Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề cương chi tiết học phần: Hệ phân tán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (517.68 KB, 4 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học phần: Hệ phân tán
Distributed Systems
- Mã số: CT619
- Số tín chỉ: 2....
+ Giờ lý thuyết: 20………….
+ Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 10
+ Thực tế ngoài trường …….. ngày
1. Thông tin giảng viên
Tên giảng viên: Ts. Gvc. Trương Minh Nhật Quang
Đơn vị: Trung tâm ĐHTC Cần Thơ
Điện thoại: 0918 192592
E-mail: tmnquang@ctu.edu.vn
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Ts. Ngô Bá Hùng

(ghi rõ học vị, học hàm)

(ghi rõ học vị, học hàm)

2. Học phần tiên quyết: CT609
3. Nội dung
3.1. Mục tiêu:
- Hiểu được các vấn đề cốt lõi của các hệ thống phân tán.
- Tìm hiểu về các kỹ thuật lập trình các ứng dụng phân tán
3.2. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy sử dụng bài giảng điện tử và các phương tiện nghe nhìn trực quan sinh động
- Giúp học viên nắm được môn học, khám phá các kiến thức, tìm hiểu các tài liệu liên quan


- Gợi ý, định hướng nghiên cứu các vấn đề mở có liên quan.
3.3. Đánh giá môn học:
- Kiểm tra giữa kỳ:
30 %
- Chuyên cần
10 %
- Thi kết thúc môn
60%
4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi)
Nội dung
Chương 1: Tổng quan về các hệ thống phân tán
- Định nghĩa
- Đặc điểm của các hệ thống phân tán
o Concurrency
o No global clock
o Independent failure
- Mục tiêu của các hệ phân tán
- Các thách thức
o Không đồng nhất (heteogeneity)
o Đảm bảo tính trong suốt (transparency)
o Đảm bảo tính mở (openness)
o Có khả năng mở rộng (scalability)
o Đảm bảo tính an toàn (security)
o (failure handling)

Tiết
3


o (concurrency)

Các khái niệm phần cứng
o Hệ đa xử lý
o Hệ đa máy tính đồng nhất
o Hệ đa máy tính không đồng nhất
- Các khái niệm phần mềm
o Hệ điều hành phân tán
o Hệ điều hành mạng
- Middleware
Chương II: Truyền thông (communication)
- Giới thiệu
- Mô hình phân tầng
- Lời gọi thủ tục xa
o Giới thiệu
o Mô hình lời gọi thủ tục xa
o Tính trong suốt của lời gọi thủ tục xa
o Cơ chế cài đặt lời gọi thủ tục xa
o Các giao thức dùng trong lời gọi thủ tục xa
- Hệ thống truyền thông điệp
o Giới thiệu
o Đồng bộ hoá
o Truyền thông hướng thông điệp nhất thời: Berkeley
socket, Message-Passing Interface
o Truyền thông hướng thông điệp bền: message queuing
model
Chương III: Quản lý quá trình
- Giới thiệu
- Luồng
o Giới thiệu
o Luồng trong các hệ thống phân tán
- Di dời quá trình

o Các tiếp cận di dời quá trình
o Di dời quá trình và vấn đề tài nguyên cục bộ
o Di dời quá trình đối với các hệ thống không đồng nhất
Chương IV: Định danh
- Giới thiệu
- Các khái niệm liên quan
o Tên
o Địa chỉ
o Định danh
o Không gian tên
o Trình phục vụ tên
o Đại lý tên
o Ngữ cảnh
- Tiến trình phân tích tên
- Cài đặt không gian tên
o Phân phối không gian tên
o Phân giải tên tương tác
-

2

1

3


o Phân giải tên đệ quy
Case study: DNS
Định vị các thực thể di động
o Truyền rộng rãi

o Truyền mở rộng dạng vòng
o Tìm kiếm nút tạo lập và sau đó truyền rộng rãi
o Dùng con trỏ vị trí kế tiếp
o Dùng nơi lưu vết và truyền rộng rãi
Chương IV: Định danh
- Giới thiệu
- Các khái niệm liên quan
o Tên
o Địa chỉ
o Định danh
o Không gian tên
o Trình phục vụ tên
o Đại lý tên
o Ngữ cảnh
- Tiến trình phân tích tên
- Cài đặt không gian tên
o Phân phối không gian tên
o Phân giải tên tương tác
o Phân giải tên đệ quy
- Case study: DNS
- Định vị các thực thể di động
o Truyền rộng rãi
o Truyền mở rộng dạng vòng
o Tìm kiếm nút tạo lập và sau đó truyền rộng rãi
o Dùng con trỏ vị trí kế tiếp
o Dùng nơi lưu vết và truyền rộng rãi
Chương VI: Sự nhất quán và sao lặp
- Sao lặp
o Giới thiệu
o Sao lặp đối tượng

o Sao lặp được sử dụng như kỹ thuật scaling
- Nhất quán dữ liệu
o Mô hình
ƒ Các mô hình nhất quán lấy dữ liệu làm trung tâm
ƒ Các mô hình nhất quán lấy client làm trung tâm
o Các giao thức phân phối (distribution protocols)
o Các giao thức nhất quán
Chương VII: Khả năng chịu lỗi
- Giới thiệu
- Qui trình hồi phục
- Giao tiếp client-server tin cậy
- Giao tiếp nhóm tin cậy
- Distributed commit
o Hoàn thành qua 2 giai đoạn
-

3

1

2


o Hoàn thành qua 3 giai đoạn
Phục hồi
o Giới thiệu
o Điểm phục hồi
o Nhật ký
Chương VIII: An ninh
- Giới thiệu

- Các hình thức tấn công có thể đối với một hệ thống máy tính
- Mã hoá
- Chứng thực
- Điều khiển truy xuất
- Chữ ký số
Chương IX: Hệ thống tập tin phân tán
- Giới thiệu
- Mô hình tập tin
- Mô hình truy xuất tập tin
- Ngữ nghĩa chia sẻ tập tin
- Cơ chế lưu trữ tập tin
- Nhân bản tập tin
- Chịu đựng lỗi
- Giao dịch nguyên tử
Chương IX: Hệ thống tập tin phân tán
- Giới thiệu
- Mô hình tập tin
- Mô hình truy xuất tập tin
- Ngữ nghĩa chia sẻ tập tin
- Cơ chế lưu trữ tập tin
- Nhân bản tập tin
- Chịu đựng lỗi
- Giao dịch nguyên tử
-

1

2

2


5. Tài liệu của học phần: (liệt kê giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo hiện có)
- Distributed Systems: Principles and Paradigms, Andrew S. Tanenbaum & Maarten van
Steen
- Distributed Systems: Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore and Tim
Kindberg
Duyệt của đơn vị

Ngày….. tháng… năm
Người biên soạn×