thao yêu c ầ u .......................................435
Thủ th u ậ t 13-17: Duy trì chiều rộng c ộ t ...................................................... 435
Thủ th u ậ t 13-18: Di chuyển các ó và nội dung ô .......................................436
Thủ th uật 13-19: P h àn cách các nội dung trong bảng bằng đường kẻ... 437
Thủ th u ậ t 13-20: Cuộc thi của các n h à th iế t k ế ........................................437
Thủ th uật 13-21: Tạo cấu trúc bảng với h ìn h ả n h đ ệ m ......................... 438
Thủ th u ậ t 13-22: H ìn h ả n h đ ệ m .................................................................... 4 3 8
Thủ th u ậ t 13-23: Thêm một õ nội dung trong chê độ L avout.............. 4 3 9
Thủ th u ậ t 13-24: Tạm thời bỏ chê độ “bám d ín h " .................................... 4 4 0


MỤC LỤC_____________________________________________ __________ 19 H P

Thủ th u ậ t 13-25: Cảu trúc cột cô định và cột thav đ ổ i..........................440
Thủ th u ậ t 13-26: Tạo đường biên hộp văn bản với b ả n g .....................442
C hư ơ n g 14: CÁC KỶ TH U Ậ T TRÌNH DUYỆT THẺ GIỚI THƯC . 445
Thủ th u ậ t 14-1: T ạm biệt Resize F i x ......................................................... 445
Thủ th u ậ t 14-2: Đóng cửa sổ pop-up............................................................446
Thủ th u ậ t 14-3: Đóng cửa sổ câp c h a ......................................................... 447
Thủ th u ậ t 14-4: Kiểm tr a trìn h duyệt trước khi tra n g được tải xong 448
Thủ th u ậ t 14-5: K hông chỉ sử dụng FTP của D re a m w e a v e r............... 449
Thủ th u ậ t 14-6: T h am gia đội ngũ < a > ...................................................... 450
Thủ th u ậ t 14-7: T h iết lập lề tran g cho Netscape 4.X............................ 451
Thủ th u ậ t 14-8: Kiểm tr a trìn h duyệt không cần đến trìn h duyệt.... 451
Thủ th u ậ t 14-9: Ghi chú có điều k i ệ n ..........................................................453
Thủ th u ậ t 14-10: Bô’ trí, sắp đ ặ t ................................................................... 453
Thủ th u ậ t 14-11: Xem trước các liên kết tương đối với gô'c của website
một cách cục b ộ .................................................................................................. 455
Thủ th u ậ t 14-12: Chuyển bô' cục bảng sang bô' cục lớp..........................456
Thủ th u ậ t 14-13: Không phải là i F r a m e ....................................................457
Thủ th u ậ t 14-14: Từ bỏ làm việc theo thói quen......................................458
Thủ th u ậ t 14-15: Điều gì xảy ra nếu không có DOCTYPE?................ 459
Thú th u ậ t 14-16: T h a n h tr ạ n g th á i xinh x ắ n .......................................... 460
Thủ th u ậ t 14-17: T hay đôi kích thước tr ìn h duyệt n h a n h ...................462
Thủ th u ậ t 14-18: Loại trừ th a n h công cụ hìn h ảnh trong trình
duyệt I E ................................................................................................................. 464
Thủ th u ậ t 14-19: Xem trước nhiều hồ sơ cùng lú c .................................. 465
Thủ th u ậ t 14-20: Soạn thảo dan h sách trìn h d u y ệ t ...............................466
Thủ th u ậ t 14-21: Cuộn tran g n h an h trong I E .............................................468
Thủ th u ậ t 14-22: T hiết lập D ream w eaver làm trìn h soạn thảo
mặc đ ị n h ................................................................................................................468
Thủ th uật 14-23: Giấu tiêu đ i ể m .................................................................. 472


M® 20

MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 14-24: Thử nghiệm k ế t quả tro ng nhiều loại tr ìn h d u y ệ t..475
Thủ th u ậ t 14-25: Bổ sung các chức n ă n g phụ t r ợ ..................................... 475
Thủ th u ậ t 14-26: Chỉ là tạ m th ờ i................................................................... 476
Thủ th u ậ t 14-27: Kiểu người dùng định n g h ĩ a .......................................... 477
C hương 15: CÁC PHƯƠNG P H Á P TR ÌN H BÀY BÙ N G N ổ ........... 479
Thủ th u ậ t 15-1: Thay đổi th ứ tự xếp chồng của l ớ p ................................ 479
Thủ th u ậ t 15-2: Vẽ nhiều lớp liên tiếp n h a u ..............................................479
Thủ th u ậ t 15-3: T h iết lập các th ông số mặc định của l ớ p .................... 480
Thủ th u ậ t 15-4: Áp dụng các biện pháp ng ăn n g ừ a ................................ 481
Thủ th u ậ t 15-5: Di chuyển l ớ p ........................................................................ 482
Thủ th u ậ t 15-6: Không có đòi hỏi gì đặc b i ệ t .............................................482
Thủ th u ậ t 15-7: Đ ặt các lớp vào đúng vị t r í ............................................... 484
Thủ th u ậ t 15-8: Thay đổi kích thước l ớ p ..................................................... 485
Thủ th u ậ t 15-9: Không xâm l ấ n ......................................................................486
Thủ th u ậ t 15-10: Lồng các lớp vào n h a u ..................................................... 487
Thủ th u ậ t 15-11: Hủy bỏ một h à n h đ ộ n g ....................................................489
Thủ th u ậ t 15-12: Thay đôi nội dung của l ớ p ..............................................490
Thủ th u ậ t 15-13: Chèn thẻ D IV ...................................................................... 4 9 1
Thủ th u ậ t 15-14: Tập k h u n g ............................................................................492
Thủ th u ậ t 15-15: P h ân chia đều tương đ ô i ................................................. 493
Thủ th u ậ t 15-16: Vẽ n h a n h tập k h u n g ......................................................... 4 9 4
Thủ th u ậ t 15-17: Tại sao lại là xanh dương?.............................................. 4 9 5
Thủ th u ậ t 15-18: Tiếp xúc với tập khung phía tro n g của b ạ n ............. 496
Thủ th u ậ t 15-19: Lưu các tậ p tin tro ng tậ p k h u n g ................................... 4 9 7
Thủ th uật 15-20: Đ ặt tiêu đề cho tậ p k h u n g .............................................. 4 9 3
Thú th u ậ t 15-21: Giữ các khung ờ đúng vị t r í ........................................... 4 3 S
Thủ th u ậ t 15-22: Thoát khỏi tập k h u n g .................................................... .ẵt~‘Ị
Thủ th u ậ t 15-23: Đích đẽn nhiều k h u n g ......................................................


MỤC LỤC___________________________________________ ____________ 21 Ẹ j P

Thủ th u ậ t 15-24: Khôi phục các thay đổi khi làm việc với
tậ p k h u n g ..............................................................................................................500
Thủ th u ậ t 15-25: Tạo ra các khung có tín h truy c ậ p ............................. 501
Thủ th u ậ t 15-26: Tập khung đệ q u y ............................................................502
Thủ th u ậ t 15-27: Đường gióng trong D re a m w e a v e r.............................. 503
C h ư ơ n g 16: TẠO N H A N H TRANG, TRANG M AU, t h ư v i ệ n .....507
Thủ th u ậ t 16-1: Giữ phong c á c h ................................................................... 507
Thủ th u ậ t 16-2: Đ án h dấu vùng có th ể chỉnh s ử a ..................................507
Thủ th u ậ t 16-3: Các tra n g mẫu bí m ậ t....................................................... 508
Thủ th u ậ t 16-4: Liên k ế t trong tran g m ẫu................................................ 509
Thủ th u ậ t 16-5: Thẻ trong tra n g m ẫu......................................... 510
Thủ th u ậ t 16-6: Khóa tra n g mẫu lồng........................................................ 511
Thủ th u ậ t 16-7: Các vùng có th ể chỉnh sửa n h a n h .................................512
Thủ th u ậ t 16-8: F O L .........................................................................................513
Thủ th u ậ t 16-9: Thay đổi suy nghĩ của bạn về các vùng của
tran g m ẫ u ............................................................................................................. 514
Thủ th u ậ t 16-10: Chỉ là làm nổi b ậ t ........................................................... 517
Thủ th u ậ t 16-11: Các thuộc tín h thẻ có th ể chỉnh s ử a ..........................517
Thủ th u ậ t 16-12: Chia sẻ phần tử thư v iện ............................................... 519
T h r th u ậ t 16-13: T hiết lập kiểu giá trị cho các thuộc tính có th ể chỉnh
s ử a ............................................................................................................................519
Thủ th u ậ t 16-14: Nhược điểm của các thuộc tín h có thể chỉnh sửa... 521
Thủ th u ậ t 16-15: Màu hàng luân phiên theo cách sử dụng th am sô"
tran g m ẫ u ............................................................................................................. 521
Thủ th u ậ t 16-16: Áp dụng tra n g mẫu cho những tra n g đã có.............522
Thủ th u ậ t 16-17: P h ẩ n tử th ư viện và

css ............................................... 523

Thủ th u ậ t 16-18: Cập n h ậ t tr a n g web có sử dụng tra n g m ẫ u .............524
Thủ th u ậ t 16-19: Đ ặt tê n v ù n g ...................................................................... 526
Thủ th u ậ t 16-20: Điều gì đã xảy ra với New from T em p late?.............527


MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 16-21: Rollover................................................................................. 528
Thủ th u ậ t 16-22: C h ế độ L a y o u t.................................................................... 528
Thủ th u ậ t 16-23: Chỉnh sửa b e h a v io r...........................................................529
Thủ th u ậ t 16-24: Hồ sơ chưa được đ ặt t ê n .................................................. 529
Thủ th u ậ t 16-25: Đối tượng D a t e ................................................................... 530
Thủ th u ậ t 16-26: XHTML, làn sóng m ớ i .....................................................532
C hương 17: NHỮNG PH A N T ố T NHÂT c ủ a DREAM W EAVER .535
Thủ th u ậ t 17-1: Sao chép có hoặc không có định d ạ n g .......................... 535
Thủ th u ậ t 17-2: Tìm kiếm tài sản cùa b ạn tro n g m ột cãn phòng tối. 535
Thử th u ậ t 17-3: Liên k ết rỗng với J a v a S c r ip t........................................... 536
Thủ th u ậ t 17-4: Server-Side In clu d e............................................................. 537
Thủ th u ậ t 17-5: K hám phá không gian từ k h ó a ........................................538
Thủ th u ậ t 17-6: Tổ chức biêu mẫu với thẻ < fie ld s e t> ............................. 538
Thủ th u ậ t 17-7: Các tùy chọn kích thước cửa sổ không có hiệu lực. . . . 540
Thủ th u ậ t 17-8: Các biêu tượng của D re a m w e a v e r ..................................541
Thủ th u ậ t 17-9: Mở hộp thoại Find, Replace và p h ần chọn lựa của bạn
đã sẵn s à n g ............................................................................................................544
Thủ thuật 17-10: Diễn đàn và nhóm tin hỗ t r ợ ..............................................544
Thủ th u ậ t 17-11: N h ấ t quán trong việc đ ặ t tên các phần tử
biểu m ẫ u .................................................................................................................. 5 4 5
Thù th u ậ t 17-12: Kho lưu trữ của Google..................................................... 546
Thủ th u ậ t 17-13: N út n h ấ n với h ìn h ả n h .................................................... 5 4 7
Thủ th u ậ t 17-14: N h ã n cho các p h ần tử biểu m ẫ u ................................... 548
Thủ thuật 17-15: Sử dụng nút nhấn biểu mẫu cho nhiều mục đích khác

549

Thủ th u ậ t 17-16: T hiết lập các liên k ết tuyệt đôi d à i ............................ 550
Thủ thuật 17-17: Kiểm tr a từ vựng với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau 552
Thủ th u ậ t 17-18: Trò chơi bí m ậ t ..................................................................
Thủ th u ậ t 17-19: Đòi hỏi J a v a S c r i p t ............................................................ 5 5 4


MỤC LỤC

23 M

Thủ th u ậ t 17-20: T ạm biệt văn bản trợ g iú p ........................................... 555
Thủ th u ậ t 17-21: Các biểu mẫu tự động hoàn t ấ t ................................... 556
Thủ th u ậ t 17-22: Truyền s i t e .........................................................................557
Thủ th u ậ t 17-23: Chỉnh sửa h ìn h ản h trong D ream w eaver................ 558
Thủ th u ậ t 17-24: Tiện ích F la s h P a p e r ....................................................... 559
Thủ th u ậ t 17-25: Thực hiện các thao tác không cần định nghĩa site 560
Thủ th u ậ t 17-26: Jav aS crip t có th ể dùng l ạ i ........................................... 563
Thủ th u ậ t 17-27: Tập tru n g sự chú ý của bạn vào đ â y ..........................564
C hư ơ ng 18: CÁC TH Ủ THUẬT Á P DỤNG PH ÍA MÁY C H Ủ ........ 565
Thủ th u ậ t 18-1: An toàn hơn với các tập tin kèm th e o ........................ 565
Thủ th u ậ t 18-2: Virtual hay là F i l e ............................................................. 566
Thủ th u ậ t 18-3: Đường dẫn đến cơ sở dữ li ệ u .......................................... 567
Thủ th u ậ t 18-4: Xử lý các ô tr ô n g .................................................................569
Thủ th u ậ t 18-5: Vấn đề truy xuất với một lần nhấp c h u ộ t..................570
Thủ th u ậ t 18-6: Đ ịnh dạng dữ liệ u ...............................................................572
Thủ th u ậ t 18-7: Tìm kiếm V ie w ................................................................... 572
Thủ th u ậ t 18-8: N h â n bản R ecordset..........................................................573
Thủ th u ậ t 18-9: Không có mẩu tin n à o ! ..................................................... 575
Thủ th u ậ t 18-10: Sử dụng lại các trường m e m o .......................................576
Thủ th u ậ t 18-11: Thay đổi đ ộ n g ................................................................... 577
Thủ th u ậ t 18-12: Giải quyết vấn đề đăng nhập s a i ................................578
Thủ th u ậ t 18-13: Giải quyết lỗi đăng nhập của ColdFusion................ 581
Thủ th u ậ t 18-14: Form W iz a rd ......................................................................582
Thủ th u ậ t 18-15: Áp dụng hiệu ứng Rollover cho các hìn h ản h trong
vùng l ặ p ................................................................................................................. 586
Thủ th u ậ t 1S-16: Xử lý sự kiện với mã lệnh tùy b i ế n ........................... 588
Thủ th u ậ t 18-17: K iểm t r a biểu mẫu với phương pháp PO ST.............589


M

24

MỤC LỤC

Thủ th u ậ t 18-18: Sử dụng văn bản, liên kết, h ìn h ả n h ngay trong
nguồn dữ liệu ......................................................................................................... 591
Thủ th u ậ t 18-19: Cập n h ậ t nội dung tra n g w e b ........................................593
Thii-thuật 18-20: T h a n h di chuyển Recordset tùy b iế n .......................... 593
Thủ th u ậ t 18-21: Ngừng và khởi động máy chủ C o ld F u s io n ................595
Thủ th u ậ t 18-22: Mở rộng . N E T .....................................................................596
Thủ th u ậ t 18-23: Nhiều tập tin A pplication.cfm ...................................... 598
Thủ th u ậ t 18-24: Á nh xạ các ph ần tử biểu mẫu và các trường
dữ liệu .......................................................................................................................599
Thủ th u ậ t 18-25: Khóa hay không khóa: Đó mới là vân đ ề .................. 599
Thủ th u ậ t 18-26: Thẻ C F M A IL ....................................................................... 600
Thủ th u ậ t 18-27: Bạn có th ể làm việc không trực tuyến nếu b ạn có
bộ đ ệm !.................................................................................................................... 601
Thủ th u ậ t 18-28: Chọn m ột mục để chọn t ấ t c ả ........................................602
Thủ th u ậ t 18-29: Các biến DSN của C oldF usion.......................................603
C hư ơ n g 19: ĐAY n h a n h T ố c ĐỘ V IET m ã ........................................ 607
Thủ th u ậ t 19-1: Thao tác m ã lệnh kỳ ả o ..................................................... 607
Thủ th u ậ t 19-2: B acksp ace............................................................................... 607
Thủ th u ậ t 19-3: Định dạng m ã lệnh ép buộc..............................................608
Thủ th u ậ t 19-4: Một ký tự trong m ột đám rừ n g ........................................610
Thủ th u ậ t 19-5: Đôi màu mã lệ n h .................................................................. 613
Thủ th u ậ t 19-6: s ắ p xếp các p h ần tử biểu mẫu với b ả n g ....................... 615
Thủ th u ậ t 19-7: Sử dụng D ream w eaver với m ột ngôn ngữ đ án h dấu
bất k ỳ ....................................................................................................................... 617
Thủ th u ậ t 19-8: Sử dụng đặc điểm hoàn t ấ t thẻ và gợi ý m ã lệnh .. .619
Thủ th u ậ t 19-9: Chèn HTML trong chế độ D e s ig n ..................................620
Thủ th u ậ t 19-10: Bao quanh vùng chọn với m ột th ẻ H T M L .................623
Thủ th u ậ t 19-11: Quay trở lại với H T M L ....................................................624
Thủ th u ậ t 19-12: Tạo phím tắ t cho các s n i p p e t ........................................625


MỤC LỤC

25Thủ th u ậ t 19-13: Nhâ'p và kéo đối tư ợ n g ...................................................626
Thủ th u ậ t 19-14: Công cụ chọn th ẻ - Tag C h o o s e r................................627
Thủ th u ậ t 19-15: T h ụ t đầu dòng m ã l ệ n h ..................................................628
Thủ th u ậ t 19-16: Kiểm t r a mục này ở thư v i ệ n ....................................... C28
Thủ th u ậ t 19-17: Đừng cuộn, hãy đi trực tiếp đến số d ò n g ..................631
Thủ th u ậ t 19-18: Xóa trá i và xóa p h ả i ........................................................632
Thủ th u ậ t 19-19: H àm đó ở đ â u ? .................................................................. 633
Thủ th u ậ t 19-20: Sao chép nội dung p h ần đầu tra n g giữa hai hồ sơ. 634
Thủ th u ậ t 19-21: Chuyển đổi t h ẻ .................................................................. 635
Thủ th u ậ t 19-22: Loại bỏ thẻ đ ó n g ...............................................................635
Thủ th u ậ t 19-23: Qua lại giữa chế độ View và C o d e ..............................636
Thủ th u ậ t 19-24: Kiểm tr a tín h hợp lệ của hồ s ơ ................................... 637
Thủ th u ậ t 19-25: Ghi chú cho m ì n h .............................................................638
Thủ th u ậ t 19-26: Tự tạo các gợi ý m ã lện h cho m ì n h ........................... 641
Thủ th u ậ t 19-27: Kiểm soát định d ạ n g .......................................................645
Thủ th u ậ t 19-28: G iám s á t m ã ...................................................................... 646
Thủ th u ậ t 19-29: Khôi phục các sn ip pet từ D ream w eaver M X ...........647
C hương 20: TÍCH H Ộ P v à m ở r ộ n g D R E A M W E A V E R ............. 649
Thủ th u ậ t 20-1: c ấ u trúc hóa bảng điều khiển H istory Tạo các l ệ n h .........................................................................................................649
Thủ th u ậ t 20-2: T h ể h iệ n nhiều lớp h ơ n .................................................... 651
Thủ th u ậ t 20-3: Alias: L ệnh của D re a m w e a v e r....................................... 652
Thủ th u ậ t 20-4: Lời khuyên dành cho những ai đam mẽ đối tượng .. 653
Thủ th u ậ t 20-5: Các th ẻ trố n g tùy b i ế n ..................................................... 653
Thủ th u ậ t 20-6: Bổ sung cột tùy biến trong bảng điều khiển F i le s ... 654
Thủ th u ậ t 20-7: Mẹ của t ấ t cả các m e n u .................................................... 656
Thủ th u ậ t 20-8: Còn gì khác trê n m e n u ? ...................................................657
Thủ th u ậ t 20-9: Các thẻ nhóm th ứ b a .........................................................658


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×