Tải bản đầy đủ

mạng máy tínhbài tập subnetting1 sinhvienzone com

BÀI TẬP IP/SUBNETTING
1. Subnet mask nào sẽ được gán cho địa chỉ mạng
192.168.32.0 để cung cấp 254 địa chỉ host trong
một subnet?
a. 255.255.0.0
b. 255.255.255.0
c. 255.255.254.0
d. 255.255.248.0
2. Địa chỉ broadcast address nào đại diện cho địa chỉ
mạng 192.168.32.0?
a. 192.168.0.0
b. 192.168.0.255
c. 192.168.32.0
d. 192.168.32.254
e. 192.168.32.255
3. Cho địa chỉ mạng 198.128.32.0, thực hiện chia
subnet mỗi subnet có 35 host. Subnet mask nào
dành cho mạng này?
a. 255.255.250.0
b. 255.255.255.64
c. 255.255.255.192

d. 255.255.254.0
e. 255.255.255.0
4. Cho địa chỉ IP 172.32.65.13. Địa chỉ đường mạng
mà địa chỉ này thuộc về là gì?
a. 172.32.65.0
b. 172.32.65.32
c. 172.32.0.0
d. 172.32.32.0
5. Một công ty nhỏ có một địa chỉ mạng thuộc lớp C,
người ta cần tạo 5 mạng con, mỗi mạng con có ít
nhất 20 host. Vậy subnet mask nào dưới đây được
sử dụng cho yêu cầu trên?
a. 255.255.255.0
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.224
d. 255.255.255.240
6. Một công ty XYZ sử dụng địa chỉ đường mạng
192.168.4.0 và sử dụng sunnet mask là
255.255.255.224 để tạo mạng con. Vậy số mạng
con và số địa chỉ IP host trên mỗi mạng con là bao
nhiêu.
a. 6 mạng con, 32 địa chỉ ip host
b. 8 mạng con, 30 địa chỉ ip host
c. 6 mạng con, 30 địa chỉ ip host
d. 16 mạng con, 32 địa chỉ ip host
7. Cho địa chỉ IP host 198.101.6.55/28. Địa chỉ mạng
và địa chỉ broadcast được sử dụng cho địa chỉ này?
(Chọn 2 câu)

SinhVienZone.com

8.

9.

10.

11.

12.a. 198.101.6.0
b. 198.101.6.32
c. 198.101.6.48
d. 198.101.6.57
e. 198.101.6.63
f. 198.101.6.255
Có bao nhiêu mang con lớp C nếu sử dụng subnet
mask là 255.255.255.224?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
Có tối đa bao nhiêu mạng con nếu bạn mượn 4 bit
của phần host để chia mạng con.
a. 4
b. 8
c. 16
d. 32
e. 14
Ví dụ nào sau đây là địa chỉ broadcast của một địa
chỉ mạng lớp C?
a. 190.12.253.255
b. 190.44.255.255
c. 221.218.253.255
d. 129.219.145.255
Giá trị thập phân của địa chỉ IP biểu diễn dưới
dạng nhị phân
11001101.11111111.10101010.11001101 là gì?
a. 205.255.170.205
b. 109.255.170.109
c. 205.127.200.205
d. 109.127.200.109
Hai địa chỉ host nào sau đây cùng đường mạng với
địa chỉ này 192.168.15.19/28?

A. 192.168.15.17
B. 192.168.15.14
C. 192.168.15.29
D. 192.168.15.16
E. 192.168.15.31
13. Có bao nhiêu mạng con và bao nhiêu host trên
mỗi mạng con nếu bạn áp dụng subnet /27 cho địa
chỉ đường mạng 210.10.2.0?

A. 30 networks and 6 hosts.
B. 6 networks and 32 hosts.
C. 8 networks and 30 hosts.
D. 30 networks and 8 hosts.

https://fb.com/sinhvienzonevn


20. Địa chỉ ip host IP 201.100.5.68/28 này thuộc
mạng con nào sau đây?
A. 201.100.5.0
B. 201.100.5.32
C. 201.100.5.64
D. 201.100.5.65
E. 201.100.5.31
F. 201.100.5.1
21. Sử dụng subnet mask 255.255.255.224, địa

chỉ IP host nào dưới đây là thuộc những
subnet này ?
A. 16.23.118.63
B. 87.45.16.159
C. 92.11.178.93
D. 134.178.18.56
E. 192.168.16.87
F. 217.168.166.192

22. Địa chỉ nào sau đây có thể gán cho host nếu
đường mạng của host này là 27.35.16.32/28?
(chọn 3 câu)
A. 27.35.16.32
B. 27.35.16.33
C. 27.35.16.48
D. 27.35.16.47
E. 27.35.16.45
F. 27.35.16.44

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×