Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập Photoshop

1. Cấu trúc đề thi:
Thời gian làm bài thi 90 phút
Cắt lọc hình ảnh (0.5 ­ 1.5 điểm) 
Lắp ghép hình ảnh (0.5 điểm) 
Sử dụng màu tô (0.5 điểm) 
Sử dụng chế độ mặt nạ (0.5 ­ 1 điểm) 
Sử dụng cọ (Brush) (0.5 ­ 0.75 điểm) 
Sử dụng text và layer styles (1 ­ 2 điểm) 
Hiệu chỉnh hình ảnh (sáng / tối / màu sắc) (1 ­ 2 điểm) 
Phục chế ảnh (0.5 ­ 1 điểm) 
Áp dụng bộ lọc (filter) (1 ­ 2 điểm) 
Áp dụng chế độ hòa trộn (Mode layer) (0.5 điểm) 
Hoàn thiện đúng kích thước, tỷ lệ (0.5 điểm) 
2. Nội dung ôn tập: 
Nội dung ôn tập bao gồm các phần sau:
Sử dụng các công cụ kết hợp các lệnh cắt lọc hình ảnh 
­ Nhóm Marquee: rectangular, Elliptical, Single Row, Single Column
­ Công cụ Move
­ Nhóm Lasso: Lasso, Polygonal, Magnetic
­ Công cụ Magic Wand
Sử dụng nhóm lệnh trong thực đơn Select  

­ Lệnh All
­ Lệnh Deselect
­ Lệnh Reselect
­ Lệnh Inverse
­ Lệnh Color Range
­ Lệnh Feather
­ Lệnh Modify
­ Lệnh Grow
­ Lênh Similar
­ Lệnh Transform Selection
­ Load Selection
­ Save Selection
Thao tác với Layer 


­ New Layer: tạo lớp mới
­ Duplicate Layer: tạo bản sao lớp
­ Delete Layer: xóa lớp
­ Giấu hiển thị lớp
­ Chọn lớp
­ Đổi tên lớp
­ Di chuyển lớp
­ Link: liên kết các lớp
­ Gộp các lớp (Merge)
­ Mode 
­ Các tuỳ chọn trong menu con
Sử dụng màu tô
­  Khái niệm về màu RGB, CMYK, HSB
­  Thay đổi màu RGB, CMYK, Grayscale, HSB
­ Cách tô màu Foreground, Background
­ Cách lựa chọm màu Foreground và Background
­ Công cụ Linear Gradient
­ Công cụ Radial Gradient
­ Công cụ Angle Gradient
­ Công cụ Reflected Gradient
­ Công cụ Diamond Gradient
Mặt nạ: sử dụng cọ Brush hoặc công cụ Gradient
­ Khái niệm mặt nạ (Layer Mask)
­ Tạo Layer Mask bằng cọ Brush hoặc công cụ Gradient
­ Khái niệm và ứng dụng Quick Mask


­ Sử dụng chế độ Quick Mask
Brush: Các công cụ tô vẽ và gôm xóa
­ Khái niệm và ứng dụng Brush
­  Thư viện nhóm cọ Brushes
­ Thay đổi và tạo mới nét cọ brushes
­ Các lệnh trong pop­up menu của hộp Brushes
Text và Layer Style 
­ Khái niệm và ứng dụng text trong chương trình 
­ Công cụ Horizontal Type Tool
­ Công cụ Vertical Type Tool
­ Công cụ Horizontal Type Mask Tool
­ Vertical Type Mask Tool


­ Các kỹ thuật về chữ trong Create Warped Text
­ Lệnh Drop Shadow
­ Lệnh Inner Shadow
­ Lệnh Outer Glow
­ Lệnh Inner Glow
­ Lệnh Bevel and Emboss
­ Lệnh Contour
­ Lệnh Texture
­ Lệnh Satin
­ Lệnh Color Overlay
­ Gradient Overlay
­ Pattern Overlay
­ Stroke
Phục chế và hiệu chỉnh hình ảnh 
­ Lệnh Level    
­ Biểu đồ Histogram – Biểu đồ tông màu
­ Lệnh Auto Levels
­ Lệnh Curves 
­ Lệnh Brightness/ Contrast 
­ Lệnh Color Balance
­ Lệnh Hue/ Saturation
­ Lệnh Desaturate
­ Lệnh Replace Color
­ Lệnh Selective Color
­ Lệnh Channel Mixer
­ Lệnh Invert 
­ Lệnh Equalize
­ Lệnh Threshold
­ Lệnh Posterize
­ Lệnh Variations
­ Công cụ Clone Stamp 
­ Công cụ Pattern Stamp 
­ Công cụ Patch 
­ Công cụ Healing Brush
­ Công cụ Eraser 
­ Công cụ History 
­ Công cụ Blur 
­ Công cụ Sharpen 
­ Công cụ Smudge 
­ Công cụ Dodge 
­ Công cụ Burn
­ Công cụ Sponge 


Các hiệu ứng Filter thông dụng
­ Khái niệm Filter
­ Các nhóm hiệu ứng thông dụng và hòa trộn Layer 
3. Đề thi mẫu:
­ Sử  dụng các kỹ  thuật đã học trong chương trình Photoshop, từ  dữ liệu cho sẵn thực 
hiện Poster quảng cáo nước hoa HUGO. Kích thước như mẫu.

­ Thang điểm chấm thi bao gồm các phần như sau:
Thực hiện đúng kích thước và độ phân giải (0.5 điểm) 
Tạo nền (áp dụng bộ lọc) (1.5 điểm) 
Lọc hình cô gái (0.75 điểm) 
Hiệu ứng hòa trộn (của cô gái) (0.5 điểm)
Trang điểm cô gái (má, mắt) (0.5 điểm) 
Màu môi áp dụng mặt nạ (0.5 điểm) 
Tia sáng trên môi và sản phẩm (0.5 điểm) 
Vẽ thêm chiếc bông tai (0.5 điểm) 
Lọc hình sản phẩm (0.5 điểm) 
Đổi màu sản phẩm (0.5 điểm) 
Bóng đổ cho sản phẩm áp dụng mặt nạ (0.5 điểm) 
Text “HUGO” lớn áp dụng bộ lọc (1.5 điểm) 
Text “Bí quyết…” tạo bóng đổ (0.5 điểm) 
Dòng chữ “HUGO HUGO…” theo đường dẫn (0.75 điểm) 
Các biểu tượng trang trí bên phải (0.5 điểm) 
­ Khi thực hiện đề thi, chú ý các yếu tố sau
Bài nộp giữ nguyên layer và lưu bài với phần mở rộng là .PSD 


Không sử dụng các dữ liệu trên file kết quả (chỉ sử dụng các dữ liệu cho sẵn 
trong thư mục dữ liệu để làm bài) 
Nên cân chỉnh thời gian làm bài để đạt kết quả cao nhất Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×