Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

cơ sở dữ liệu lê thị bảo thu assignmentignmentignmentignmentignment2 dẻ sinhvienzone com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (788.06 KB, 5 trang )

Bài tập lớn số 2 – Đề 3

Trang 1

Bài tập lớn số 2

ĐỀ 3
Cho ERD và ánh xạ như sau:
user(user_id, email, full_name, profile_pic, dob, gender, town, phone)
registered_user(user_id, salt, password)
facebook_user(user_id, facebook_id)
google_user(user_id, google_id)
country(country_id, country_name)
state(state_id, country_id, state_name)
city(city_id, city_name)
city_in_country(city_id, country_id)
city_in_state(city_id, state_id)
street(street_id, street_name, city_id)
place(place_id, name, lat, lng, address_number, street_id, parent_place_id,
creator_id)
place_comment(comment_id, place_id, user_id, comment)
tagged_place_comment (comment_id, user_id, text, pos)
route(route_id, place_depart, place_dest, vehicle, distance, note)
route_comment(comment_id, route_id, user_id, comment)
tagged_route_comment(comment_id, user_id, text, pos)
place_pic(pic_id, place_id, url, timestamp, caption, description)
tagged_pic(pic_id, user_id, x, y)
place_pic_comment(comment_id, pic_id, user_id, comment)
tagged_place_pic_comment(comment_id, user_id, text, pos)

Hệ Cơ Sở Dữ Liệu – HK2 / 2014 – 2015SinhVienZone.com

Khoa KH&KTMT – Bộ môn Hệ Thống Thông Tin

https://fb.com/sinhvienzonevn


Bài tập lớn số 2 – Đề 3

Trang 2

Hệ Cơ Sở Dữ Liệu – HK2 / 2014 – 2015

Khoa KH&KTMT – Bộ môn Hệ Thống Thông Tin

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


Bài tập lớn số 2 – Đề 3

Trang 3

PHẦN 1: TẠO CSDL TRÊN ORACLE (4đ)
I. Tạo bảng dữ liệu và ràng buộc thể hiện sơ đồ trên (3đ)
Ch

V


nghi

(

ng bu
UNIQUE NOT NULL)

y

1. user(user_id, email, full_name, profile_pic, dob, gender, town, phone)
a. user_id có dạng [RE|FB|GG][0-9]10,
ó loạ
ời dùng RE,
FB, GG lầ

ứng với 3 loại tài khoản trên, hệ thống tự
ă
ố thứ tự
ó
b. email UNIQUE, NOT NULL
c. full_name NOT NULL
d. dob là kiểu DATE có dạng YYYY/MM/DD
e. gender là [Male|Female|Other]
f. phone có dạng +84([0-9]9[0-9|]
g. Yêu cầu KSTN: email có dạng biểu thức chính quy sau ^[a-zA-Z09._%-]+@[a-zA-Z0-9._%-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$
2. registered_user(user_id, salt, password)
a. salt và password NOT NULL.
b. salt là chuỗi 4 kí tự không bao gồm các kí tự ặc biệt, UNIQUE,
ợc sinh ra ngẫu nhiên khi

ời dùng cập nhật password.
c. password phả
ợc nối với salt và ă MD5

V
cập nhật
w
= ‘12345’
= ‘zzz’
ố { ‘12345zzz’ {
ă MD5 { ‘af7af8388c1062dfbf0f66b6b7032035’ ồi mới
{ f
w
3. facebook_user(user_id, facebook_id)
a. facebook_id UNIQUE, NOT NULL
4. google_user(user_id, google_id)
a. google_id UNIQUE, NOT NULL
5. country(country_id, country_name)
a. country_id là kiểu kí tự ộ dài 8.
6. state(state_id, country_id, state_name)
a. state_id là kiểu kí tự ộ dài 10.
7. city(city_id, city_name)
a. city_id là kiểu số
yê ộ dài 32.
8. city_in_country(city_id, country_id)
9. city_in_state(city_id, state_id)
10. street(street_id, street_name, city_id)
a. country_name, state_name, city_name, stree_name NOT NULL
11. place(place_id, name, lat, lng, address_number, street_id, parent_place_id,
creator_id)

a. name, lat, lng, address_number, street_id NOT NULL
b. lat, lng là kiểu số thực
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu – HK2 / 2014 – 2015

SinhVienZone.com

Khoa KH&KTMT – Bộ môn Hệ Thống Thông Tin

https://fb.com/sinhvienzonevn


Bài tập lớn số 2 – Đề 3

Trang 4

c. address_number có dạng ([0-9]+[A-Z|][/|])+[bis|]
12. place_comment(comment_id, place_id, user_id, comment)
13. tagged_place_comment (comment_id, user_id, text, pos)
14. route(route_id, place_depart, place_dest, vehicle, distance, note)
15. route_comment(comment_id, route_id, user_id, comment)
16. tagged_route_comment(comment_id, user_id, text, pos)
17. place_pic(pic_id, place_id, url, timestamp, caption, description)
18. tagged_pic(pic_id, user_id, x, y)
19. place_pic_comment(comment_id, pic_id, user_id, comment)
20. tagged_place_pic_comment(comment_id, user_id, text, pos)
a. trong ..._comment, cộ
NOT NULL { | ‘’
b. trong tagged_..._comment, text có giá trị mặ ị
{ ‘’
mặ ịnh là 0.


ó | ị

II. Tạo Index (1đ)
Các truy vấn về ị
ể (PLACE)
ờng tìm kiếm theo
 toạ ộ
ột vị í
}
x y ì | ị
ểm
nằm trong vùng hình vuông có px, py là trung tâm, cạnh a.
o Vd: cho px, py, tìm tất cả | ị
ểm có lat trong [px – a/2, px +
a/2] và lng trong [py – a/2, py + a/2].
 mã ờng street_id.
D
y
y
x
yx
u.

PHẦN 2: STORE PROCEDURE, FUNCTION, TRIGGER (3đ)
I. Trigger (1.5đ)
Đảm bảo một user_id không thể thuộc nhiề
1 ại tài khoản (registered,
facebook, google).
Đảm bảo một CITY không thể vừa thuộc STATE vừa thuộc COUNTRY.

Đảm bảo distance của một ROUTE không thể nào chênh lệch quá 5Km khi tính
theo khoảng cách lat, lng của 2 PLACE.
Đảm bảo ràng buộc khi một PLACE chứa một PLACE khác, street_id của 2 PLACE
ó ải giống nhau. (*)
Yêu cầ KSTN (*) Đảm bảo không xuất hiện chu trình trong quan hệ chứa nhau
của PLACE.
II. Store Procedure/Function (1.5đ)
Cho bảng thống kê user_statistic(user_type, user_count). Viết thủ tục thống kê số
ợng từng loạ
ời dùng vào bảng trên (
_ y = [‘
’ ‘f


’]).
Cho bảng thống kê place_statistic(place_id, popularity). Viết thủ tục thống kê mức
phổ biến của ịa ểm (tính theo số comment). (*)
Yêu cầu KSTN: (*) Mức phổ biến tính theo số user bị tag trong comment.

Hệ Cơ Sở Dữ Liệu – HK2 / 2014 – 2015

SinhVienZone.com

Khoa KH&KTMT – Bộ môn Hệ Thống Thông Tin

https://fb.com/sinhvienzonevn


Bài tập lớn số 2 – Đề 3


Trang 5

PHẦN 3: THAO TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU (3đ)
I.

Insert (1.5đ)

T

n vi c nh p
D

II.

u.

1

Update (0.25đ)

Cập nhậ
t USER.
Cập nhật street_id của một PLACE.
Cập nhật note và distance của một ROUTE.
III.

Delete (0.25đ)

y


x

USER

hợp thành công và thất bại.
IV.

y
x

y

ụ cho cả 2

u
ờng

Select (1.5đ)

Liệt kê thông tin nhữ
Liệt kê thông tin nhữ
40Km. (*)
Đếm số comment, số
Yêu cầu KSTN: (*) phả
tính theo lat, lng).
Chú ý: S
y

ểm có trong thành phố ‘ ồ C í M
ể |

ể ‘Suố T ê ’


ò

|

í

ợc tag tại từ

ểm.
ợc thực hiện bằng 2 cách (truy vấn theo distance và tự
I

II

Hệ Cơ Sở Dữ Liệu – HK2 / 2014 – 2015

SinhVienZone.com

ó

III

y


u.

Khoa KH&KTMT – Bộ môn Hệ Thống Thông Tin

https://fb.com/sinhvienzonevn×