Tải bản đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: VI editor - Nguyễn Xuân Vinh

GV: NGUYỄN XUÂN VINH
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1/15/16
/XX
1

NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
INTRODUCTION TO OPERATING
SYSTEMS
[214242]

VI EDITOR

Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxuanvinh@hcmuaf.edu.
vn


GV: NGUYỄN XUÂN VINH
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1/15/16

/XX
2

Các mode trong VI
Command
Mode
ESC

:/?
ESC

Last line
Mode

a, i, o

Edit Mode


GV: NGUYỄN XUÂN VINH
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1/15/16
/XX
3

Command Mode
yy: Copy dòng ngay vị trí con trỏ
p: paste dòng copy ngay vị trí con trỏ
dd: xóa 1 dòng ngay vị trí con trỏ
dG: xoá đến cuối file
u: undo


GV: NGUYỄN XUÂN VINH
NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
1/15/16
/XX
4

Last line Mode
:w : save file
:w newfile : save thành 1 file mới
:x = :wq : save file và thoát
:q : không save và thoát
/string: tìm kiếm 
:set nu: đánh số thứ tự từng dòng
:A : di chuyển đến dòng A
:10,20 d : xóa từ dòng 10 đến dòng 20
:10,20 m 30: di chuyển từ dòng 10­20 đến 30
:10,20 t 30: copy dòng 10­20 đến 30
:10,20 w file: ghi dòng 10­20 xuống file


5
/XX
1/15/16

NHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH

GV: NGUYỄN XUÂN VINH

HỎI ĐÁPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×