Tải bản đầy đủ

Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 7

Camera

MUL313 – Thiết kế phối cảnh 3D
Bài 7: Camera


1. Yêu cầu bài học
 Sinh viên đặt được camera theo góc nhìn mong muốn
 Phân biệt được hai loại camera
 Nắm vững các thông số của Camera.


2. Về Camera trong 3ds Max
Camera: Thể hiện một khung cảnh ở một điểm nhìn nhất định,
camera có thể tạo lập ảnh tĩnh, ảnh động, hoặc video.
Về lý thuyết, Camera 3ds Max làm việc như là máy ảnh, máy quay
ngoài thực tế.

Một ví dụ về camera trong khung cảnh 3ds Max2. Về Camera trong 3ds Max
Bảng khởi tạo chọn mục (Cameras)
Menu phổ thông: Danh mục Create - mục Cameras – Chọn kiểu camera
Menu nâng cao: Objects menu Cameras

Có 3 cách tạo Camera


2. Về Camera trong 3ds Max
Có 2 kiểu Camera:

-Target Camera
-Free Camera

Có thể tạo nhiều camera trong một khung cảnh.


2. Về Camera trong 3ds Max
Target camera
Gồm 2 đối tượng: Camera và Đích – Target
Đích đến thường nằm ở chính giữa khung nhìn qua
camera, thay đổi vị trí Camera hoặc Target để điều chỉnh
khung nhìn.
Sử dụng các công cụ Rotate
, Move
để thao tác.


2. Về Camera trong 3ds Max
Free camera: chỉ có camera không bao gồm đích, camera này thường
dùng khi áp hiệu ứng chuyển động (hoạt hình).
Có thể chỉnh camera bằng các công cụ Rotate, Move, như là một đối
tượng bình thường.


3. Tạo Camera
Khung cảnh mẫu được load tại địa chỉ \Slide GV\Slide 1\Source Slide
1\Slide 1 – Living Room.Max
Đây là khung cảnh một phòng khách, đã được thực hiện trọng bài số 1 Vật liệu và ánh sáng được đặt sẵn một cách cơ bản.3. Tạo Camera
Có 2 cách tạo Camera

-Tạo trực tiếp
-Tạo từ góc nhìn perspective


3. Tạo Camera
Tạo camera cách 1:
 Tới bảng khởi tạo
chọn Camera
chọn Target để chọn
kiểu camera đích.
 Trong cửa sổ nhìn, Kéo chuột để tạo camera với đích
(tips: về mặt Top để chọn vị trí camera)
 Đổi tên camera: Goc 1


3. Tạo Camera
Tạo camera cách 1:
 Về mặt Font, left, right để kiểm tra xem vị trí camera đã được chưa?
 Dùng công cụ Select and Move để di chuyển, thay đổi vị trí Camera và
Target về vị trí thích hợp.
 Tips: Dùng bảng nhập liệu để đưa Camera về vị trí chính xác.


3. Tạo Camera
Tạo camera cách 1:
 Ấn phím C để nhìn qua góc nhìn của Camera

[Goc 1] – Tên camera


3. Tạo Camera
Tạo camera cách 2:
 Về chế độ phìn phối cảnh – Perspective. Lệnh tắt ấn phím P.
 Chỉnh đối góc nhìn, hướng nhìn trong cửa sổ nhìn.
 Chỉnh độ tụ của góc nhìn bằng công cụ Field-Of-View, hoặc Zoom
Region
 Ấn tổ hợp lệnh Ctrl + C để tạo Camera tại góc nhìn.
 Đổi tên camera: Goc 2


4. Hiệu chỉnh camera
Safe Frame – Khung an toàn: quy định phần nào của khung cảnh sẽ
được hiển thị khi kết xuất hình ảnh, hoặc Video.
Lệnh tắt: Shilf + F
Khung vàng cam
Khung xanh ngọc
Khung tím
Khung vàng nhạt


4. Hiệu chỉnh camera
Hiệu chỉnh Camera Correction
Amount: Đặt giá trị cho hiệu chỉnh phối cảnh hai điểm tụ. Mặc định
=0.0.
Directions: thông số làm chệch.Mặc định = 90, <90 làm chệch sang
phải, >90 làm chệch sang trái.
Chọn camera. > chuột phải > Apply Camera Correction Modifier
Chọn camera. > Modifiers Menu > Cameras > Camera Correction

Không có Camera
correction

Có Camera
correction


4. Hiệu chỉnh camera
Camera trong 3ds max mô phỏng dựa trên
nguyên tắc camera thực tế.
 A: Focal length : Tiêu cự
 B: Field of view (FOV): Trường thị giác.
Có thể thay đổi FOV nhanh chóng bằng
cách chọn các giá trị của Stock Lenses


4. Hiệu chỉnh camera
Ấn H để lựa chọn đối tượng, chọn Camera Goc 1
Ấn C để chuyển cửa sổ nhìn về cửa sổ nhìn của camera Goc 1
Thay đổi các thông số, FOV để thấy sự thay đổi.


4. Hiệu chỉnh camera
Clipping camera – Camera cắt
Ấn H để lựa chọn đối tượng, chọn Camera Goc 2
Ấn C để chuyển cửa sổ nhìn về cửa sổ nhìn của camera Goc 2
Bật, tắt ô kiểm Clip Manually để bật tắt hiệu lực của chế độ
Camera cắt, thay đổi thông số
Near Clip: Lát cắt gần
Far Clip: Lát cắt xa


4. Hiệu chỉnh camera
Thay đổi kích


5. Tổng kết

Free Camera
Target Camera
Camera Viewports
Safe Frame
Focal length
Field of view
Camera Correction
Clipping planes


6. Làm thêm – Additional exercise
 Mở file khung cảnh tại địa chỉ \Labs\Lab 7\Lab 7.max
 Đặt 03 camera có tên theo thứ tự: Goc 1, Goc 2, Goc 3
 Chụp ảnh màn hình 3 góc nhìn camera, đặt tên file thứ tự
Lab_7_Goc_1.jpg, Lab_7_Goc_2.jpg, Lab_7_Goc_3.jpg
 Gửi file Max.

Goc 1

Goc 2

Goc 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×