Tải bản đầy đủ

Đảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềm

Đảm bảo chất lượng phần mềm 
cho quá trình bảo trì phần mềm


3 thành phần trong dịch vụ
bảo trì

Bảo trì sửa chữa - dịch vụ hỗ trợ người

sử dụng và chỉnh sửa phần mềm.
Bảo trì thích ứng - điều chỉnh các gói

phần mềm đến sự khác biệt trong các
yêu cầu mới của khách hàng, thay đổi
điều kiện môi trường.
Bảo trì cải thiện chức năng - kết hợp (1)

b ảo   t rì  h o à n   t h iện các chức năng mới
được thêm vào phần mềm để nâng cao
hiệu suất, với (2) các hoạt động b ảo   t rì 
p h ò n g   n g ừa , cải thiện độ tin cậy và hệ

thống cơ sở hạ tầng cho bảo trì dễ dàng


Mục tiêu của các hoạt động đảm 
bảo chất lượng bảo trì phần mềm

Đảm  bảo,  với  mức  độ  tin  cậy  chấp  nhận  được, 

rằng  những  hoạt  động  bảo  trì  phần  mềm  phù  hợp 
với những yêu cầu kĩ thuật chức năng.

Đảm  bảo,  với  mức  độ  tin  cậy  chấp  nhận  được, 

rằng  những  hoạt  động  bảo  trì  phần  mềm  phù  hợp 
với những yêu cầu quản lý lập lịch và ngân sách.

Những  hoạt  động  khởi  đầu  và  quản  lý  nhằm  cải 

thiện  và  tăng  hiệu  quả  cho  bảo  trì  phần  mềm  và 
những hoạt động SQA. Điều này liên quan đến việc 
cải thiện cái nhìn toàn cảnh để đạt được những yêu 
cầu  về  chức  năng  và  quản  lý  trong  khi  giá  thành 
giảm.


Các cơ sở bảo trì phần mềm
Chất lượng gói phần mềm:
• Tính  đúng  đắn:  đầu  ra  đúng  đắn,  tài  liệu  đúng 

đắn, tiêu chuẩn mã hóa

• Tính tin cậy
• Tính bảo trì
• Tính linh hoạt
• Tính kiểm thử được
• Tính khả chuyển
• Tính cộng tác
Chính sách bảo trì:Các công cụ bảo trì phần mềm
Thiết kế ngược với các công cụ đặc trưng:

Các  công  cụ  thiết  kế  ngược  tiến  hành  tạo  lại  các 
phân  tích  ban  đầu  trên  cơ  sở  các  chương  trình  đã  tồn 
tại.  Các  công  cụ  này  cũng  có  thể  phân  ra  loại  tĩnh  và 
động.
Một  công  cụ  thiết  kế  ngược  dùng  mã  nguồn  như 
đầu vào và phân tích lấy ra kiến trúc chương trình, cấu 
trúc điều khiển, luồng logic, cấu trúc dữ liệu, luồng dữ 
liệu, ngoài ra nó còn xây dựng sơ đồ graphic biểu diễn 
sự phụ thuộc chỉ sự liên kết giữa các cấu trúc dữ liệu, 
khối  chương  trình,  và  các  đặc  tính  khác  của  chương 
trình.


Các công cụ phân tích và cấu trúc lại mã:

Các công cụ cấu trúc lại mã nhận mã
nguồn phi cấu trúc như là đầu vào, tạo thiết
kế ngược, sau đó cấu trúc lại mã mới. Mặc dù
các công cụ như vậy có thể hữu ích, chúng
chỉ tập trung trong việc thiết kế thủ tục của
chương trình.


Công cụ thiết kế lại dữ liệu:

Các công cụ thiết kế lại dữ liệu làm việc
tại cực kia của thiết kế. Các công cụ như vậy
truy nhập định nghĩa dữ liệu hoặc cơ sở dữ
liệu được mô tả trong ngôn ngữ lập trình
hoặc ngôn ngữ mô tả cơ sở dữ liệu. Sau đó
nó chuyển sang dạng biểu diễn graphic có
thể phân tích được bởi kỹ sư phần mềm.
Tương tác với các công cụ thiết kế lại, kỹ
sư phần mềm có thể thay đổi cấu trúc của cơ
sở dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu, sau đó tự động
sinh mã mới. Các công cụ có thể sử dụng hệ


Đóng góp của CASE Tools cho 
chất lượng bảo trì phần mềm
Bảo trì sửa chữa:

• Tài liệu của phần mềm được đã được cập nhật và 

CASE  được  đưa  ra  đầy  đủ  sẽ  giúp  tìm  ra  nguyên 
nhân gây lỗi (failure) của phần mềm một cách dễ 
dàng và chính xác hơn. 

• Các câu truy vấn cross­referenced cho phép xác định 

trước kết quả của kế hoạch sửa chữa  đang đề ra 
một cách tốt hơn.  

• Sửa chữa bằng các công cụ CASE tích hợp hay bên 

dưới  hỗ  trợ  coding  tự  động  mà  sẽ  không  có  lỗi 
(error) lập trình nào cũng như tài liệu tự động của 
việc sửa chữa. 


Bảo trì thích nghi:

Tài  liệu  phần  mềm  đầy  đủ  và  được  cập  nhật  bởi 
các công cụ CASE cho phép xem xét kĩ lưỡng khả năng 
thích  nghi  của  gói  phần  mềm  đối  với  ứng  dụng  mới, 
người dùng mới. 


Bảo trì cải thiện chức năng:
• Việc sử dụng kho chưá cho phép những người 

thiết kế có thể đảm bảo tính nhất quán của các 
ứng dụng mới, các cải tiến mớis với các hệ thống 
phần mềm vốn có.  

• Các câu truy vấn kho chứa cross­referenced cho 

phép lên kế hoạch cho việc thay đổi, thêm chức 
năng một cách dễ dàng hơn 

• Các thay đổi và việc thêm các chức năng thực hiện 

bằng các công cụ  lower CASE hay CASE tích hợp 
cho phép mã hóa tự động mà không có bất cứ lỗi 
mã hóa nào cũng như tài liệu tự động thay đổi và Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×