Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Bài giảng AutoCAD nâng cao - Chương 3: Làm việc với dữ liệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (625.38 KB, 7 trang )

AutoCAD Nâng cao

AutoCAD NÂNG CAO

Chương 2 : Dữ Liệu Ngoài
I.  Làm việc với Raster Image
1. Chèn ảnh (inserting images) 

Chọn insert Raster image  chọn file và đường dẫn 
tới ảnh cần chèn
2. Quản lý hình ảnh (Managing images)

Chọn Insert Image Manager để mở hộp thoại Image 
Manager

 Attach 
Detach 
Reload 
Unload 
Details 
 Raster Image

AutoCAD NÂNG CAO

3. Cắt xén ảnh (Clipping images)
– Mục đích
– Phương pháp : Modify Clip Image 
4. Điều khiển sự hiển thị (Controlling image display) 
4.1. Điều khiển hiển thị
• Chọn ModifyObjectImage (hoặc lệnh 
IMAGEADJUST)
4.2. Chất lượng ảnh (Image quality)
• Chọn ModifyObjectImageQuality (hoặc lệnh 
IMAGEQUALITY) 
4.3. Image transparency 
3. Modify Object Image Transparency. 
4.4. Bật tắt đườ
 
  ng bao của ảnh (Image frame)


AutoCAD NÂNG CAO

Pasting, Linking, và Embedding Objects
II. Pasting, Linking, and Embedding Objects
1. Khái niệm cơ bản
• Embed 
• Paste 
• Link 
1. Embedding objects into AutoCAD

• Cách 1
• Cách 2
• Cách 3

OLE objects có một số nhược điểm sau :
II. Linking data
• Cách làm :
• Lưu ý : 
 
 

Pasting data into AutoCAD


External References

AutoCAD NÂNG CAO

II.

 

Tham khảo ngoài
1.
Giới thiệu chung
2.
Chè n môt xref va
̣
̀ o ban 
̉

vẽ 

Lênh Xattach
̣
 

 


External References

AutoCAD NÂNG CAO

II.

 

Tham khảo ngoài
1.
Chè n môt xref va
̣
̀ o ban 
̉
vẽ 

Lênh Xref
̣
 

 External References
3.

AutoCAD NÂNG CAO

3.

 

Mở môt xref t
̣
ừ  ban ve
̉
̃ 
chí nh 

Lệnh Xopen
Hiêu chinh xref t
̣
̉
ừ  ban ve
̉
̃ 
chí nh 
4.1. Lệnh Refedit (Reference 
Edit) 
4.2. Thêm, bo b
̉ ớ t cá c đố i 

tượng khoi working set
̉
 (Lênh 
̣
refset) 
4.3. Lênh refclose
̣
 
4.4. Một số biến hệ thống 
liên quan đến xref.
3.
Biế n RefEditName 
4.
Biế n BindType 
5.
Biế n Xfadectl
   


External References

AutoCAD NÂNG CAO

5.

 

 

Điều khiển sự hiển thị của một xref 

5.1. Xref và  cá c thà nh phầ n hiên phu thuôc
̉
̣
̣  
5.2. Xref và  lớ p 
Biến Visretain 
5.3. Lênh Xbin
̣
 
5.4. Tham chiêu vo
̉
̀ ng 
5.5. Xé n cá c xref.
Lệnh Xclip 
Biến Xclipframe 
5.6. Tăng tố c đô hiên thi cua ca
̣
̉
̣ ̉
́ c xref lớ n
Các tính năng :
­ Demand loading 
­ chỉ mục không gian (spatial index )
Chỉ mục lớp (layer index) 
Tính năng có hiệu lực khi :

 
×