Tải bản đầy đủ

mạng máy tính lê dũng net fundamentals sinhvienzone com

19/05/06

Nhu cầu chia sẻ tài nguyên
thông tin, dịch vụ

Hanoi University of Technology

19/05/06

Faculty of Electronics and Telecommunications

Mạng dữ liệu

• Nhược điểm trong phương thức trao đổi thông tin cũ
– Dư thừa tài nguyên thiết bị
– Hiệu suất trao đổi thông tin thấp
– Khó quản lý mạng

• Mạng LAN ra đời cung cấp các chuẩn mở cho phần cứng, phần mềm
và các thiết bị mạng
2

Hanoi University of Technology

Faculty of Electronics and Telecommunications

1
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

3
Hanoi University of Technology

19/05/06

Faculty of Electronics and Telecommunications

Lịch sử phát triển mạng1970’s: Small computer came into existence
1983: TCP/IP become the universal language
1984: up to 1000 Internet host
1996: Number of Internet host exceeds 10 mill
1999: Video, Voice and Data convergence
2001: Number of Internet host exceeds 110 mill

4
Hanoi University of Technology

Faculty of Electronics and Telecommunications

2


SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

Thiết bị mạng

5
Hanoi University of Technology

Faculty of Electronics and Telecommunications

19/05/06

6
Hanoi University of Technology

Faculty of Electronics and Telecommunications

3
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06Topology mạng

Topology mạng định nghĩa cấu trúc mạng
Topology vật lý (physical), được xem là kết nối thực của dây dẫn hay
phương tiện truyền dẫn
Topology logic (logical) , được xem là cách thức truy nhập môi trường
truyền dẫn của các máy tính khi truyền dữ liệu
Logical topology thể hiện cách thức các máy tính trao đổi thông tin qua môi
trường truyền dẫn
Hai loại logical topologies chính là broadcast và token passing.
7
Hanoi University of Technology

19/05/06

Faculty of Electronics and Telecommunications

Bus Topology

“A bus topology uses a single backbone segment (length of
cable) that all the hosts connect to directly.”
8
Hanoi University of Technology

Faculty of Electronics and Telecommunications

4
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

Ring Topology

“A ring topology connects one host to the next and the last
host to the first. This creates a physical ring of cable.”
9
Hanoi University of Technology

19/05/06

Faculty of Electronics and Telecommunications

Token Ring

• Token Ring NIC và MAU

Hanoi University of Technology

10
Faculty of Electronics and Telecommunications

5
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

Topology hình sao (Star)

“A star topology connects all cables to a central point of
concentration. This point is usually a hub or switch,
which will be described later in the chapter.”
Hanoi University of Technology

19/05/06

11
Faculty of Electronics and Telecommunications

Extended Star Topology

“An extended star topology uses the star topology to be created. It links
individual stars together by linking the hubs/switches. This, as you
will learn later in the chapter, will extend the length and size of the
network.”
Hanoi University of Technology

12
Faculty of Electronics and Telecommunications

6
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

Mesh Topology

“A mesh topology is used when there can be absolutely no break in
communications, for example the control systems of a nuclear
power plant. So as you can see in the graphic, each host has its
own connections to all other hosts. This also reflects the design of
the Internet, which has multiple paths to any one location.”

Hanoi University of Technology

19/05/06

13
Faculty of Electronics and Telecommunications

Local-area networks (LANs)

Một số công nghệ mạng LAN:
• Ethernet
• Token Ring
• FDDI
Hanoi University of Technology

14
Faculty of Electronics and Telecommunications

7
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

Phân loại mạng
• Theo khả năng cung cấp tài nguyên
– Client/Server
– Peer-to-peer

• Theo Mô hình mạng
– Mạng LAN
– Mạng WAN
– Mạng MAN

• Theo kỹ thuật chuyển mạch
• Theo phương thức kết nối

(không kết nối hoặc hướng kết nối)

• Theo dạng kết nối (đơn công, song công, bán song công)
Hanoi University of Technology

19/05/06

15
Faculty of Electronics and Telecommunications

Wide-area networks (WANs)

Một số công nghệ mạng WAN:
• Modems
• Integrated Services Digital Network (ISDN)
• Digital Subscriber Line (DSL)
• Frame Relay
• US (T) and Europe (E) Carrier Series – T1, E1, T3, E3
• Synchronous Optical Network (SONET)
Hanoi University of Technology

16
Faculty of Electronics and Telecommunications

8
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


19/05/06

Metropolitan-area networks (MANs)

• MAN thường mở rộng trong phạm vi 1 thành phố và có thể chứa
nhiều mạng LAN

Hanoi University of Technology

17
Faculty of Electronics and Telecommunications

9
SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×