Tải bản đầy đủ

kiến trúc máy tính vũ đức lung câu hỏi va bài tập chương iii sinhvienzone com

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III
1. Khái niệm thông tin trong máy tính được hiểu như thế nào? Lượng thông tin là gì?
2. Sự hiểu biết về một trạng thái trong 4096 trạng thái có thể có ứng với lượng thông tin là bao
nhiêu?
3. Số nhị phân 8 bit (11001100)2, số này tương ứng với số nguyên thập phân có dấu là bao
nhiêu nếu số đang được biểu diễn trong cách biểu diễn:
a. Dấu và trị tuyệt đối.
b. Số bù 1.
c. Số bù 2.
4. Đổi các số sau đây:
a. (011011)2 ra số thập phân.
b. (-2005)10 ra số nhị phân 16 bits.
c. (55.875)10 ra số nhị phân.
5. Đổi các số sau sang hệ thập phân : 123214, 232457, 19411
6. Đổi các số thập phân sau
a. 56354 sang nhị phân
b. 89353 sang bát phân
c. 56253 sang thập lục phân
7. Đổi số thập lục E4B3A5 sang nhị phân và bát phân
8. Đổi các số sau sang BCD
a. 47810

b. 3728
9. Biểu diễn số thực -200610 dưới dạng số có dấu chấm động chính xác đơn 32 bit.
10. Biểu diễn số thực (31.75)10 dưới dạng số có dấu chấm động chính xác đơn 32 bit.
11. Tìm biểu diễn chấm động (1 bit dấu, 8 bit mũ quá-127, 23 bit định trị) của các số sau.
a) 1025.29687510
b) 0.06640625
12. Thực hiện các phép toán sau trong hệ bù 2. Dùng 8 bit (gồm cả bit dấu) cho mỗi số.
a) Lấy +47 cộng -19
b) Lấy -15 trừ đi +36
13. Thực hiện các phép toán sau trong hệ bù 2. Dùng 8 bit (gồm cả bit dấu) cho mỗi số.
a) Cộng +19 vào -24
b) Cộng -48 vào -80
14. Thực hiện hai phép toán sau trên hệ nhị phân bằng cách lấy bù 2 các số âm, các số được biểu
diễn bằng 6 bit.
a) 25-11
b) 23-30

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×