Tải bản đầy đủ

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 4

THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD

Bài 4: Thiết lập Text Style – Khám
phá khối lệnh trong Modify

MUL317 – Autocad 2D
Bài 4


MUL – Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad

Nội dung bài học
 Thiết lập Text style
 Hiệu chỉnh nội dung Text style

 Khám phá Khối lệnh : Move, Rotate, Scale, Stretch,
Lengthen

2THIẾT LẬP TEXT STYLE
• Cách 1: Gõ lệnh ST vào commant bar để gọi bảng quản lý text

1


THIẾT LẬP TEXT STYLE
•– Cách 2 : Vào Format chọn Text Style

•– Cách 3 :
Click vào
biểu tượng
Text Style
trên thanh
công cụ

1
2


THIẾT LẬP TEXT STYLE
Cửa sổ quả lý Text Style hiện lên.

1


BẢNG QUẢN LÝ TEXT STYLE
Chức năng một số thẻ trong bảng quản lý Text Style
Style: Hiển thị các kiểu Text mà ta đã tạo và sẽ thiết lập tại đây
List: Đặt chế độ hiển thị cho các kiểu Text (Chọn All Style tức là hiển thị tất
cả các kiểu text, còn khi chọn Style in use thì chương trình sẽ chỉ hiển thị
kiểu đang sử dụng)
Set Current: Gọi kiểu Text được chọn ra làm kiểu hiện hành và sử dụng .
New: Tạo một kiểu Text mới
Font: Các thiết lập về font chữ
•Font name: Chọn kiểu Font trong danh sách list
•Font style: Kiểu font (Nghiêng, nghiêng đậm, thường, đậm)
•Use big font: Sử dụng kiểu font chữ to
Size: Thiết lập kích cỡ của chữ
Effects: Tạo hiệu ứng cho chữ”


•Upside down: Quay lộn ngược chữ theo phương đứng
•Backwards: Đảo chiều theo phương ngang
•Vertical: Tạo hàng chữ thẳng đứng
•Width factor: Cho hệ số chiều rộng chữ
•Obique Angle: Cho góc nghiêng của chữ
Thiết lập Text theo TCVN


CÁCH MỞ FILE BẢN VẼ

Click vào New.. Để tạo kiểu mới

Cửa sổ New Text Style hiện lên.

1


CỬA SỔ NEW STYLE

Đặt tên Text là TCVN ở ô Style name rồi click OK

2
1

3


THIẾT LẬP TEXT STYLE

Lưu ý: Để gõ được Tiếng Việt trong phần mềm bạn phải cài đặt Unikey

1
2
3

Tại ô Font name ta chọn font “Time New
Roman”
Click vào “Annotative” ở mục size
Đặt chế độ With Factor bằng “0.75”


SỬ DỤNG TEXT TRONG BẢN VẼ
• Sử dụng lệnh Text để đặt tên cho bản vẽ

1


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEXT TRONG BẢN VẼ

* Click vào biểu tượng hoặc gõ lệnh tắt T (Text) để
đánh ghi chú cho bản vẽ.

2

1
3


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEXT TRONG BẢN VẼ

1

2
4

3

* Khi nhập nội dung ta phải lựa chọn phông chữ để không bị lỗi
phông chữ .


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEXT TRONG BẢN VẼ

2

1

3

4

* Khi đánh nội
dung ta phải lựa
chọn phông chữ
để không bị lỗi
phông chữ .


HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA NỘI DUNG TEXT TRONG BẢN VẼ

1
2

* Để chỉnh sửa nội dung cho bản vẽ sử dụng lệnh ED
(DDEDIT)


HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA NỘI DUNG TEXT TRONG BẢN VẼ

* Chỉnh sửa nội
dung “ MẶT
ĐỨNG CỬA
(NGOÀI)” thành “
MẶT ĐỨNG CỬA
WC”

1
2

3
4


NHÓM LỆNH MOVE. ROTATE,SCALE, STRETCH,LENGTHEN TRONG MODIFY

1

2

Khối lệnh : Move, Rotate, Scale, Stretch, Lengthen
M (Move)
– di chuyển đối tượng
Ro ( Rotate)
– Xoay đối tượng
Sc (Scale)
– Thu, phóng đốitượng
S(Stretch)
– kéo giãn đối tượng
Len (Lengthen) – kéo dài, thu ngắn đối tượng với
chiều dài cho trước


LỆNH ROTATE
Sử dụng nhóml ệnh để tùy chỉnh một bộ bàn ghế.
•Lệnh tắt Ro (Rotate) để xoay vật thể:
•Nhập lệnh tắt Ro
•Quét chọn đối
tượng

1

2


LỆNH ROTATE

Lệnh Rotate (Ro) để xoay vật thể

• Chọn điểm cơ sở

2
1

•Dùng chuột để quay vật thể


LỆNH COPY

• Lệnh Copy (Cp) sao chép đối tượng
• Nhập lệnh tắt Cp (Copy)

• Chọn điểm cơ sở

• Chọn đối tượng

1

2

4


LỆNH SCALE
• Lệnh Scale (Sc) thu phóng đối tượng
• Chọn đối tượng, nhậpl ênh tắt Sc

• Chọn điểm cơ sở

1

2

4

3


LỆNH SCALE

• Lớn hơn 1 sẽ cho ta kết quả lớn hơn vật thể gốc và nhỏ hơn 1 cho ta
kết quả nhỏ hơn kết quả gốc. Bên dưới là kết quả của việc thu phóng
đối tượng với tỉ lể 1.5 và 0.75

1

2

3


HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LỆNH MOVE

• Lệnh Move (M) di chuyển đối tượng.
• Chọn đối tượng, nhập lệnh tắt M

1

2
3

• Chọn điểm cơ sở, kéo thả chuột
để di chuyểnvật đến vị trí mong
muốn


HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LỆNH STRETCH

• Lệnh Stretch (S) Kéo giãn đối tượng

•Chọn điểm

3

1

• Quét điểm muốn kéo giãn

2

•Kéo đối tượng với kích thước mình mong muốn

4


HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LỆNH STRETCH

1

•Lưu ý: nếu chỉ nhấp chọn vào đối
tượng, thì lệnh Stretch sẽ chỉ hoạt
động như lệnh di chuyển

2


HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LỆNH LENGTHEN
• Lệnh Len (Lengthen): kéo dài, thu ngắn đối tượng đã cho trước

• Nhập lệnh tắt Len

1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×