Tải bản đầy đủ

Bài giảng Bài 1: Các khái niệm cơ bản & cài đặt chương trình

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & 
CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
GV: Trần Quang Tùng


WEB PAGE
• Là một trang trong một website
• Vậy: 1 website có nhiều web page
Web
page

Web
page

Web
page


WEB PAGE
• Các dạng file của một trang web
– *.HTML, *.HTM (Hyper Text Markup Language)

• Thuần túy là mã HTML và Javascript (nếu có)

– *.ASP (Acctive Server Page)
• Gồm  mã  HTML  và  ngôn  ngữ  lập  trình  bằng  mã  VBScript 
hoặc  JavaScript  (C)  để  lập  trình  điều  khiển  hay  sinh  mã 
HTML từ các câu lệnh, vòng lặp, đọc thông tin từ CSDL..

– *.PHP (Hypertext Preprocessor)
• Gồm mã HTML và ngôn ngữ lập trình bằng mã JavaScript 
(C) để lập trình điều khiển hay sinh mã HTML từ câu lệnh, 
vòng lặp, đọc thông tin từ CSDL..


WEB PAGE
• Các dạng file của một trang web
– *.ASPX (ASP.NET)
• Lập trình website bằng công nghệ .NET (sử dụng VB.NET)
• Có thể lập trình theo mã VBScript hoặc JavaScript (#)

– Ghi chú: Các trang chủ mặc định thường là: Index.* 
hoặc Default.*


WEBSITE
• Là toàn bộ một web hoàn chỉnh, có thể gọi là 
website hoặc web project gồm nhiều web page.

www.estih.edu.vn


WEBSITE – WEB PAGE
WEBSIT
E

WEB PAGE
Trang chủ

WEB PAGE
Liên hệ


WEB PAGE
Giới thiệu
WEB PAGE
Tin tức

WEB PAGE
Quảng cáo

WEB PAGE
Sản phẩm

WEB PAGE
Hình ảnh

WEB PAGE
Menu
WEB PAGE
Sự kiện

WEB PAGE
Videos


HTML?
• Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh 
dấu siêu văn bản)
• 1989 Nhà khoa học Mỹ: Tim Berners Lee phát 
minh ra
• Nhằm định dạng thông tin trên dịch vụ World 
Wide Web (WWW) hay còn gọi là dịch vụ web
• Sử dụng các thẻ (Tag) để định dạng


THẺ HTML (TAG)


MàNGUỒN CỦA MỘT WEB 
PAGE

Trang web
Mã nguồn

Chọn menu: View -> Source


CẤU TRÚC CỦA MỘT TRANG WEB


CÀI ĐẶT DREMVEAER
• Thực hiện theo từng bước hứng dẫn của giáo 
viên
• Tải về từ: http://125.235.10.164/setup.zip


TẠO SITE TRÊN DREAMWEAVER
• Chon Manage Sites ­> New ­> Site 


TẠO SITE TRÊN DREAMWEAVER
1

Test Test
2
3

Đặt tên cho website
Chọn nơi lưu
website
Thư mục chưa ảnh

Images

4

Ghi chú:
- Nơi lưu website
nên đặt ở ổ đĩa D
- Thư mục Images
nằm trong thư mục
Website
- Nếu chưa có thì
chọn biểu tượng
Browse để tạo mới.


TẠO SITE TRÊN DREAMWEAVER

- Chọn File -> New ... (Ctrl + N) Để tạo mới một trang
(Web Page)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×