Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

Chapter 0: Giới thiệu môn học
Hệ điều hành

Duy Phan

01/2015


Giới thiệu môn học
Giảng viên phụ trách:

ThS. Phan Đình Duy
Email:

duypd@uit.edu.vn

Website môn học:
IT007.H24
 https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=28

06


IT007.H22.CLC
 https://courses.uit.edu.vn/course/view.php?id=28

02

Phan Duy

2

Giới thiệu môn học


Giới thiệu môn học
Thời gian:

Lý thuyết: 45 tiết /15 tuần
Thực hành: 30 tiết / 6 tuần

Thang điểm:
Thi giữa kỳ: 15%
Chuyên cần, bài tập, đồ án: 15%
Thực hành: 20%
Thi cuối kỳ: 50%

Phan Duy

3

Giới thiệu môn học


Hình thức thi
Thi giữa kỳ:

Trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%)
Đề đóng
Thời gian làm bài: 60 phút

Nội dung thi: chương 1 - 4


Thi cuối kỳ:
Trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%)
Đề đóng
Thời gian làm bài: 75 phút
Nội dung thi: chương 1 - 4 (15%)
chương 5 - 8 (85%)
Phan Duy

4

Giới thiệu môn học


TEST
1. Theo bạn hệ điều hành là gì? Kể tên 10 hệ điều

hành mà các bạn biết?
2. Theo bạn hệ điều hành dùng để làm gì? Có

những loại hệ điều hành nào?
3. Bạn thích học gì về hệ điều hành? Và thích học

theo cách như thế nào?

Phan Duy

5

Giới thiệu môn học


Chuẩn đầu ra môn học
Hiểu và phát biểu lại được các khái niệm cơ bản
về HĐH, và các thành phần của HĐH
Hiểu và phát biểu lại được nhiệm vụ, chức năng
của các thành phần trong HĐH, các giải thuật, kỹ
thuật cơ bản mà các thành phần đó sử dụng để
hoàn thành nhiệm vụ của mình
Có khả năng hiểu và vận dụng các giải thuật, kỹ
thuật cơ bản để giải quyết các bài toán cụ thể
Có khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình
C/C++ để mô hình, hiện thực các kỹ thuật, giải
thuật đã học đồng thời thực thi, vận dụng các kỹ
thuật đó vào việc giải quyết các bài toán cụ thể
Phan Duy

6

Giới thiệu môn học


Nội dung
Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành
Chương 3: Quản lý tiến trình
Chương 4: Định thời CPU

Chương 5: Đồng bộ hoá tiến trình
Chương 6: Tắc nghẽn
Chương 7: Quản lý bộ nhớ
Chương 8: Bộ nhớ ảo
Đọc thêm:
Chương 9: Hệ thống quản lý tập tin
Chương 10: Hệ thống quản lý nhập xuất
Phan Duy

Chương 11: Bảo vệ 7và an toàn hệ thống

Giới thiệu môn học


Tài liệu tham khảo

1. Silberschatz, Galvin, Gagne.
Operating System Concepts.
9 th edition, John Wiley &
Sons, 2013
Phan Duy

8

2. Trần Hạnh Nhi, Lê Khắc Nhiên Ân.
Giáo trình hệ điều hành. Trung tâm
phát triển công nghệ thông tinĐHQG.HCM, 2005
Giới thiệu môn học


Tài liệu tham khảo
3. Nguyễn Phú Trường. Giáo trình hệ điều hành.

ĐH Cần Thơ, 2005.
4. Mark E. Russinovich and David A. Solomon,
Microsoft Windows Internals, 4th Edition,

Microsoft Press, 2004
5. Link web:
http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/OS9/
http://courses.cs.vt.edu/csonline/OS/Lessons/
http://www.cse.hcmut.edu.vn/~hungnq/courses/os/

Phan Duy

9

Giới thiệu môn học


Quy định môn học
Sinh viên cần in slide bài giảng và đọc ở nhà
trước khi lên lớp.
Đi học đúng giờ
Chủ động mạnh dạn trả lời câu hỏi từ giảng viên
và xung phong lên bảng sửa bài tập, đặt câu hỏi
khi có thắc mắc.
Về nhà ôn lại bài ngay, nếu còn chưa hiểu nội
dung kiến thức nào có thể gửi email để hỏi hoặc
hỏi vào buổi học tiếp theo

Phan Duy

10

Giới thiệu môn học


Kết thúc chương 0

Phan Duy

11

Giới thiệu môn họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×