Tải bản đầy đủ

mạng máy tính lê dũng một số mô hình mạng sinhvienzone com

24

Nguyªn lý kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh qua m¹ng c«ng céng

PSTN
PLMN
N-ISDN
B-ISDN

- Public Switching Telephone Network
- Public Land Mobile Network
- Narrowband Integrated Services Digital Network
- Broadband Integrated Services Digital Network

ATM - Asynchronous Transfer Mode
MPLS - Multiple Protocols Label Switching
CATV - CAble TeleVision
PLC - Power-Line Communication

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi


SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


25

Đặc tính kết nối qua mạng công cộng


Kết nối qua đờng dây thuê bao (Subscriber Line).Có thể truyền đồng thời với dịch vụ của mạng công cộng.Phải trả cớc phí cho đờng thuê bao.Dùng thiết bị thích ứng để truyển đổi dữ liệu thích hợp với mạng công cộng.Phụ thuộc vào đặc tính của đờng thuê bao mạng công cộng
(là các phơng tiện nh cáp đồng, cáp quang, hoặc vô tuyến).Phụ thuộc vào tính chất truyền dẫn của mạng công cộng.Thờng dùng để kết nối mạng WAN, hoặc truy nhập từ xa (Remote Access).Truyền tín hiệu băng rộng (Broadband).

Lắp đặt dễ dàng ở phía khách hàng.

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


26

kÕt nèi tõ xa qua ®−êng thuª bao t−¬ng tù M¹ng PSTN

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


27

Các đặc tính kết nối qua đờng thuê bao tơng tự (ASL)

Dùng 1 đôi dây đồng xoắn không bọc (UTP). Chống nhiễu kém.
Không có tính di động.
Dải thông sử dụng là 300 Hz - 3400 Hz (POTS - Plain Old Telephone Service)
Dùng Modem tơng tự. Tốc độ truyền dữ liệu thấp (upstream < 33.6Kbps).
Phải quay số thiết lập kết nối (Dial-up connection).
Trả cớc phí theo thời gian kết nối (Tariff).
Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng, chi phí lắp đặt thấp.
Tính bảo mật thấp.
Độ an toàn điện kém (sét đánh ).

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


28

®−êng thuª bao dµnh riªng (leased-Line)

North America and Japan
Level
Number of PCM
Data Rate

DS-0
DS-1 (T1)
DS-1 C
DS-2 (T2)
DS-3 (T3)
DS-4 (T4)

1
24
48
96
672
4032

Level

56 Kbps
1.544 Mbps
3.152 Mbps
6.312 Mbps
44.736 Mbps
274.176 Mbps

0
1 (E1)
2
3 (E3)
4
5

CCItt/itu and Europe
Number of PCM
Data Rate

1
30
120
480
1920
7680

64 Kbps
2.048 Mbps
8.448 Mbps
34.368 Mbps
139.264 Mbps
565.148 Mbps

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


29

Liªn KÕt gi÷a DTE vµ DCE

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


30

Các đặc tính kết nối qua đờng LEASED-LINE

Dùng cáp UTP 2 đôi dây xoắn.
Có thể chia sẻ băng thông với dịch vụ của mạng công cộng (Drop & Insert).
Dùng thiết bị thích ứng là CSU/DSU.
Tốc độ truyền dữ liệu nhiều cấp độ, đối xứng và ổn định.
Kết nối sẵn sàng 24/24 (dedicated line), không phải quay số thiết lập kết nối.
Trả cớc phí chọn gói theo tháng thờng khá cao.
Tính bảo mật tốt.
Dễ quản lý và có các dịch vụ hỗ trợ.

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


31

công nghệ xDSL (Digital Subscriber Line)

Công nghệ DSL dựa trên kỹ thuật điều chế số để truyền trên đờng thuê bao
cáp xoắn kép (Local Loop), cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao.
xDSL là 1 nhóm công nghệ gồm ADSL, SDSL, HDSL, HDSL-2, IDSL, VDSL
(còn có Rate Adaptive DSL, G.SHDSL, Consumer DSL hay G.lite).
xDSL là công nghệ cho mạng truy nhập tốc độ cao và phân tán rộng mà chỉ
cần những thay đổi nhỏ trong cơ sở hạ tầng truyền thông. Tiện lợi để triển khai
các dịch vụ nh High-speed Internet access, Multimedia services và Video on
Demand...)
Kết nối xDSL là dạng point-to-point connection và always-on giữa 3 đối tác là
Network Service provider's (NSP), Central office (CO) và Customer.

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


32

Hä c«ng nghÖ xDSL
DSL Technology
ADSL (Asymmetric DSL)

Data rate
16Kbps - 640Kbps Up

ITU-T G.992.1, G.DMT full-rate

1.544 Mbps – 8.192 Mbps Down

ADSL Lite or Splitterless ADSL

128Kbps - 384Kbps Up

ITU-T G.992.2, G.lie

1.544Mbps – 6 Mbps Down

RDSL (Rate Adaptive DSL)

272Kbps – 1.088 Mbps Up

Distance

pair& coding

Voice ?

< 5,5 km

1 pair

Yes

CAP/DMT
< 5,5 km

1 pair
CAP/DMT

< 5,5 km

1 pair

640 Kbps – 2.2 Mbps Down
SDSL (Single-line DSL)

1.544Mbps Symmetric

ITU-T G.992.2, G.shdsl

2.048Mbps Symmetric

HDSL (High-bit-rate DSL)

1.544Mbps Symmetric (2 pairs)

ITU-T G.991.1, G.hdsl

2.048Mbps Symmetric (3 pairs)

HDSL-2 (High-data-rate DSL 2)
IDSL (ISDN DSL)
VDSL (Very high data rate DSL)
ITU-T G.993 series, G.vdsl

Yes

CAP/DMT
< 3.6 km

1 pair

No

2B1Q
3.6km – 4,5km

2 or 3 pairs

No

2B1Q

1.544Mbps Symmetric

< 3.6km

1 pair 2B1Q

No

144 Kbps Symmetric

< 5.5 km

1 pair 2B1Q

No

300 m - 1.5 km

1 pair

Yes

1.5Mbps - 2.3 Mbps Up
12,96Mbps – 51,84Mbps Down

CAP/DMT

Chó ý : C¸c chuÈn míi n¨m 2002-2003 : ADSL2 (ITU G.992.3 vµ G.992.4) vµ

ADSL2+ (ITU G.992.5)

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

Yes

https://fb.com/sinhvienzonevn


33

M« h×nh cung cÊp dÞch vô ADSL

POTS - Plain Old Telephone Service
MDF - Main Distribution Frame.
LPF, HPF - Low Pass, High Pass Filter.

ATU-R - ADSL Transmission Unit Remote
ATU-C - ADSL Transmission Unit CO.
DSLAM - DSL Access Multiplexer.

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


34

Các kỹ thuật liên quan đến ADSL

DMT
QAM
CAP

- Discrete Multi-Tone.
- Quadrature Amplitude Modulation.
- Carrierless Amplitude & Phase.

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


35

kỹ thuật điều chế CAP và DMT trong ADSL

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


36

M« h×nh VDSL vµ øng dông

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


37

Xu h−íng c«ng nghÖ truy nhËp sè

FTTx, FFTH (Fiber To The Curb, Fiber To The Buiding & Fiber To The Home).
Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


38

KÕt nèi qua m¹ng CATV víi c«ng nghÖ Cable Modem

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


39

Mạng số tích hợp đa dịch vụ (băng hẹp) N-ISDN

Khoa điện tử - viễn thông trờng Đại học bách khoa hà nội

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


40

KÕt nèi qua M¹ng chuyÓn m¹ch ATM (B-ISDN)

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


41

M¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


42

M¹ng chuyÓn tiÕp khung Frame Relay

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


43

M¹ng chuyÓn m¹ch nh∙n ®a giao thøc (MPLS)

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevn


44

KÕt nèi m¹ng qua ®−êng truyÒn t¶i ®iÖn (PLC)

Khoa ®iÖn tö - viÔn th«ng tr−êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi

SinhVienZone.com

https://fb.com/sinhvienzonevnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×