Tải bản đầy đủ

kiến trúc máy tính vũ đức lung đề thi ktmt 2010 so 1 bài tậphieu sinhvienzone com

Trường Đại học Công nghệ thông Tin
Khoa Kỹ thuật máy tính
ĐỀ THI SỐ 1

MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Thời gian: 90 phút
(Sinh viên không được phép tham khảo tài liệu)
1. Trả lời đúng/sai cho những câu hỏi dưới đây (2 điểm):
a. Đối với số bù hai, phủ định của một số có thể tìm bằng cách cộng một rồi sau đó
đảo các bit
b. Điều bất lợi của việc sử dụng số bù hai không giống biểu diễn số có dấu là người
ta không thể khẳng định nó là số âm bằng cách nhìn vào bit đầu tiên.
c. Biểu thức boolean A(A+B) và A+B là tương đương
d. Một mạch điện tử chỉ chứa các cổng OR và NOT thì bắt buột là mạch tổ hợp
e. Một lệnh máy mất ít thời gian để xử lý trong pipeline processor hơn là processor
không hỗ trợ cơ chế pipeline.
2. Chuyển những hàm Boolean sau sang dạng tổng các tích(2 điểm) :
a. E = (A+B).(B+ C )
b. F = (A+B).(C+D)
Sau đó hãy vẽ một mạch tổ hợp hiện thực 2 hàm boolean trên chỉ sử dụng cổng OR, AND
và NOT bao gồm 4 input (A,B,C,D) và 2 output (E,F)

3. Sử dụng K-map hãy biểu diễn hàm dưới đây dưới dạng tổng của tích tối thiểu(2 điểm) :
F(a,b,c,d) =
m (1 , 2 , 4 , 5 , 8 ,14 ) +d(6,10,13)
4. Sử dụng AND, OR và NOT xây dựng một thiết bị với những đặc tính sau(4 điểm) :
4 ngõ nhập
2 ngõ xuất
4 ngõ nhập đại diện cho 4 bit của bù hai của số 4 bit N, giá trị của hai ngõ xuất được cho
như bản sau :
Điều kiện
N=0
N<0
N>1
N=1

Output 1
0
0
1
1

Output 2
0
1
0
1

(Hướng dẫn : lập bảng chân trị, để ý N<0 khi bit đầu tiên là 1 và don’t care cho những
bit còn lại)
--HẾT--

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×