Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (943.67 KB, 21 trang )

LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SOFTIMAGE 3D
PHIÊN BẢN 3.8
Trước khi cài đặt chương trình này bạn phải đảm bảo rằng máy tính của bạn đang được
chạy Win NT và phải biết chính xác tên máy tính của bạn để cài đặt phần licenses. Bạn có thể
xem tên mày tính của mình bằng cách nhấp phải chuột vào My Computer trong Window một
menu động được kích hoạt bạn nhấp chọn Properties.

Hộp thoại System Properties xuất hiện, nhấp chọn tab Network Identification. Tên máy
tính của bạn sẽ là tên trong mục Full computer name, ở đây tên máy của tôi là “pentium”, sau
khi xem tên xong nhấp chọn OK.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

186

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Cài đặt chương trình.
Mở màn hình Explore bằng cách nhấp
nút phải chuột vào Start của Window và nhấp
chọn Explore.
Màn hình Explore xuất hiện bạn nhấp


chọn ổ đóa và thư mục chứa chương trình cài
đặt.

Thư mục cài đặt có tên Avid SOFTIMAGE 3D v3.8 SP3 nhấp đúp lên thư mục này để
tìm file Setup.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

187

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Trong thư mục Avid SOFTIMAGE 3D v3.8 SP3 nhấp đúp lên thư mục NTINSTALL và
nhấp đúp lên file Setup.

Khi đó chương trình bắt
đầu cài đặt, hộp thoại Setup xuất hiện
với một vệt xanh chạy từ trái sang phải.
Sau khi hộp thoại Setup được đóng lại,
hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3
Setup xuất hiện, bạn tham khảo các
thông tin trong hộp thoại này và nhấp
chọn Next >.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA


188

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Tiếp theo nhấp chọn I Accept để chấp nhận các thông tin trong hộp thoại End-User
License Agreement for SOFTIMAGE software.

Nhấp chọn Continue
trong hộp thoại Sftimage 3D
v3.8SP3 Setup để tiếp tục quá
trình cài đặt.
Khi hộp thoại User
Information xuất hiện bạn nhập
tên và công ty nơi bạn làm việc
vào khung thoại Name và
Company hoặc lấy tên mặc đònh
của máy đang cài đặt, nhấp chọn
Next.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

189

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUYLÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Nhấp chọn Yes trong hộp thoại
Registration Confirmation để chấp nhận
tên và công ty đã nhập vào.
Hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3
Setup, chấp nhận đường dẫn C:\Softimage
trong khung thoại Destination Folder,
nhấp Next >.

Nhấp chọn Custom Install trong hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3 Setup.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

190

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3 Setup lại xuất hiện, bạn nhấp chọn Select All để
đánh dấu chọn tất cả các mục chọn trong khung thoại Components và nhấp Next >.


Nhấp Next chấp nhận tên sản phẩm trong chương trình là SOFTIMAGE Products trong
khung thoại Program Folders.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

191

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Nhấp Next > để chấp nhận tên và đường dẫn cài đặt trong hộp thoại này.

Trên màn hình máy tính chương trình bắt đầu cài đặt vào máy của bạn có dạng như sau :

Sau đó hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3 Setup lại xuất hiện, bạn nhấp chọn Skip để bỏ
qua tất cả việc đặt các số cổng.
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

192

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT


Tiếp theo bạn nhập tên máy tính của bạn vào khung thoại cuối cùng như hình sau và
nhấp Test.

Sau khi nhấp Test một hộp thoại thông báo bạn phải đợi một vài giây để máy kiểm tra
lại tên máy tính của bạn đã nhập vào, nhấp chọn OK.

Nếu tên máy tính đã được nhập đúng hộp thoại TEST Successful ! sẽ xuất hiện với
thông báo máy của bạn có thể được kết nối và SITOOLS được kiểm tra thành công, nhấp OK.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

193

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Trở lại với hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3 Setup, bạn nhấp chọn Done.

Hộp thoại Confirmation xuất hiện, nhấp chuột vào nút OK để chấp nhận với đòa chỉ và
tên máy tính là 744@pentium.

Nhấp Done trong hộp thoại Softimage 3D v3.8SP3 Setup để tiếp tục với tên và đòa chỉ
mà sau này license sẽ được kết nối vào đòa chỉ này.

Tiếp theo nhấp chọn Done để bỏ qua việc cài đặt Log.


TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

194

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Nhấp Finish để hoàn thành việc cài đặt trong hộp thoại Setup Complete.

Sao chép các file cần thiết cho chương trình.
Trở lại với màn hình Explore, bạn chép file softimage.lic trong thư mục Avid
SOFTIMAGE 3D v3.8SP3\LICENSEFILE của nguồn cài đặt, bằng cách nhấp nút chuột phải
trên file softimage.lic và nhấp chọn Copy.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

195

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT


Chép file softimage.lic vào thư mục C:\flexlm\ bằng cách : Chọn đường dẫn mở thư
mục flexlm trong ổ đóa C:\ rồi chọn lệnh Edit > Paste.

Sau đó bạn khử thuộc tính chỉ đọc cho file vừa chép này bằng cách : Nhấp phải chuột lên
file vừa chép một menu xuất hiện, bạn chọn Properties. Khi đó hộp thoại softimage.lic
Properties xuất hiện, bạn bỏ dấu chọn trong hộp kiểm Read-only và nhấp chọn OK.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

196

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Tiếp theo bạn chép hai file Imgrd và Softimage trong thư mục nguồn D:\Avid
SOFTIMAGE 3D v3.8SP3\Softimage\FLEXlm\BIN.

Bạn chép hai file này vào thư mục C:\flexlm, bằng cách mở thư mục flexlm sau đó chọn
Edit > Paste và thoát khỏi màn hình Explore.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

197

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUYLÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

CÀI ĐẶT LICENSE.
Từ
màn
hình
Window nhấp chọn Start
> Settings > Control
Panel.
Cửa sổ Control
Panel xuất hiện, bạn nhấp
đôi lên trình đơn FLEXlm
License Manager để cài
đặt license.

Nếu trình đơn này chưa được tạo trong quá trình cài đặt bạn phải chép file FLEXLM
trong thư mục D:\Avid SOFTIMAGE v3.8 SP3 vào thư mục C:\Window\System32 sau đó khởi
động lại máy tính của bạn để file này được tạo trong Control Panel.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

198

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D


CÀI ĐẶT

Hộp thoại FLEXlm License Manager được kích hoạt, bạn chọn tab Setup và nhấp
Browse để tìm file Imgrd.exe.

Hộp thoại Open xuất hiện, trong khung thoại Look in bạn chọn thư mục C:\flexlm có
chứa file Imgrd mà bạn đã chép ở phần trên.

Trong hộp thoại Open này bạn chọn Imgrd và nhấp Open.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

199

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Tiếp theo nhấp Browse của khung thoại License File để chỉ đường dẫn đến file
softimage.lic.

Hộp thoại Open lại được mở ra, chọn All Files(*.*) trong khung thoại Files of type để
hiển thò tất cả các file trong thư mục flexlm.

Nhấp chọn file softimage.lic và nhấp chọn Open.


TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

200

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Bạn chọn cả đường dẫn trong hộp văn bản Imgrd.exe (dùng chuột nhấn giữ để tô đen
đường dẫn) C:\flexlm\Imgrd.exe. Sau đó nhấp chuột phải vào vùng vừa chọn, một menu xuất
hiện bạn nhấp chọn Copy.

Nhấp phải chuột vào mục Debug Log File, một menu xuất hiện bạn nhấp chọn Paste.

Bạn đổi phần tên mở rộng C:\flexlm\Imgrd.exe thành C:\flexlm\Imgrd.log và đánh dấu
hai mục chọn Start Server at Power-up và Use NT Services

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

201

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT


Sau khi cài đặt hoàn tất, trong tab Setup bạn nhấp chọn Apply.

Ngay sau đó một thông báo xuất hiện bạn nhấp Yes để lưu giữ các thông tin này vào
FLEXlm License Manager.

Chuyển sang tab Licenses và nhấp chọn Show License file để cài đặt license.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

202

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Khi đó hộp thoại softimage – Notepad xuất hiện, bạn thay yourcomputer thành tên máy
tính của bạn.

Ở dòng DAEMON SOFTIMAGE sửa lại đường dẫn đến file softimage.exe mà bạn đã
chép vào thư mục flexlm trong C:\ .

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

203

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUYLÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Sau đó lưu lại license vừa hiện chỉnh bằng cách chọn File > Save và thoát khỏi cài đặt
license.

Chuyển sang tab Diagnostics bạn nhấp chọn Hostid’s để xem tên máy mà license đã
được kết nối.

Hộp thoại flexlm xuất hiện bạn xem các chi tiết trong hộp thoại này, HOSTNAME
=pentium cho biết license đã vào đúng tên máy tính của bạn, nhấp chọn OK.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

204

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Chuyển sang tab
Control nhấp trình đơn
Status câu thông báo
pentium : license server

UP (MASTER) xuất
hiện cho biết tên máy
“pentium“ sẵn sàng
làm máy chủ.

Nhấp chọn trình đơn Start khi đó câu thông báo Server Started xuất hiện cho biết
chương trình sẵn sàng khởi động.

Đến đây chương trình softimage có thể chưa chạy được, bạn phải khởi động lại máy tính
và vào Explore, sau đó chép hai file Softimage.exe và Imgrd.exe trong nguồn cài đặt vào
C:\flexlm đè lên hai file đã có sẵn.

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

205

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY


LÀM HOẠT HÌNH VÀ CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFTIMAGE 3D

CÀI ĐẶT

Khi đó hộp thoại
Confirm File Replace xuất
hiện bạn nhấp chọn Yes to All
xác nhận việc ghi chồng lên
và thoát khỏi màn hình
Explore.
Đến đây chương trình

có thể chạy được, từ Window
chọn Start > Programs >
SOFTIMAGE Products >
SOFT3D_3.8SP3 > SI3D
Extreme.

Sau khi khởi động chương trình màn hình SOFTIMAGE 3D có dạng như hình sau :

TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA

206

BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY×