Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Bài giảng Ôn tập Hệ điều hành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (23.77 KB, 6 trang )

Ôn Tập Hệ Điều Hành


Các chủ đề chính
• Một số thiết bị như ổ cứng, ổ mềm và card
màn hình.
• Mô hình phân lớp trong kiến trúc của hệ
điều hành.
• Lịch sử phát triển của hệ điều hành: Batch
monitor  Multiprogramming Time
sharing, Graphical UI, Network, PDA


Các chủ đề chính
• Tiến trình, tiểu trình và ngữ cảnh tính toán
của nó là gì?
• Lập lịch cho tiến trình: FCFS, RR, SJF,
SRTF, Multi level Feedback.
• Giao tiếp giữa các tiến trình (chia sẽ vùng
nhớ chung hay truyền thông điệp)
• Các vấn đề trong đồng bộ hóa các tiến
trình: Miền găng, bài toán sản xuất tiêu
thụ, bài toán các triết gia ăn mỳ ống.


Các chủ đề chính
• Quản lý bộ nhớ? Kỹ thuật thay thế trang?
• Cấp phát phân vùng liên tục cố định.
• Cấp phát phân vùng liên tục động (First
Fit, Best Fit và Worse Fit)
• Kỹ thuật phân trang và phân đoạn


• Cơ chế thay thế trang overlay theo FIFO
và ít sử dụng nhất trong tương lai.
• Swap In và Swap out như thế nào?


Các chủ đề chính
• Hệ thống quản lý tập tin là gì?
• Các mô hình quản lý tập tin: tuần tự, chỉ
số, danh sách liên kết, danh sách liên kết
chỉ số, mô hình iNode, mô hình FAT,
NTFS.
• Hệ thống quản lý nhập xuất và các thuật
toán đọc đĩa: FCFS, SCAN, C-SCAN…


Bài tập
• Các câu hỏi và bài tập trong slide bài
giảng.
• Các câu hỏi và bài tập trong giáo trình (Lê
Khắc Nhiên Ân, giáo trình “Hệ điều hành
cơ bản”, ĐHKHTN TPHCM. Trần Hạnh
Nhi, giáo trình “Hệ điều hành nâng cao”,
ĐHKHTN TPHCM)×