Tải bản đầy đủ

mạng máy tính lê dũng cau noi sinhvienzone com

1

Cầu nối (BRIDgE)
CHứC NĂNG :
Phân chia mạng LAN thành các vùng truy nhập riêng
để giảI quyết vấn đề tắc nghẽn (Congestion)
ETHERNET : Chia các miền va chạm (Collision domain)
Token Ring : Chia ra các vòng RINGKết nối các mạng khác nhau về ph-ơng thức truy nhập
ETHERNET kết nối TOKEN RING
ETHERNET kết nối WLAN

Ging viờn : Lờ Dng
SinhVienZone.com

Khoa in t - Vin Thụng Trng H Bỏch Khoa H Ni
https://fb.com/sinhvienzonevnPh©n lo¹i CÇu nèi

2

 Transparent BRIDGE (Non-STA)
 Transparent spanning tree BRIDGE
 SOURCE-ROUTE BRIDGE
 SOURCE-ROUTE TRANSPARENT BRIDGE
 TRaNsLATIONAL BRIDGE

 REMOTE BRIDGE

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


CÇu nèi trong suèt

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

3

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


Ho¹t ®éng cña CÇu nèi trong suèt

4

(lo¹i kh«ng dïng Spanning tree algorithm)

 flooding
 Address learning
 aging (timer)


 discarding (Filtering)
 forwarding

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


Liªn kÕt d- thõa (Redundant link)

5

 T¨ng ®é tin cËy (cã tÝnh dù phßng kÕt nèi)

 VÊn ®Ò LOOPing (khi kh«ng kho¸ c¸c redundant links)
 Broadcast storm

 Receiving multiple unicast frame
 Routing database instable (address learning wrong)

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


C¸c vÊn ®Ò do looping

6

gi¶I quyÕt vÊn ®Ò b»ng : STA
(Spanning tree algorithm)

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


CÇu nèi STA trao ®æi gãi BPDU

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

7

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


c¸c th«ng sè trong STA

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

8

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


9

hoạt động của STA
Các BRIDGE gửi và nhận các BPDU để :

Xác định một ROOT BRIDGE (còn lại là non-root bridge)
Tính root path cost để Xác định ROOT PORT
ở các non-root bridges.
xác định designated bridge
xác định designated port cho mỗi segment
xác định Non-designated port (blocking port)

Ging viờn : Lờ Dng
SinhVienZone.com

Khoa in t - Vin Thụng Trng H Bỏch Khoa H Ni
https://fb.com/sinhvienzonevn


10

Mét vÝ dô thùc hiÖn STA

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


CÇu nèi ®Þnh tuyÕn nguån

11

(Source-route bridge)

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


12

CÇu nèi STR
(Source-route transparent bridge)

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


CÇu nèi phiªn dÞch

13

(cho ethernet & Token Ring)

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevn


14

CÇu nèi tõ xa

Giảng viên : Lê Dũng
SinhVienZone.com

Khoa Điện tử - Viễn Thông Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội
https://fb.com/sinhvienzonevnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×